การเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป TEKLA Structure ในระดับขั้นพื้นฐาน (Fundamental Level)

การเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป  TEKLA Structure ในระดับขั้นพื้นฐาน (Fundamental Level)

หลักการและเหตุผล

อุตสาหกรรมการก่อสร้างของไทยกำลังประสบปัญหาการขาดแคลน พนักงานใน ตำแหน่งงานช่างเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป (Draftsman) โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปสำหรับการ เขียนแบบซึ่งนิยมใช้งานกันมากใน ปัจจุบัน ได้แก่ โปรแกรมเขียนแบบ ในกลุ่ม BIM (Building Information Modeling) เช่น โปรแกรม TEKLA Structure โปรแกรม ArchiCAD  ภาควิชาครุศาสตรโยธา มจธ. มี คณาจารยที่มีความเชี่ยวชาญในการใชโปรแกรม ประเภทนี้อยางดี มี ความพร้อมที่จะช่วยสร้างบุคลากรในกลุ่มชางเขียนแบบด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป (Draftsman) โดยการอบรมครั้งนี้จะ เป็นการจัดอบรมการใช้โปรแกรมในระดับขั้นพื้นฐาน (Fundamental Level) ใหกับ นักศึกษาของภาควิชาฯ และบุคคลทั่วไป ซึ่งจะทำให บุคคลเหล่านี้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความชำนาญเฉพาะทางส่งผลให้ได้รับโอกาสที่ดีในการ เลือกทำงานในสถานประกอบการที่ดี และยังเป็นการเตรียมบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะทางสำหรับอุตสาหกรรม การก่อสรางของไทยอีกด้วย นอกจากนี้ มจธ. กับภาคอุตสาหกรรมยังได ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในการพัฒนาบุคลากร ในกลุามช่างเขียน แบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป (Draftsman) โดยทางภาค วิชาฯ ได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท Tekla (ประเทศไทย) จำกัด ในการจัดตั้งให้ภาควิชาฯ เป็นศูนยฝึกอบรม การใช้โปรแกรม TEKLA Structure ระดับขั้นพื้นฐาน (Fundamental Level) ซึ่งทำใหทางภาควิชาฯ ไดรับการสนับสนุนโปรแกรม  TEKLA Structure ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและวิทยากรในการฝึกอบรมเพิ่มเติมจาก ทางบริษัท

วัตถุประสงค์

1.   เพื่อฝึกอบรมการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป   TEKLA Structure ในระดับขั้นพื้นฐาน (Fundamental Level)       ให้กับ นักศึกษาของภาควิชาฯ และบุคคลทั่วไป

2.   เพื่อบริการวิชาการแก่บุคคลภายนอกที่ต้องการพัฒนาทักษะ       ในการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป

3.   เพื่อสร้างร่วมมือระหว่างสถานประกอบการในอุตสากรรมการ        ก่อสร้าง กับมหาวิทยาลัยฯ วันเวลาและสถานที่

วิทยากร ดร.ธีระวุฒิ มูฮำหมัด ภาควิชาครุศาสตรโยธา มจธ. และ ทีมวิทยากรจาก บริษัท Tekla (ประเทศไทย) จำกัด

หัวข้อการอบรม

• Basic modeling 1

• System components

• Interactive steel detailing

• Custom components

• Basic modeling 2

• Profiles and materials

• Numbering and reports

• Principles of working with drawings

• Assembly and single-part drawings

• General Arrangement drawings

• Multi-drawings and multi-numbering

วุฒิบัตรและหนังสือรับรองการอบรม     บุคคลที่ผ่านการฝึกอบรม และผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ จะได้รับ วุฒิบัตร/หนังสือรับรองการผ่านการฝึกอบรมจาก บริษัท TEKLA (ประเทศไทย) จำกัด และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่ 18, 19, 25 และ 26 มิถุนายน 2559
เรียนทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ตั้งเวลา 09.00-17.00 น.
รวม 28 ชั่วโมง
ณ ห้องพุทธรักษา อาคารสัมมนา ชั้น 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มจธ. (อาคารสัมมนา)
หลักสูตร การเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (TEKKLA)

หลักสูตร การเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (TEKKLA)
หลักสูตร การเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (TEKKLA)
หลักสูตร การเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (TEKKLA)
หลักสูตร การเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (TEKKLA)
หลักสูตร การเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (TEKKLA)
หลักสูตร การเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (TEKKLA)
หลักสูตร การเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (TEKKLA)
หลักสูตร การเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (TEKKLA)
หลักสูตร การเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (TEKKLA)
หลักสูตร การเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (TEKKLA)


1.เงินสด

จ่ายเมื่อมาอบรม

2.ผ่านธนาคาร


กรุณาโอนเงินเเข้าบัญชี    มจธ.  – บริการวิชาการ  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 330-1-16927-2   

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  สาขาย่อย ถนนประชาอุทิศ

หรือแคชเชียรเช็ค :  สั่งจ่ายในนาม   มจธ.  – บริการวิชาการ 

วันทีเปิดรับสมัคร
00/00/0000
วันที่อบรม
18/06/2016 - 26/06/2016
จำนวนที่รับได้
20 คน
วันที่หมดเขตลงทะเบียน
00/00/0000
ราคา
7,000 บาท
รายละเอียดไฟล์เพิ่มเติม
ดาวน์โหลด

ติดตามเรา