หลักสูตร “ทักษะการเขียนแบบประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันการศึกษาและ หน่วยงานภาครัฐ เพื่อใช้ขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น” รุ่นที่ 2

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาบุคลากรมีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนหน่วยงานต่างๆภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งในปัจจุบันบุคลากรสายสนับสนุน ได้เข้ามามีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐต่างๆ การใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์กร  เพื่อการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพในภาระงานประจำที่รับผิดชอบ   

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เห็นถึงความสำคัญของบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ในหน้าที่ที่พึงปฏิบัติ แต่ยังขาดความรู้ ขั้นตอน เทคนิค และวิธีการเขียนอย่างไรให้ถูกต้องสมบูรณ์ จึงได้จัดทำหลักสูตร “ทักษะการเขียนแบบประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ เพื่อใช้ขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น” รุ่นที่ 2 เพื่อให้เกิดประโยชน์กับตัวบุคลากรและหน่วยงานต่อไป

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนแบบประเมินค่างาน
  2. เพื่อให้บุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการเขียนประเมินค่างานของตนเองได้
  3. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากรของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ

กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันการศึกษา และบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

                ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2559 ( 2 วัน)  ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

                ณ ห้องพุทธรักษา อาคารสัมมนา ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วิทยากร

                อาจารย์เรืองชัย  จรุงศิรวัฒน์
                นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
                ผู้ทรงคุณวุฒิประเภทบัญชีรายชื่อของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนแบบประเมินค่างานบุคลากรสามารถพัฒนาและปรับปรุงผลงานได้อย่างถูกต้อง

ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2559 ( 2 วัน)  ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

       ณ ห้องพุทธรักษา อาคารสัมมนา ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ชื่อ
วรารักษ์ วิลัย
อีเมล์
wararuck.wil@kmutt.ac.th
เบอร์โทร
0-2470-9631
รายละเอียด

....

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มจธ. (อาคารสัมมนา)
1.เงินสด

จ่ายเมื่อมาอบรม

2.ผ่านธนาคาร


กรุณาโอนเงินเเข้าบัญชี    มจธ.  – บริการวิชาการ  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 330-1-16927-2   

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  สาขาย่อย ถนนประชาอุทิศ

หรือแคชเชียรเช็ค :  สั่งจ่ายในนาม   มจธ.  – บริการวิชาการ 

วันทีเปิดรับสมัคร
00/00/0000
วันที่อบรม
11/08/2016 - 20/09/2016
จำนวนที่รับได้
60 คน
วันที่หมดเขตลงทะเบียน
00/00/0000
ราคา
4,000 บาท
รายละเอียดไฟล์เพิ่มเติม
ดาวน์โหลด

ติดตามเรา