ภาษาจีนสำหรับเด็กเล็ก (汉语课程)

 

ด้วยศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง  สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   จะจัดการอบรมหลักสูตร  “ภาษาจีนสำหรับเด็กเล็ก” ระหว่างวันที่  3 กันยายน – 5 พฤศจิกายน  2559 (เฉพาะวันเสาร์) จำนวน 10 ครั้ง รวม 30 ชั่วโมง ณ ห้องพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารสัมมนา

ปัจจุบัน ภาษาจีนเปรียบเสมือนภาษาสากลที่ประชาคมอาเซียนทุกประเทศมีการใช้ และในโรงเรียนต่างๆทั้งระดับประถม-มัธยม ได้บรรจุวิชาภาษาจีนเข้าไปในหลักสูตรการเรียน ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องจึงเห็นถึงความสำคัญอย่างยิ่ง ในการเสริมทักษะทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีนเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการเสริมการเรียนการสอนในห้องเรียน

ซึ่งหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับเด็กเด็ก อายุระหว่าง 6-12 ปี จำนวน 20 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรมต้องชำระค่าลงทะเบียนคนละ 3,000.-บาท  (สามพันบาทถ้วน)

 

วันที่ 3 กันยายน – 5 พฤศจิกายน  2559 (เฉพาะวันเสาร์) จำนวน 10 ครั้ง รวม 30 ชั่วโมง

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มจธ. (อาคารสัมมนา)
1.เงินสด

จ่ายเมื่อมาอบรม

2.ผ่านธนาคาร


กรุณาโอนเงินเเข้าบัญชี    มจธ.  – บริการวิชาการ  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 330-1-16927-2   

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  สาขาย่อย ถนนประชาอุทิศ

หรือแคชเชียรเช็ค :  สั่งจ่ายในนาม   มจธ.  – บริการวิชาการ 

วันทีเปิดรับสมัคร
00/00/0000
วันที่อบรม
03/09/2016 - 05/11/2016
จำนวนที่รับได้
20 คน
วันที่หมดเขตลงทะเบียน
00/00/0000
ราคา
3,000 บาท
รายละเอียดไฟล์เพิ่มเติม
ดาวน์โหลด

ติดตามเรา