หลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2560”

เปิดรับสมัคร หลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2560”

กลุ่มเป้าหมาย

เจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หน่วยงานอิสระของรัฐ ผู้บริหารงานด้านการพัสดุ ผู้ปฏิบัติงานและผู้สนใจที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ

 

เนื้อหาวิชา

  1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
  2. การจัดทำขอบเขตของงาน การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
  3. การจัดทำราคากลางตามกฎหมาย
  4. กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. การพิจารณาอุทธรณ์ และข้อร้องเรียน
  6. การจัดทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
  7. การตรวจรับพัสดุ และกรณีศึกษา พร้อมกับตอบข้อซักถาม

 

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

ระหว่างวันที่  20-21 มีนาคม  2563 (2 วัน) ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น.

ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 1 ชั้น 11 อาคาร 1 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ   

 

วิทยากร

  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
  (อดีตนิติกรชำนาญการ กรมบัญชีกลาง)

สนใจสมัคร ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ด้านขวามือ
 

ชื่อ
วรารักษ์ วิลัย
อีเมล์
wararuck.wil@kmutt.ac.th
เบอร์โทร
0-2470-9631
รายละเอียด

....

โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

1.ผ่านธนาคาร


กรุณาโอนเงินเเข้าบัญชี    มจธ.  – บริการวิชาการ  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 330-1-16927-2   

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  สาขาย่อย ถนนประชาอุทิศ

หรือแคชเชียรเช็ค :  สั่งจ่ายในนาม   มจธ.  – บริการวิชาการ 

วันทีเปิดรับสมัคร
07/01/2020 - 02/03/2020
วันที่อบรม
20/03/2020 - 21/03/2020
จำนวนที่รับได้
80 คน
วันที่หมดเขตลงทะเบียน
02/03/2020
ราคา
5,500 บาท
รายละเอียดไฟล์เพิ่มเติม
ดาวน์โหลด

ติดตามเรา