หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (Process Authority) ในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด

เปิดรับสมัคร อบรม

หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (Process Authority)

ในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร  เทคโนโลยีทางอาหาร  วิศวกรรมอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องในการกำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด

 

ระยะเวลาการอบรม

วันที่ 20-24 กรกฎาคม 2563 (รวม 5 วัน)

 

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 17,500 บาท

 

ประกาศนียบัตรการฝึกอบรม

ผู้เข้าอบรมต้องเข้าร่วมกิจกรรม และมีระยะเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และ  สอบผ่านข้อเขียนร้อยละ 70 ในทุกหัวข้อ (หัวข้อที่ 1-10) จึงจะได้รับ “ประกาศนียบัตรการสอบผ่านและสำเร็จหลักสูตร”การฝึกอบรม ทั้งนี้ผู้ที่สอบไม่ผ่านในการสอบครั้งแรกสามารถขอสอบซ่อมได้อีก 1 ครั้งในทุกหัวข้อ โดยมหาวิทยาลัยจะจัดอาจารย์มาช่วยติวในหัวข้อที่สอบไม่ผ่านก่อนการสอบซ่อม

 

ส่วนผู้เข้าอบรมที่สอบไม่ผ่านร้อยละ 70 ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง (รวมการสอบซ่อม 1 ครั้งแล้ว) จะได้รับเพียง “ประกาศนียบัตรการเข้าอบรม”ซึ่งไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณสมบัติผู้กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (Process authority) ตามที่กำหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ. 2556 ได้

ชื่อ
วรารักษ์ วิลัย
อีเมล์
wararuck.wil@kmutt.ac.th
เบอร์โทร
0-2470-9631
รายละเอียด

....

มจธ. - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

Process Autrority 15-19 พ.ค 2560

Process Autrority 15-19 พ.ค 2560
Process Autrority 15-19 พ.ค 2560
Process Autrority 15-19 พ.ค 2560
Process Autrority 15-19 พ.ค 2560
Process Autrority 15-19 พ.ค 2560
Process Autrority 15-19 พ.ค 2560
Process Autrority 15-19 พ.ค 2560
Process Autrority 15-19 พ.ค 2560
Process Autrority 15-19 พ.ค 2560
Process Autrority 15-19 พ.ค 2560
Process Autrority 15-19 พ.ค 2560
Process Autrority 15-19 พ.ค 2560
Process Autrority 15-19 พ.ค 2560
Process Autrority 15-19 พ.ค 2560
Process Autrority 15-19 พ.ค 2560
Process Autrority 15-19 พ.ค 2560
Process Autrority 15-19 พ.ค 2560
Process Autrority 15-19 พ.ค 2560
Process Autrority 15-19 พ.ค 2560
Process Autrority 15-19 พ.ค 2560
Process Autrority 15-19 พ.ค 2560
Process Autrority 15-19 พ.ค 2560
Process Autrority 15-19 พ.ค 2560
Process Autrority 15-19 พ.ค 2560


1.ผ่านธนาคาร


กรุณาโอนเงินเเข้าบัญชี    มจธ.  – บริการวิชาการ  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 330-1-16927-2   

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  สาขาย่อย ถนนประชาอุทิศ

หรือแคชเชียรเช็ค :  สั่งจ่ายในนาม   มจธ.  – บริการวิชาการ 

วันทีเปิดรับสมัคร
15/06/2020 - 13/07/2020
วันที่อบรม
20/07/2020 - 24/07/2020
วันที่หมดเขตลงทะเบียน
13/07/2020
ราคา
17,500 บาท
รายละเอียดไฟล์เพิ่มเติม
ดาวน์โหลด

ติดตามเรา