หลักสูตร“กฎหมายและระเบียบสำหรับงานการคลัง” รุ่นที่ 9

เปิดรับสมัคร

หลักสูตร “กฎหมายและระเบียบสำหรับงานการคลัง” รุ่นที่ 9

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

          ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2562 (2 วัน) ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น.

          ณ ห้องพัชราวดี 3 ชั้น 11 อาคาร 2 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ  

วิทยากร

 อาจารย์เชิดชัย  มีคำ
 อดีต ผู้อำนายการส่วนกฎหมายและระเบียบ 2

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ (นิติกรเชี่ยวชาญ)
สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

 อาจารย์กิตติมา  อังกินันทน์
 ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบสำนวนกองละเมิดและแพ่ง กรมบัญชีกลาง

 สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          คุณวรารักษ์  วิลัย

          ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

          โทร. 0-2470-9630-4  โทรสาร. 0-2470-9636

          (ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการและใบสมัคร รายละเอียดไฟท์เพิ่มเติมด้านขวามือ 

 

ชื่อ
นายเชิดชัย มีคำ
ตำแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานประจำประธาน กสทช. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สถานที่ทำงาน
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
อีเมล์
cherdchai_m@ymail.com
ประวัติการศึกษา
นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
ผู้อำนวยการส่วนกฎหมายและระเบยี บ 2 ผู้อำนวยการกลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ผู้เช
หัวข้อ / หลักสูตรที่เคยบรรยาย
การบริหารงานพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
การบริหารงานพัสดุเบื้องต้น
การบริหารงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเชิงบูรณาการ
การเสริมสร้างศักยภาพสำหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
การเสริมสร้างศักยภาพสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารงานพัสดุภาครัฐ
แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และวิธีปฏิบัติทางอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อ
นางกิตติมา อังกินันทน์
ตำแหน่ง
รักษาการตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบสำนวนกองละเมิดและแพ่ง กรมบัญชีกลาง
สถานที่ทำงาน
กรมบัญชีกลาง
อีเมล์
kittima.ankinan@gmail.com
เบอร์โทร
081-703-9940
ประวัติการศึกษา
นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการสาธารณะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน
นิติกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานวินัย กรมบัญชีกลาง
ชื่อ
นางวรารักษ์ วิลัย
อีเมล์
wararuck.wi@kmutt.ac.th
เบอร์โทร
086-543-8414
ชื่อ
นางสาวสุรีรัตน์ จันทร
อีเมล์
sureerat.jan@kmutt.ac.th
เบอร์โทร
0839283096
ชื่อ
นางสาวโสภา สมบูรณ์พัฒนากิจ
อีเมล์
icec@kmutt.ac.th
เบอร์โทร
02-470-9630 ถึง 5
ชื่อ
นางสาวระภีพัฒน์ บู่สุวรรณ
อีเมล์
icec@kmutt.ac.th
เบอร์โทร
02-470-9630 ถึง 5
โรงแรม ปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร
ณ ห้องพัชราวดี 1 ชั้น 11 อาคาร 2 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ
วันทีเปิดรับสมัคร
30/07/2019 - 26/08/2019
วันที่อบรม
30/08/2019 - 31/08/2019
จำนวนที่รับได้
80 คน
วันที่หมดเขตลงทะเบียน
26/08/2019
ราคา
5,000 บาท
รายละเอียดไฟล์เพิ่มเติม
ดาวน์โหลด

ติดตามเรา