โครงการฝึกอบรม-ฝึกงาน เตรียมพร้อมให้คนพิการเข้าสู่การทำงานในสถานประกอบการ

โครงการฝึกอบรม-ฝึกงาน เตรียมพร้อมให้คนพิการเข้าสู่การทำงานในสถานประกอบการ
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน
ระยะเวลาการฝึกงาน รวม 6 เดือน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
-------------------------------------------

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม https://pwd.kmutt.ac.th

        ตามที่ได้มีพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ซึ่งกฎกระทรวงว่าด้วยการจ้างงานคนพิการ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2554 แต่จนถึงปัจจุบันมีสถานประกอบการเป็นจำนวนมากยังไม่สามารถจ้างคนพิการตามมาตรา 33 ที่กำหนดให้สถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับคนพิการเข้าทำงานในอัตรา 100 : 1 เนื่องจากผู้พิการยังขาดความรู้ทักษะและความสามารถ มจธ. จึงได้จัด โครงการฝึกอบรม-ฝึกงาน เตรียมพร้อมให้คนพิการเข้าสู่การทำงานในสถานประกอบการ หลักสูตร เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน ขึ้น

        โดยหลักสูตร เจ้าหน้าที่สำนักงาน เป็นหลักสูตรทางเลือกหนึ่งซึ่งสถานประกอบการทุกแห่งจำเป็นต้องมีบุคลากรในสาขานี้ และเป็นอาชีพที่ผู้พิการสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากแต่ต้องได้รับการเรียนรู้และฝึกทักษะให้มีความสามารถครบถ้วนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งงานนี้ มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำหลักสูตร และขออนุมัติหลักสูตรเพื่อใช้ฝึกอบรม-ฝึกงาน ตามโครงการดังกล่าว


ผู้รับผิดชอบโครงการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย 
- ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 
- ศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง และโครงการตามพระราชดำริ 
- โครงการมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม

 


ผู้สนับสนุนโครงการ (ปี 2562)

  1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  2. บริษัท ดานิลี จำกัด 
  3. บริษัท ศรีไทย มิยากาว่า จำกัด 
  4. บริษัท ไทยสมบูรณ์ การทอ จำกัด 
  5. บริษัท เสถียร อุตสาหกรรม จำกัด 
  6. บริษัท มาราธอน จำกัด   

 

พิธีปิดโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 3 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ

พิธีปิดโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 3 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ
พิธีปิดโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 3 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ
พิธีปิดโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 3 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ
พิธีปิดโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 3 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ
พิธีปิดโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 3 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ
พิธีปิดโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 3 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ
พิธีปิดโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 3 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ
พิธีปิดโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 3 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ
พิธีปิดโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 3 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ
พิธีปิดโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 3 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ
พิธีปิดโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 3 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ
พิธีปิดโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 3 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ
พิธีปิดโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 3 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ
พิธีปิดโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 3 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ
พิธีปิดโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 3 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ
พิธีปิดโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 3 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ
พิธีปิดโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 3 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ
พิธีปิดโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 3 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ
พิธีปิดโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 3 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ
พิธีปิดโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 3 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ


วันทีเปิดรับสมัคร
00/00/0000
วันที่อบรม
00/00/0000
วันที่หมดเขตลงทะเบียน
00/00/0000
ราคา
0 บาท
รายละเอียดไฟล์เพิ่มเติม
ดาวน์โหลด

ติดตามเรา