ของเก่า เราขอ ส่งต่อ อุ้มผาง

โครงการ “ของเก่า เราขอ ส่งต่อ อุ้มผาง”

โดย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

หลักการและเหตุผล

          โรงพยาบาลอุ้มผาง เป็นโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลตามแนวตะเข็บชายแดน ตั้งอยู่ในอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ที่ต้องดูแลประชากร ของทั้งอำเภอ จำนวนทั้งสิ้น 73,142 คน มีประชากรไทยตามทะเบียนราษฎร์ของสำนักทะเบียน อำเภออุ้มผาง จำนวน 32,840 คน ประชากรรอการพิสูจน์สิทธิ (ท.99) จำนวน 9,905 คน ประชากรไร้หลักประกันสุขภาพ 30,397 คน (ข้อมูลจากโรงพยาบาลอุ้มผาง เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561) โดย การดูแลรักษากลุ่มคนต่างๆ ทั้ง 3 กลุ่ม ในเวลาที่เจ็บป่วยและเข้ามารับการรักษาที่ รพ.อุ้มผาง นั้น สำหรับประชากรไทยตามทะเบียนราษฎร์ จะได้รับการคุ้มครองจากกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือกลุ่มที่เป็น ท 99 ก็จะได้รับเงินจากกลุ่มประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ก็สามารถที่จะเข้ารับการรักษาได้โดยไม่ต้องสำรองค่ารักษา แต่สำหรับกลุ่มที่ไม่มีเลขบัตร ไร้หลักประกันสุขภาพ จะไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิจากหลักประกันสุขภาพใดๆ ทำให้ต้องออกค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเอง ทั้งค่าตรวจและค่ายา ทางโรงพยาบบาลอุ้มผาง จึงได้จัดทำโครงการรับบริจาคยาเก่าขึ้น เพื่อนำยาเก่าเหล่านั้น มาช่วยเหลือผู้ไข้ที่เป็นผู้ไร้หลักประกันสุขภาพ และมีวัตถุประสงค์ต้องการให้คนไข้ใช้ยาให้เหลือเพื่อเอามาบริจาค เพราะแต่ละโรงพยาบาลต่างต้องการให้คนไข้กินยาให้ครบ ให้ตรงตามที่กำหนด ถ้ากินยาให้ตรง ก็จะไม่มียาเหลือ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือคนไข้มักจะลืมกินยาบ้าง กินยาไม่ตรงบ้าง เมื่อมียาเหลือไม่ได้ใช้อยู่แล้ว แทนที่จะทิ้งไปหรือปล่อยให้ยาหมดอายุ ก็เอากลับคืนมาใช้ประโยชน์ ขณะเดียวกัน การรับบริจาคยา ยังเป็นการช่วยกำจัดยาบางส่วนที่หมดอายุด้วย เพราะยาตามบ้านที่หมดอายุก็เป็นสารเคมี ถ้าทิ้งตามขยะทั่วไปก็จะกลายเป็นการปนเปื้อน เช่น ยาฆ่าเชื้อ ถ้าไปปนเปื้อนในขยะทั่วไป อาจเกิดเชื้อดื้อยาขึ้น ฉะนั้นการส่งยาหมดอายุมาให้ โรงพยาบาลก็จะกำจัดโดยการเผาด้วยความร้อนสูงซึ่งเป็นการกำจัดที่ถูกต้องตามวิชาการ อีกทั้งยังขอรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้อื่นๆ เพิ่ม อาทิ เสื้อผ้า ผ้าห่ม หนังสือนิทาน อาหารหรือแม้แต่ตุ๊กตา โดยเฉพาะผ้าอ้อมเด็กยังต้องการอีกมาก เนื่องจากพ่อแม่บางรายเอาผ้าเก่าขึ้นรามาทำผ้าอ้อม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีภารกิจในด้านงานบริการวิชาการแก่ชุมชน ซึ่งเล็งเห็นว่าโครงการรับบริจาคยาเก่าและของเหลือใช้ของโรงพยาบาลอุ้มผางนั้น เป็นโครงการที่ดีต่อชุมชน และเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับผู้ที่ไร้หลักประกันสุขภาพ ได้รับการรักษาและดูแลสุขภาพ เช่นเดียวกับประชาชนคนอื่นๆ ทั่วแผ่นดินไทย

ในการนี้ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง จึงได้จัดทำโครงการ “ของเก่า เราขอ ส่งต่อ อุ้มผาง” เพื่อขอรับบริจาค ยาเก่า เสื้อผ้าเก่า ผ้าห่ม หนังสือนิทาน ตุ๊กตา ที่ไม่ใช้แล้ว (แต่ยังอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้) จากชาว มจธ. เพื่อส่งต่อให้กับโครงการรับบริจาคยาเก่าและของเหลือใช้ของโรงพยาบาลอุ้มผาง ต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับบริจาคยา

1. ขอรับบริจาคยา เน้นที่ยาเหลือใช้ ไม่รบกวนให้ไปซื้อหา
2. ยาทุกตัวก่อนจ่ายให้ผู้ป่วย จะมีเภสัชกรคัดแยกยาอีกครั้ง

คุณสมบัติยาที่รับบริจาค

1. รับยา *ทุกประเภท* ที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน

2. ยาเม็ด ต้องยังอยู่ในแผง หรือบรรจุภัณฑ์ที่ห่อหุ้มสมบูรณ์

3. ยาน้ำ ยาประเภทครีม หรือ เจล ต้องยังไม่เปิดใช้

4. ยาที่ต้องแช่เย็นตลอดเวลาขออนุญาติไม่รับ

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อนำยาที่เหลือใช้ กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกครั้ง

          2. เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ในการรักษาพยาบาล ให้ได้รับยาเพื่อการรักษาพยาบาล

          3. เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ในการรักษาพยาบาล ลดภาระค่าใช้จ่ายค่ายา เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล

          4. เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลน และอยู่ในพื้นที่ห่างไกล

วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการ

          ระยะเวลาในการรับบริจาคยา ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 – 31 มีนาคม 2562

          ณ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง อาคารสัมมนา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

          และจะจัดส่งยาที่ได้รับมา ต่อไปยัง โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

          1. ยาเก่าหรือยาที่เหลือใช้ ไม่ถูกทิ้งโดยเปล่าประโยชน์

          2. ผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ในการรักษาพยาบาล ได้รับยาในการรักษาพยาบาล

          3. ผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ในการรักษาพยาบาล ได้ลดค่าใช้จ่ายค่ายา

          4. ผู้ร่วมบริจาคได้ความสุขใจ

          5. ช่วยลดปริมาณขยะ จากของเหลือใช้ ให้กลับมามีประโยชน์อีกครั้ง

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง (ศศต.) สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อาคารสัมมนา ชั้น 4 โทรศัพท์ 02-470-9630 ถึง 35

หมายเหตุ :

1. กรุณาส่งยาและสิ่งของ ที่ต้องการบริจาค มาที่

คุณอรยา นามะโส ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง (ศศต.) อาคารสัมมนา ชั้น 4 โทรศัพท์ 02-470-9630 ถึง 35

2. เมื่อท่านส่งยาและสิ่งของมาบริจาค กรุณาแจ้งข้อมูล ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และ หน่วยงานของท่าน  มาพร้อมด้วย

3. ท่านใดที่ร่วมบริจาค ในโครงการ “ของเก่า เราขอ ส่งต่อ อุ้มผาง” ในครั้งนี้

ทางศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง จะมีของที่ระลึกตอบแทนน้ำใจทุกท่าน

วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการ

          ระยะเวลาในการรับบริจาคยา ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 – 31 มีนาคม 2562

          ณ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง อาคารสัมมนา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

          และจะจัดส่งยาที่ได้รับมา ต่อไปยัง โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก

หมายเหตุ :

1. กรุณาส่งยาและสิ่งของ ที่ต้องการบริจาค มาที่

คุณอรยา นามะโส ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง (ศศต.) อาคารสัมมนา ชั้น 4 โทรศัพท์ 02-470-9630 ถึง 35

2. เมื่อท่านส่งยาและสิ่งของมาบริจาค กรุณาแจ้งข้อมูล ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และ หน่วยงานของท่าน  มาพร้อมด้วย

3. ท่านใดที่ร่วมบริจาค ในโครงการ “ของเก่า เราขอ ส่งต่อ อุ้มผาง” ในครั้งนี้

ทางศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง จะมีของที่ระลึกตอบแทนน้ำใจทุกท่าน

ชื่อ
นางสาวอรยา นามะโส
โรงพยาบาลอุ้มผาง
อ.อุ้มผาง จ.ตาก
วันทีเปิดรับสมัคร
01/01/2019 - 24/05/2019
วันที่อบรม
29/05/2019 - 31/05/2019
วันที่หมดเขตลงทะเบียน
24/05/2019
ราคา
0 บาท
รายละเอียดไฟล์เพิ่มเติม
ดาวน์โหลด

ติดตามเรา