หลักสูตร “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการรับส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์”

เปิดรับสมัคร

หลักสูตร “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการรับส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์”

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหารงานสารบรรณ เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ เลขานุการ เจ้าหน้าที่ธุรการผู้ปฏิบัติงานและผู้สนใจที่เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณภาครัฐ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นองค์การมหาชน องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หน่วยงานอิสระของรัฐ

เนื้อหาวิชา

 1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้านงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
 2. ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

       3.รูปแบบและหลักการเขียนหนังสือราชการประเภทต่างๆ ตามหลักการเขียนที่ดี

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

ระหว่างวันที่  21-22  พฤศจิกายน 2562 (รวมระยะเวลา 2 วัน)  ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้องนพเก้า ชั้น 3  โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

ค่าลงทะเบียนศึกษาอบรมในหลักสูตร

 • ค่าลงทะเบียนในหลักสูตรเป็นเงิน 5,500 บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ราคานี้รวม เฉพาะค่าเอกสาร
  ค่าอาหารกลางวัน  และอาหารว่าง เท่านั้น (ไม่รวมค่าที่พัก)
 • โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชี มจธ.-บริการวิชาการ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

            สาขาย่อยถนนประชาอุทิศ เลขที่ 330-1-16927-2

 • เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย “มจธ.-บริการวิชาการ”และ Fax ใบ Pay in มาที่เบอร์ 0-2470-9636

หมายเหตุ :         

 1. กรุณาส่งใบสมัครก่อนการชำระเงินเพื่อสำรองที่นั่ง (รับสมัครจำนวนไม่เกิน 80 คน)
 2. ชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อน วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
  ในการเข้าร่วมการอบรม

สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

            คุณวรารักษ์  วิลัย

            ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

            โทร. 0-2470-9631  โทรสาร 0-2470-9636  Email : icec@kmutt.ac.th

            (ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)

 

กำหนดการฝึกอบรม

เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการรับส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562

ณ  ห้องนพเก้า ชั้น 3  โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

.......................................................

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562

 

08.30 - 08.50 น.  ลงทะเบียนรับเอกสาร           

09.00 - 10.30 น.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

10.30 - 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 - 12.00 น.  ชนิดของหนังสือภายนอก , การเสนอหนังสือ , การจดและจัดทำรายงาน

                            การประชุม และการลงชื่อในหนังสือราชการ

12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.30 น.   หลักการเขียนหนังสือราชการ รวมถึงเทคนิคต่างๆ ในการดำเนินการจัดทำหนังสือราชการ

14.30 - 14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 - 16.00 น.   การวิเคราะห์และโต้ตอบหนังสืออย่างมีประสิทธิภาพ

 

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562

 

09.00 - 10.30 น.  หลักการในงานธุรการสารบรรณโดยเชื่อมโยงกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความ

                            รวดเร็ว โปร่งใส ทันเวลา ในการบริหารงานสารบรรณภายในองค์กร

10.30 - 10.45 น.   รับประทานอาหารว่าง

10.45 - 12.00 น.   ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

12.00 - 13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.30 น.    การดำเนินการต่อเอกสารที่กำหนดชั้นความลับ
14.30 - 14.45 น.    รับประทานอาหารว่าง
14.45 - 16.00 น.    สรุป ถาม-ตอบ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการดำเนินการด้านงานสารบรรณร่วมกัน

 

 

                                                         -----------------------------------

เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการรับส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการรับส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่
เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการรับส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่
เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการรับส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่
เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการรับส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่
เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการรับส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่
เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการรับส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่
เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการรับส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่


1.ผ่านธนาคาร


กรุณาโอนเงินเเข้าบัญชี    มจธ.  – บริการวิชาการ  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 330-1-16927-2   

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  สาขาย่อย ถนนประชาอุทิศ

หรือแคชเชียรเช็ค :  สั่งจ่ายในนาม   มจธ.  – บริการวิชาการ 

วันทีเปิดรับสมัคร
23/09/2019 - 15/11/2019
วันที่อบรม
21/11/2019 - 22/11/2019
จำนวนที่รับได้
100 คน
วันที่หมดเขตลงทะเบียน
15/11/2019
ราคา
5,500 บาท
รายละเอียดไฟล์เพิ่มเติม
ดาวน์โหลด

ติดตามเรา