หลักสูตรผู้ควบคุมการผลิต (Retort Supervisors) ในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด รุ่นที่ 15

หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้ควบคุมการผลิต (Retort Supervisors)

ในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด

 

ระหว่างวันที่ 5-9 สิงหาคม 2562

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร  เทคโนโลยีทางอาหาร  วิศวกรรมอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ควบคุมการผลิต (Retort supervisors) หรือ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด

ระยะเวลาการอบรม

วันที่ 5-9 สิงหาคม 2562 (รวม 5 วัน)

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 8,500 บาท

 

ประกาศนียบัตรการฝึกอบรม

ผู้เข้าอบรมต้องเข้าร่วมกิจกรรมและมีระยะเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และสอบผ่านข้อเขียนร้อยละ 70 (โดยสอบซ่อมได้ 1 ครั้ง) ใน 6 หัวข้อหลัก (หัวข้อที่ 1-6) จึงจะได้รับ “ประกาศนียบัตรการสอบผ่านและสำเร็จหลักสูตร”การฝึกอบรม ส่วนอีก 8 หัวข้อของการอบรม (หัวข้อที่ 7-14)  กรณีที่สอบผ่านข้อเขียนร้อยละ 70 (โดยสอบซ่อมได้ 1 ครั้ง) จะระบุเฉพาะหัวข้อที่สอบผ่านไว้ในประกาศนียบัตรเพิ่มเติมจาก 6 หัวข้อหลัก

หมายเหตุ กรณีเป็นผู้ผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำ ต้องสอบเพิ่มเติมในหัวข้อเครื่องฆ่าเชื้อและหลักการทำงาน ตามชนิดที่มีการใช้งานจริง ณ สถานที่ผลิต

 

ส่วนผู้เข้าอบรมที่สอบไม่ผ่านร้อยละ 70 (รวมการสอบซ่อม 1 ครั้งแล้ว) ใน 6 หัวข้อหลัก จะได้รับเพียง “ประกาศนียบัตรการเข้าอบรม”ซึ่งไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณสมบัติผู้ควบคุมการผลิต (Retort supervisors) ตามที่กำหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ. 2556 ได้

 

ผู้ดำเนินการจัดอบรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง  สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โทร. 02 470 9630-4   โทรสาร  02 470 9636

              E-mail : icec@kmutt.ac.th

 

 

กำหนดการ หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้ควบคุมการผลิต (Retort Supervisors)

ในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด

ระหว่างวันที่ 5-9 สิงหาคม 2562

ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 2

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) กรุงเทพฯ

 

 วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562

07.30-08.00

ลงทะเบียน

 

30 นาที

08.00-08.15

พิธีเปิดการอบรม

 

15 นาที

08.15-08.30

การชี้แจงหลักสูตรในภาพรวม และหลักเกณฑ์การประเมินผล

รศ. ดร.ทิพาพร อยู่วิทยา

15 นาที

08.30-10.00

1. จุลชีววิทยาของการฆ่าเชื้ออาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

รศ. ดร.นภาพร เชี่ยวชาญ

1.5 ชม.

10.00-10.15

พักรับประทานอาหารว่าง

 

15 นาที

10.15-11.45

2. หลักการสุขาภิบาลโรงงานอาหาร

รศ. ดร.นภาพร เชี่ยวชาญ

1.5 ชม.

11.45-12.45

----- พักรับประทานอาหารกลางวัน -----

 

1 ชม.

12.45-13.30

สอบความรู้หัวข้อ 1 และ 2 (หัวข้อละ 20 นาที)

 

45 นาที

13.30-15.00

3. หลักการใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้ออาหารในภาชนะบรรจุที่

    ปิดสนิท

รศ. ดร.ทิพาพร อยู่วิทยา

1.5 ชม.

15.00-15.15

พักรับประทานอาหารว่าง

 

15 นาที

15.15-16.30

4. การจัดการดูแลภาชนะบรรจุอาหาร

รศ. ดร.พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์

1ชม.15 นาที

16.40-17.40

ติวหัวข้อ 1 และ 2 + สอบซ่อม

 

1 ชม.

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562

08.00-08.15

ลงทะเบียน

 

30 นาที

08.15-09.00

สอบความรู้หัวข้อ 3 และ 4 (หัวข้อละ 20 นาที)

 

45 นาที

09.00-10.30

6. อุปกรณ์ เครื่องมือวัด และ การดำเนินการ

   ของระบบฆ่าเชื้อด้วยความร้อน

ผศ. ดร.ชัยรัตน์  ตั้งดวงดี

1.5 ชม.

10.30-10.45

พักรับประทานอาหารว่าง

 

15 นาที

10.45-12.00

5. บันทึกข้อมูลและการจัดเก็บเอกสาร

คุณดาลัด ปโยราศิสกุล

1ชม.15 นาที

12.00-13.00

----- พักรับประทานอาหารกลางวัน-----

 

1 ชม.

13.00-13.45

สอบความรู้หัวข้อ 5 และ 6 (หัวข้อละ 20 นาที)

 

45 นาที

13.45-15.15

7. อาหารปรับกรด

รศ. ดร.ทิพาพร อยู่วิทยา

1.5 ชม.

15.15-15.30

พักรับประทานอาหารว่าง

 

15 นาที

15.30-16.30

8. เครื่องฆ่าเชื้อแบบนิ่งที่ใช้ไอน้ำ

ผศ. ดร.ชัยรัตน์  ตั้งดวงดี

1 ชม.

16.30-17.15

ชมวีดีโอแสดงการทำงานของเครื่องฆ่าเชื้อ (ของสถาบันอาหาร)

 

45 นาที

17.25-18.25

ติวหัวข้อ 3 และ 4 + สอบซ่อม

 

1 ชม.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดการ หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้ควบคุมการผลิต (Retort Supervisors)

ในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด

ระหว่างวันที่ 5-9 สิงหาคม 2562

ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 2

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) กรุงเทพฯ

 

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562

08.00-08.15

ลงทะเบียน

 

15 นาที

08.15-09.00

สอบความรู้หัวข้อ 7 และ 8 (หัวข้อละ 20 นาที)

 

45 นาที

09.00-10.30

9. เครื่องฆ่าเชื้อแบบนิ่งที่ใช้ความดันเพิ่ม

ผศ. ดร.ชัยรัตน์  ตั้งดวงดี

1.5 ชม.

10.30-10.45

พักรับประทานอาหารว่าง

 

15 นาที

10.45-12.15

11.ระบบการผลิตและบรรจุแบบปลอดเชื้อ

ผศ. ดร.ชัยรัตน์  ตั้งดวงดี

1.5 ชม.

12.15-13.15

----- พักรับประทานอาหารกลางวัน-----

 

1 ชม.

13.15-14.00

สอบความรู้หัวข้อ 9 และ 11 (หัวข้อละ 20 นาที)

 

45 นาที

14.00-15.00

10.ระบบเครื่องฆ่าเชื้อแบบหมุนที่ทำงานเป็นชุดและเครื่องฆ่าเชื้อ

    ที่ทำงานแบบต่อเนื่อง

ผศ. ดร.ชัยรัตน์  ตั้งดวงดี

1 ชม.

15.00-15.15

พักรับประทานอาหารว่าง

 

15 นาที

15.15-16.45

14. บรรจุภัณฑ์แก้ว

รศ. ดร.พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์

1.5 ชม.

16.50-17.50

ติวหัวข้อ 5, 6, 7 และ 8 + สอบซ่อม

 

1 ชม.

  วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562

08.00-08.10

ลงทะเบียน

 

15 นาที

08.10-09.00

สอบความรู้หัวข้อ 10 (20 นาที) และ 12 (25 นาที)

 

50 นาที

09.00-10.30

13. บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวและกึ่งคงรูป

ดร.พัชทรา  มณีสินธุ์

1.5 ชม.

10.30-10.45

พักรับประทานอาหารว่าง

 

15 นาที

10.45-12.15

12. บรรจุภัณฑ์โลหะและพลาสติกแบบตะเข็บสองชั้น

คุณปรีดา  นพบุตรกานต์

1.5 ชม.

12.15-13.15

----- พักรับประทานอาหารกลางวัน-----

 

1 ชม.

13.15-14.00

สอบความรู้หัวข้อ 13 และ 14 (หัวข้อละ 20 นาที)

 

45 นาที

14.00-15.00

15. กฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักการเบื้องต้นของการผลิต

     อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

คุณนฤมล ฉัตรสง่า

1 ชม.

15.00-15.15

พักรับประทานอาหารว่าง

 

15 นาที

15.15-16.15

15. กฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักการเบื้องต้นของการผลิต

     อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ต่อ)

คุณนฤมล ฉัตรสง่า

1 ชม.

16.20-17.20

 ติวหัวข้อ 9, 10, 11, 12, 13, 14  + สอบซ่อม

 

1 ชม.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดการ หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้ควบคุมการผลิต (Retort Supervisors)

ในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด

ระหว่างวันที่ 5-9 สิงหาคม 2562

ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 2

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) กรุงเทพฯ

 

  วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562

08.15-08.30

ลงทะเบียน

 

15 นาที

08.30-09.00

สอบความรู้หัวข้อ 15 (สอบ 25 นาที)

 

30 นาที

09.00-09.15

พักรับประทานอาหารว่าง

 

15 นาที

09.15-12.00

กิจกรรม Workshop                        ผศ. ดร.ชัยรัตน์ ตั้งดวงดี  /

รศ. ดร.พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์

2 ชม.45 นาที

12.00-13.00

----- พักรับประทานอาหารกลางวัน-----

 

1 ชม.

13.00-14.00

พิธีปิดและแจกประกาศนียบัตร (สำหรับผู้ที่ไม่ต้องสอบซ่อม)

 

1 ชม.

14.00-15.00

สอบซ่อมหัวข้อที่ค้างอยู่ทั้งหมด

 

1 ชม.

ชื่อ
รศ.ดร.ทิพาพร อยู่วิทยา
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอาหาร
สถานที่ทำงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เบอร์โทร
094-326-1453
หัวข้อ / หลักสูตรที่เคยบรรยาย
หลักการใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้ออาหารในภาชนะบรรจุที่ ปิดสนิท
อาหารปรับกรด
การคำนวณเพื่อกำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (General method)
การจัดการกับบรรจุภัณฑ์อาหารหลังการฆ่าเชื้อ
ชื่อ
นางวรารักษ์ วิลัย
อีเมล์
wararuck.wi@kmutt.ac.th
เบอร์โทร
086-543-8414
ชื่อ
นางสาวสุรีรัตน์ จันทร
อีเมล์
sureerat.jan@kmutt.ac.th
เบอร์โทร
0839283096
ชื่อ
นางสาวโสภา สมบูรณ์พัฒนากิจ
อีเมล์
icec@kmutt.ac.th
เบอร์โทร
02-470-9630 ถึง 5
ห้องประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชั้น 2 CB4 อาคารเรียนรวม 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตรสำหรับผู้ควบคุมการผลิต (Retort Supervisors) ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หลักสูตรสำหรับผู้ควบคุมการผลิต (Retort Supervisors) ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตรสำหรับผู้ควบคุมการผลิต (Retort Supervisors) ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตรสำหรับผู้ควบคุมการผลิต (Retort Supervisors) ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตรสำหรับผู้ควบคุมการผลิต (Retort Supervisors) ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตรสำหรับผู้ควบคุมการผลิต (Retort Supervisors) ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตรสำหรับผู้ควบคุมการผลิต (Retort Supervisors) ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตรสำหรับผู้ควบคุมการผลิต (Retort Supervisors) ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตรสำหรับผู้ควบคุมการผลิต (Retort Supervisors) ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตรสำหรับผู้ควบคุมการผลิต (Retort Supervisors) ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตรสำหรับผู้ควบคุมการผลิต (Retort Supervisors) ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตรสำหรับผู้ควบคุมการผลิต (Retort Supervisors) ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตรสำหรับผู้ควบคุมการผลิต (Retort Supervisors) ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตรสำหรับผู้ควบคุมการผลิต (Retort Supervisors) ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตรสำหรับผู้ควบคุมการผลิต (Retort Supervisors) ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตรสำหรับผู้ควบคุมการผลิต (Retort Supervisors) ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


1.ผ่านธนาคาร


กรุณาโอนเงินเเข้าบัญชี    มจธ.  – บริการวิชาการ  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 330-1-16927-2   

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  สาขาย่อย ถนนประชาอุทิศ

หรือแคชเชียรเช็ค :  สั่งจ่ายในนาม   มจธ.  – บริการวิชาการ 

วันทีเปิดรับสมัคร
04/06/2019 - 12/07/2019
วันที่อบรม
05/08/2019 - 09/08/2019
จำนวนที่รับได้
100 คน
วันที่หมดเขตลงทะเบียน
12/07/2019
ราคา
8,500 บาท
รายละเอียดไฟล์เพิ่มเติม
ดาวน์โหลด

ติดตามเรา