เกี่ยวกับเรา

 

                             

 

           ปรัชญา

                                The Trained Man Wins

                                วิสัยทัศน์
                                ศูนย์กลางการถ่ายทอดองค์ความรู้ มจธ. สู่สังคม

พันธกิจ
1.พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม ให้กับองค์กรทุกภาคส่วน
2.
ผู้จัดการและให้บริการการจัดอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ
3.ศูนย์อำนวยความสะดวกการใช้พื้นที่แบบครบวงจร                                                                    

ภูมิหลัง
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มจธ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2532 ทำหน้าที่จัดอบรม สัมมนาและประชุมวิชาการ รวมทั้งประสานงานและดำเนินการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว และอำนวยความสะดวกในการจัดการอบรม สัมมนาและประชุมวิชาการทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ และได้โอนมาสังกัดสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2540

วัตถุประสงค์
เป็นหน่วยงานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้สามารถเพิ่มความรู้และประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และโดยอาศัยการศึกษาต่อเนื่องทั้งก่อนการปฏิบัติงาน และระหว่างการปฏิบัติงาน และการบริการแก่สังคมและชุมชน

 

ติดตามเรา