การประชุมวิชาการ Thailand Welding and Inspection Technology

Thailand welding and Inspection Technology  Confere  (TWIT )

      “การประชุมวิชาการเทคโนโลยีการเชื่อมและการตรวจสอบ

หลักการและเหตุผล

เทคโนโลยีการเชื่อมเป็นสาขาวิชาที่มีความสำคัญมากในวงการอุตสาหกรรม โดยเทคโนโลยีการเชื่อม และเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่อง มีความก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วและมีความแตกต่างกันไปในแต่ละอุตสาหกรรม
ทั้งในสาขาเทคโนโลยีการผลิต (Process Technology) วัสดุ (Materials) การออกแบบ (Design) และการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย (Nondestructive Evaluation) ซึ่งมีความสำคัญมากต่อวงการอุตสาหกรรมของประเทศไทย

สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาและการเผยแพร่งานวิจัยและเทคโนโลยีด้านงานเชื่อม การทดสอบโดยไม่ทำลาย และการซ่อมบำรุงรักษา ทั้งในส่วนของภาคการศึกษาและภาคเอกชน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษา และ ภาคอุตสาหกรรม ด้านงานวิจัยและเทคโนโลยีงานเชื่อม การทดสอบโดยไม่ทำลาย และการซ่อมบำรุงรักษา จึงได้ร่วมมือกันจัดการประชุมวิชาการ Thailand welding and Inspection Technology  (TWIT ) ขึ้น

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีการเชื่อม การซ่อมบำรุง การตรวจสอบ และการทดสอบในประเทศไทย
 2. เพื่อสร้างกลุ่มวิจัยร่วม (working group) ที่มีแนวทางการวิจัยในกลุ่มงานที่สอดคล้องกัน สำหรับการแบ่งปันและสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาร่วมกัน อันเนื่องมาจากการรับรู้ความต้องการซึ่งกันและกัน
 3. เพื่อให้หน่วยงานสถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานภาคเอกชนร่วมแชร์ความเห็นเพื่อการพัฒนางานด้านการซ่อมบำรุง และการตรวจสอบทดสอบ
 4. เพื่อเป็นแนวทางและเตรียมความพร้อมในอนาคตในการจัดการประชุมในระดับนานาชาติ

กลุ่มเป้าหมายและผู้ร่วมโครงการ

 1. กลุ่มบริษัทเอกชน
 2. กลุ่มองค์กรการศึกษา (คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษา)
 3. กลุ่มองค์กรภาครัฐ
 4. กลุ่มรัฐวิสาหกิจ
 5. บุคคลทั่วไป

 

รูปแบบและกิจกรรมการจัดประชุมวิชาการ

- การเสนอผลงานวิชาการ

- การออกบูธของผู้สนับสนุน

- การให้คำปรึกษา (Industrial Clinic)

- การเสวนาพิเศษ หรือ บทความรับเชิญ

- การนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Session)

- การจัดตั้งกลุ่ม คณะทำงานทางด้านอะคูลติกอิมิสชั่น

หัวข้อหลัก (Theme)

          การวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านงานเชื่อม การตรวจสอบ ทดสอบ และซ่อมบำรุงรักษา Sustainable of research and development on welding, inspection/testing, and maintenance

 

หัวข้อเนื้อหา (Topics)

 1. Welding and Maintenance
 2. Testing and Inspection 

 

คณะกรรมการดำเนินการการประชุมวิชาการ Thailand welding and Inspection Technology 2015 Conference (TWIT 2015) “การประชุมวิชาการเทคโนโลยีการเชื่อมและการตรวจสอบ 2015”

คณะที่ปรึกษา

 1. ผศ.นิธิ บุรณจันทร์                    ผู้อำนวยการ       สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 2. รศ.วชิระ มีทอง                         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 3. อาจารย์อาวุธ สนใจยุทธ              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 4. รศ.ดร.ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 5. อาจารย์วรวิทย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา   คณบดี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 6. รศ.ศุภชัย  นาทะพันธ์                    รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ

          1. รศ.ดร.บวรโชค  ผู้พิพัฒน์        ประธาน

          2.   ดร. ศุภชัญ ราษฎร์ศิริ                      กรรมการ

          3.   อาจารย์ สิทธิพันธุ์ ตัณฑวิรุฬห์           กรรมการ

          4.   รศ.สุวรรณา  สมบุญสุโข                   กรรมการ

          5.   นางรุ่งนภา   เตาทองนันตสิน              กรรมการ

          6.   ผศ.ดร.อิศรทัต พึ่งอ้น                       กรรมการและเลขานุการ

คณะการการฝ่ายดำเนินงาน

 1. ฝ่ายประชาสัมพันธ์

  1.1 รศ.สุวรรณา  สมบุญสุโข                      ประธาน

  1.2 นางสาวสมหญิง  โอฐธนู                      กรรมการ

  1.3 นายเฉลิมวุฒิ จันโทภาส                       กรรมการ

  1.4 นางสาวประภัสศร  มณีจันทร์                กรรมการ

  1.5 นายธนะศักดิ์ ทวนทอง                        กรรมการและเลขานุการ

   

 2. ฝ่ายลงทะเบียน พิธีการ และสถานที่ 

  2.1   นางวิยะดา บุญเพ็ชร                         ประธาน

  2.2   นายธนะศักดิ์ ทวนทอง                       กรรมการ

  2.3   นางสาวสราวรรณ น้อยเรืองฤทธิ์             กรรมการ

  2.4   นางสาวอาทิตยา แย้มเป้า                    กรรมการ

  2.5   นางวรารักษ์ วิลัย                             กรรมการ

  2.6   นายยงยุทธ บุญเขียน                         กรรมการ

  2.7   นายนพพร หงษ์ทอง                          กรรมการ

  2.8   นางสาวละออ เอื้อจิตตระกูล                 กรรมการ

  2.9   นางสาววิภาวดี กรรณประชา                กรรมการ

  2.10   นางสาวประภัสศร มณีจันทร์               กรรมการ

  2.11   นางสาวสมหญิง โอฐธนู                     กรรมการ

  2.12   นางสาวภัทธีรา ม้วนจั่น                     กรรมการ

  2.13   นางสาวสุรีรัตน์ จันทร                      กรรมการ

  2.14   Ms. Myrna S. Sabangan                  กรรมการ

  2.15   นางสาวอรยา นามะโส                      กรรมการและเลขานุการ

   

  3.  ฝ่ายจัดหาทุน

      3.1   ผศ.ดร.อิศรทัต  พึ่งอ้น                         ประธาน

      3.2   ผศ.เชิดพงษ์  จอมเดช                         กรรมการ

      3.3   อาจารย์สิทธิพันธ์  ตัณฑวิรุฬห์                กรรมการ

      3.4   ดร.ศุภชัญ  ราษฎร์ศิริ                          กรรมการ

      3.5   นางสาววิภาวดี กรรณประชา                 กรรมการ

      3.6   นางสาวประภัสศร มณีจันทร์                  กรรมการ

      3.7  นางสาวสมหญิง โอฐธนู                       กรรมการ

      3.8  อาจารย์นพกร  ภู่ระย้า                        กรรมการและเลขานุการ

                

  4. ฝ่ายบัญชีและการเงิน

     4.1  นางวิยะดา บุญเพ็ชร                          ประธาน

     4.2  นางสาวสราวรรณ น้อยเรืองฤทธ์             กรรมการ

     4.3  นางสาวอาทิตยา แย้มเป้า                     กรรมการ

     4.4  นางสาวละออ  เอื้อจิตตระกูล                 กรรมการ

     4.5  นางสาววิภาวดี กรรประชา                    กรรมการและเลขานุการ

   

 3. คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ

  1. พิจารณาบทความ

  1. ผศ.นิธิ บุรณจันทร์                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  2. รศ.ดร. บวรโชค ผู้พัฒน์.            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  3. ผศ.ดร. อิศรทัต พึ่งอ้น               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  4. ผศ. เฉลิมเกียรติ จิระรุ่งเสถียร      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  5. ผศ. เชิดพงษ์ จอมเดช               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  6. รศ.ศุภชัย  นาทะพันธ์               มหาวิทยาลัยมหิดล
  7. ดร. ศุภชัญ ราษฎร์ศิริ               มหาวิทยาลัยมหิดล
  8. อาจารย์ สิทธิพันธุ์ ตัณฑวิรุฬห์     มหาวิทยาลัยมหิดล
  9. รศ. ดร.กอบบุญ หล่อทองคำ        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  10. ผศ. ดร. จิรพงศ์ ลิม                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  11. ผศ.ดร.กิตติพงษ์  กิมะพงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  12. ผศ. ประจักษ์ อ่างบุญตา            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  13. ดร. ฤทธิชัย เภาเนียม               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  14. ดร ประภาศ เมืองจันทรบุรี         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  15. ดร.เอกรัตน์ ไวยนิตย์                ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
  16. ดร.จงกล เอี่ยมมิ                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  17. ดร.กิตติชัย โศจิพันธุ์                 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

 

          2. พิจารณาบทความดีเด่น

                2.1 รศ.ดร. บวรโชค ผู้พัฒน์.              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

                2.2 ผศ.ดร. อิศรทัต พึ่งอ้น                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

                2.3 รศ.ศุภชัย  นาทะพันธ์                 มหาวิทยาลัยมหิด

                2.4 ดร. ศุภชัญ ราษฎร์ศิริ                 มหาวิทยาลัยมหิดล

                2.5 รศ.ดร.กอบบุญ หล่อทองคำ           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

         3. ฝ่ายจัดทำเอกสารเผยแพร่บทความ (Proceedings)

   3.1 ผศ. เฉลิมเกียรติ    จิระรุ่งเสถียร     ประธาน

   3.2 ผศ.เชิดพงษ์  จอมเดช                 กรรมการ

   3.3 นางสาวพิมชนก เปรมสมาน           กรรมการ

   3.4 นางสาวชาลินี กระจ่างพจน์          กรรมการและเลขานุการ

ตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต

 1. เชิงประมาณ      ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 80 คน
 2. เชิงคุณภาพ       ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

การติดตามและประเมินผล

ติดตามประเมินผลความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมประชุม โดยแบบสอบถามเชิงวิชาการ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์เกี่ยวกับความก้าวหน้าของงานวิจัยด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
 2. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถพัฒนาความสามารถในการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมและสาขาที่เกี่ยวข้องของคณาจารย์และนิสิต/นักศึกษา
 3. เกิดความร่วมมือในการทำงานวิจัย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการวิจัย การเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากรและนิสิต/นักศึกษาในด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมและสาขาที่เกี่ยวข้อง
 4. เกิดทักษะการจัดการประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ และแนวทางการเขียนบทความวิชาการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ

 

โครงการ TWIT 2015 (5-6 พฤศจิกายน 2558) เดอซายน์ พัทยา

โครงการ TWIT 2015 (5-6 พฤศจิกายน 2558) เดอซายน์ พัทยา
โครงการ TWIT 2015 (5-6 พฤศจิกายน 2558) เดอซายน์ พัทยา
โครงการ TWIT 2015 (5-6 พฤศจิกายน 2558) เดอซายน์ พัทยา
โครงการ TWIT 2015 (5-6 พฤศจิกายน 2558) เดอซายน์ พัทยา
โครงการ TWIT 2015 (5-6 พฤศจิกายน 2558) เดอซายน์ พัทยา
โครงการ TWIT 2015 (5-6 พฤศจิกายน 2558) เดอซายน์ พัทยา
โครงการ TWIT 2015 (5-6 พฤศจิกายน 2558) เดอซายน์ พัทยา
โครงการ TWIT 2015 (5-6 พฤศจิกายน 2558) เดอซายน์ พัทยา
โครงการ TWIT 2015 (5-6 พฤศจิกายน 2558) เดอซายน์ พัทยา
โครงการ TWIT 2015 (5-6 พฤศจิกายน 2558) เดอซายน์ พัทยา
โครงการ TWIT 2015 (5-6 พฤศจิกายน 2558) เดอซายน์ พัทยา
โครงการ TWIT 2015 (5-6 พฤศจิกายน 2558) เดอซายน์ พัทยา
โครงการ TWIT 2015 (5-6 พฤศจิกายน 2558) เดอซายน์ พัทยา
โครงการ TWIT 2015 (5-6 พฤศจิกายน 2558) เดอซายน์ พัทยา
โครงการ TWIT 2015 (5-6 พฤศจิกายน 2558) เดอซายน์ พัทยา
โครงการ TWIT 2015 (5-6 พฤศจิกายน 2558) เดอซายน์ พัทยา
โครงการ TWIT 2015 (5-6 พฤศจิกายน 2558) เดอซายน์ พัทยา
โครงการ TWIT 2015 (5-6 พฤศจิกายน 2558) เดอซายน์ พัทยา
โครงการ TWIT 2015 (5-6 พฤศจิกายน 2558) เดอซายน์ พัทยา
โครงการ TWIT 2015 (5-6 พฤศจิกายน 2558) เดอซายน์ พัทยา
โครงการ TWIT 2015 (5-6 พฤศจิกายน 2558) เดอซายน์ พัทยา
โครงการ TWIT 2015 (5-6 พฤศจิกายน 2558) เดอซายน์ พัทยา
โครงการ TWIT 2015 (5-6 พฤศจิกายน 2558) เดอซายน์ พัทยา
โครงการ TWIT 2015 (5-6 พฤศจิกายน 2558) เดอซายน์ พัทยา
โครงการ TWIT 2015 (5-6 พฤศจิกายน 2558) เดอซายน์ พัทยา
โครงการ TWIT 2015 (5-6 พฤศจิกายน 2558) เดอซายน์ พัทยา
โครงการ TWIT 2015 (5-6 พฤศจิกายน 2558) เดอซายน์ พัทยา
โครงการ TWIT 2015 (5-6 พฤศจิกายน 2558) เดอซายน์ พัทยา
โครงการ TWIT 2015 (5-6 พฤศจิกายน 2558) เดอซายน์ พัทยา
โครงการ TWIT 2015 (5-6 พฤศจิกายน 2558) เดอซายน์ พัทยา
โครงการ TWIT 2015 (5-6 พฤศจิกายน 2558) เดอซายน์ พัทยา
โครงการ TWIT 2015 (5-6 พฤศจิกายน 2558) เดอซายน์ พัทยา
โครงการ TWIT 2015 (5-6 พฤศจิกายน 2558) เดอซายน์ พัทยา
โครงการ TWIT 2015 (5-6 พฤศจิกายน 2558) เดอซายน์ พัทยา
โครงการ TWIT 2015 (5-6 พฤศจิกายน 2558) เดอซายน์ พัทยา
โครงการ TWIT 2015 (5-6 พฤศจิกายน 2558) เดอซายน์ พัทยา
โครงการ TWIT 2015 (5-6 พฤศจิกายน 2558) เดอซายน์ พัทยา
โครงการ TWIT 2015 (5-6 พฤศจิกายน 2558) เดอซายน์ พัทยา


วันทีเปิดรับสมัคร
00/00/0000
วันที่อบรม
00/00/0000
วันที่หมดเขตลงทะเบียน
00/00/0000
ราคา
0 บาท

ติดตามเรา