หลักสูตร การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

จัดการอบรม
หลักสูตร การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 

หลักการและเหตุผล

            หลักสูตรนี้จะให้ความหมาย หลักการ คุณค่า แนวคิด ที่มาและธรรมชาติของการคิด โดยการสอนและพัฒนาความคิด ความคิดสร้างสรรค์ คือ กระบวนการคิด ซึ่งมีความสามารถในการคิดได้หลากหลายและแปลกใหม่จากเดิม โดยสามารถนำไปประยุกต์ทฤษฎี หรือหลักการได้อย่างรอบคอบและมีความถูกต้อง จนนำไปสู่การคิดค้นและสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่แปลกใหม่หรือรูปแบบความคิดใหม่ นอกจากลักษณะการคิดสร้างสรรค์ดังกล่าวนี้แล้ว ยังสามารถมองความคิดสร้างสรรค์ในหลายๆ มิติ ซึ่งอาจจะมองในแง่ที่เป็นกระบวนการคิดมากกว่าเนื้อหาการคิด โดยที่สามารถใช้ลักษณะการคิดสร้างสรรค์ในมิติที่กว้างขึ้น เช่นการมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน การเรียน หรือกิจกรรมที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ด้วย ซึ่งความคิดสร้างสรรค์ จะประกอบไปด้วย 3  ประการ คือ 1. สิ่งใหม่ (New Original) 
2. ใช้การได้ (Workable)  3. มีความเหมาะสม (Appropriate)

          ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จึงได้จัดอบรม หลักสูตร การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการพัฒนาการฝึกฝนกระบวนการคิดให้เป็นคนมีคุณภาพโดยสามารถสร้างสรรค์งานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเชื่อมโยงกับการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ นำมาใช้ในการทำงาน

2. เพื่อเรียนรู้เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์ และการนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในสถานการณต่าง

3. เพื่อเรียนรู้เครื่องมือทางความคิดและนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมในองค์กร

 

กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรภายในหน่วยงาน หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้กระบวนการคิดและการนำความคิดสร้างสรรค์มาใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนางาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

เนื้อหาวิชา

 1. กระบวนการในการคิด
 2. การพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ
 3. ความสำคัญของการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน
 4. ลักษณะของความคิดสร้างสรรค์
 5. การคิดแก้ปัญหางานอย่างสร้างสรรค์  และการลองผิดลองถูกกว่าจะได้มาซึ่งการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 6. การคิดสร้างสรรค์เพื่อการปรับปรุงงาน

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

            วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 (รวมระยะเวลา 1 วัน)  ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น.

            ณ ห้องสุโขทัย (ชั้น 1)  โรงแรมนารายณ์ ถ.สีลม กรุงเทพฯ 

 

วิทยากร

อาจารย์วรงค์ ถาวระ

-  อาจารย์ประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
-  ผู้ช่วยคณบดีด้านการพัฒนาศักยภาพและการส่งเสริมความเป็นสากลของนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์                                                                                      -           ประธานรายวิชา มหัศจรรย์แห่งความคิด (Miracle of Thinking) สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์

- ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย
คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. สามารถนำกระบวนการคิดสร้างสรรค์มาปรับใช้ในการทำงานขององค์กรได้อย่างมีระบบ
 2. สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
 3. สามารถนำเทคนิคการคิดสร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ค่าลงทะเบียนศึกษาอบรมในหลักสูตร

 • ค่าลงทะเบียนในหลักสูตรเป็นเงิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ราคานี้รวม เฉพาะค่าเอกสาร ค่าอาหารกลางวัน  และอาหารว่าง เท่านั้น (ไม่รวมค่าที่พัก)
 • โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชี มจธ.-บริการวิชาการ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาย่อยถนนประชาอุทิศ เลขที่ 330-1-16927-2
 • เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย “มจธ.-บริการวิชาการ”แล้ว (Fax ใบ Pay in มาที่เบอร์ 0-2470-9636)

 

หมายเหตุ :       

 1. กรุณาส่งใบสมัครก่อนการชำระเงินเพื่อสำรองที่นั่ง (รับสมัครจำนวนไม่เกิน 50 คน)
 2. ชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อน วันอังคารที่  9 เมษายน 2562  มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมการอบรม

 

สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          คุณวรารักษ์  วิลัย

          ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

          โทร. 0-2470-9631  โทรสาร. 0-2470-9636

กำหนดการฝึกอบรม

หลักสูตร การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562

ณ ห้องสุโขทัย (ชั้น 1)  โรงแรมนารายณ์ ถ.สีลม กรุงเทพฯ   

.......................................................

 

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562

 

08.30 – 08.50 น.            ลงทะเบียน และรับเอกสาร

09.00 – 10.30 น.            ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม     

10.30 – 10.45 น.            พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.           ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่นำไปสู่นวัตกรรม                  

12.00 – 13.00 น.            พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.45 น.            เครื่องมือทางความคิดที่ช่วยในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์                 

14.30 – 14.45 น.            พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น.            การพัฒนารูปแบบของการทำงานที่ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในองค์กร                                               

 

 

 

-----------------------------------

 

ชื่อ
นายวรงค์ ถาวระ
ตำแหน่ง
สำนักงานการศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
สถานที่ทำงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อีเมล์
warong.tha@kmutt.ac.th
เบอร์โทร
081-401-6195
ชื่อ
นางวรารักษ์ วิลัย
อีเมล์
wararuck.wi@kmutt.ac.th
เบอร์โทร
086-543-8414
ชื่อ
นางสาวโสภา สมบูรณ์พัฒนากิจ
อีเมล์
icec@kmutt.ac.th
เบอร์โทร
02-470-9630 ถึง 5
โรงแรมนารายณ์
ห้องรัตนโสินทร์ ชั้น 1
1.ผ่านธนาคาร


กรุณาโอนเงินเเข้าบัญชี    มจธ.  – บริการวิชาการ  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 330-1-16927-2   

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  สาขาย่อย ถนนประชาอุทิศ

หรือแคชเชียรเช็ค :  สั่งจ่ายในนาม   มจธ.  – บริการวิชาการ 

วันทีเปิดรับสมัคร
11/03/2019 - 09/04/2019
วันที่อบรม
29/04/2019
จำนวนที่รับได้
50 คน
วันที่หมดเขตลงทะเบียน
09/04/2019
ราคา
3,000 บาท
รายละเอียดไฟล์เพิ่มเติม
ดาวน์โหลด

ติดตามเรา