การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2560

เปิดรับสมัคร อบรม

หลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2560”

เนื้อหาวิชา

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
 2. การจัดทำขอบเขตของงาน การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
 3. การจัดทำราคากลางตามกฎหมาย
 4. กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. การพิจารณาอุทธรณ์ และข้อร้องเรียน
 6. การจัดทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
 7. การตรวจรับพัสดุ และกรณีศึกษา พร้อมกับตอบข้อซักถาม

 

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

ระหว่างวันที่  21-22 สิงหาคม  2563 (2 วัน) ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น.

ณ ห้องพัชราวดี 1-2 ชั้น 11 อาคาร 2 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค

 

ค่าลงทะเบียนศึกษาอบรมในหลักสูตร

 • ค่าลงทะเบียนในหลักสูตรเป็นเงิน 5,500 บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ราคานี้รวม เฉพาะค่าเอกสาร ค่าอาหารกลางวัน  และอาหารว่าง เท่านั้น (ไม่รวมค่าที่พัก)
 • โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชี มจธ.-บริการวิชาการ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สาขาย่อยถนนประชาอุทิศ เลขที่ 330-1-16927-2

 • เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย “มจธ.-บริการวิชาการ”แล้ว Fax ใบ Pay in มาที่เบอร์ 0-2470-9636

 

หมายเหตุ :       

 1. กรุณาส่งใบสมัครก่อนการชำระเงินเพื่อสำรองที่นั่ง (รับสมัครจำนวนไม่เกิน 80 คน)
 2. ชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อน วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
  ในการเข้าร่วมการอบรม

 

สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

            คุณวรารักษ์  วิลัย

            ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

            โทร. 0-2470-9630-4  โทรสาร. 0-2470-9636

            (ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)

กำหนดการฝึกอบรม

“การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2560”

ระหว่างวันที่  21-22 สิงหาคม  2563

ณ ห้องพัชราวดี 1-2 ชั้น 11 อาคาร 2 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค  กรุงเทพฯ   

 

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563

08.30 - 08.50 น.     ลงทะเบียนรับเอกสาร           

09.00 - 10.30 น.     บรรยายหัวข้อ “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ”                                             

 • ระบบการเงินการคลังขององค์กร
 • กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
 • ภาพรวมของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

10.30 - 10.45 น.      พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 - 12.00 น.      บรรยายหัวข้อ

 • การจัดทำขอบเขตของงาน การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่มีลักษณะเปิดกว้าง  กีดกัน หรือล็อคสเปค
 • การจัดทำราคากลาง และการเปิดเผยราคากลางที่ทำให้สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริง

12.00 - 13.00 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.30 น.      บรรยายหัวข้อ “กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง”

 • การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุทั่วไป
 • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-market และ e-bidding)
 • วิธีคัดเลือก
 • วิธีเฉพาะเจาะจง
 • กรณีศึกษา

14.30 - 14.45 น.      พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 - 16.00 น.      บรรยายหัวข้อ “กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ)”

 • การจ้างที่ปรึกษา (วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง)
 • การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง (วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก
  วิธีเฉพาะเจาะจง และวิธีประกวดแบบ)
 • กรณีศึกษา

วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 

09.00 - 10.30 น.บรรยายหัวข้อ ”การพิจารณาอุทธรณ์ และข้อร้องเรียน”

10.30 - 10.45 น.    รับประทานอาหารว่าง

10.45 - 12.00 น.    บรรยายหัวข้อ “การจัดทำสัญญา และการบริหารสัญญา”

 • การจัดทำสัญญาตามแบบของคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างฯ จำนวน 15 แบบ  และการจัดทำสัญญาตามมาตรฐานของหน่วยงาน
 • ข้อพิจารณาในการแก้ไขสัญญา
 • กรณีศึกษา

12.00 - 13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.30 น.   บรรยายหัวข้อ “การจัดทำสัญญา และการบริหารสัญญา”

 • การงดหรือการลดค่าปรับ การขยายเวลาการทำงานตามสัญญา
 • การเลิกสัญญา (การตกลงเลิกสัญญา  และการบอกเลิกสัญญา)
 • กรณีศึกษา

14.30 - 14.45 น.    รับประทานอาหารว่าง

14.45 - 16.00 น.    บรรยายหัวข้อ “การตรวจรับพัสดุ และกรณีศึกษา”

 

โรงแรม ปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร
ณ ห้องพัชราวดี 1 ชั้น 11 อาคาร 2 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ
1.ผ่านธนาคาร


กรุณาโอนเงินเเข้าบัญชี    มจธ.  – บริการวิชาการ  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 330-1-16927-2   

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  สาขาย่อย ถนนประชาอุทิศ

หรือแคชเชียรเช็ค :  สั่งจ่ายในนาม   มจธ.  – บริการวิชาการ 

วันทีเปิดรับสมัคร
15/06/2020 - 31/07/2020
วันที่อบรม
21/08/2020 - 22/08/2020
จำนวนที่รับได้
80 คน
วันที่หมดเขตลงทะเบียน
31/07/2020
ราคา
5,500 บาท
รายละเอียดไฟล์เพิ่มเติม
ดาวน์โหลด

ติดตามเรา