การบริหารจัดการโครงการเบื้องต้นสําหรับหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง (Project Management for Procurement)”

yesเปิดรับสมัครหลักสูตร

การบริหารจัดการโครงการเบื้องต้นสําหรับหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง
(Project Management for Procurement)” 

 

กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร   หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดําเนินการโครงการ   

และ ผู้สนใจหลักการการบูรณาการบริการจัดการโครงการและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และสถาบันการศึกษา

 

เนื้อหาวิชา

 1. การบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น
 2. วัฏจักรหรือไลฟ์ไซเคิล (Life Cycle) ในการบริการจัดการโครงการ
 3. กระบวนการบริการจัดการโครงการในภาพรวม (Project Management Processes)
 4. องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ (Knowledge Area – Project Procurement Management)และความเชื่อมโยงกับองค์ความรู้หลักอื่น ๆ
 5. บทบาทหน้าที่ของผู้จัดการโครงการในการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ
 6. ปัญหาหลักในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ ผู้เกี่ยวข้อง และผลกระทบ
 7. กระบวนการบริหารจัดการโครงการ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรและช่องว่างในการบูรณาการกระบวนการ
 8. การจัดตั้งโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ (Project Initiation)
 9. การวางแผนการ และการดําเนินการ การจัดซื้อจัดจ้างของโครงการให้มีประสิทธิภาพ
 10. บริหารจัดการ และการตรวจสอบและวัดผล การจัดซื้อจัดจ้างของโครงการให้มีประสิทธิภาพ
 11. การตรวจรับและปิดโครงการ (Project Closing)
 12. การดําเนินการอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินการโครงการ
  1. 1 หลักสากลในการกลั่นกรองและคัดเลือกโครงการ
  2. 2 หลักสากลในการจัดทําเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง (TOR/RFP)

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

วันที่  16 กรกฎาคม  2564 (1 วัน) ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น. 

สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

            คุณวรารักษ์  วิลัย

            ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

            โทร. 0-2470-9630-4  โทรสาร. 0-2470-9636 

            (ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.) 

yesรายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ชื่อ
อาจารย์เรืองฤทธิ์ รุ่งเรืองวัฒน์
ประวัติการทำงาน
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการโครงการทั้งในและต่างประเทศจากองค์กรที่ปรึกษานานาชาติ
 • ประสบการณ์ฝึกอบรมการบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น การบริหารจัดการโครงการระดับสูง การบริหารจัดการโครงการสำหรับการทดสอบเพื่อประกาศนียบัตรตามมาตรฐานสากล
 • อาจารย์พิเศษ หลักสูตรนักศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันการศึกษาของรัฐ
ชื่อ
วรารักษ์ วิลัย
อีเมล์
wararuck.wil@kmutt.ac.th
เบอร์โทร
0-2470-9631
รายละเอียด

....

ห้องพุทธรักษา อาคารสัมมานา ชั้น 3
1.ผ่านธนาคาร


กรุณาโอนเงินเเข้าบัญชี    มจธ.  – บริการวิชาการ  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 330-1-16927-2   

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  สาขาย่อย ถนนประชาอุทิศ

หรือแคชเชียรเช็ค :  สั่งจ่ายในนาม   มจธ.  – บริการวิชาการ 

วันทีเปิดรับสมัคร
31/05/2021 - 05/07/2021
วันที่อบรม
16/07/2021
จำนวนที่รับได้
30 คน
วันที่หมดเขตลงทะเบียน
05/07/2021
ราคา
8,000 บาท
รายละเอียดไฟล์เพิ่มเติม
ดาวน์โหลด

ติดตามเรา