หลักสูตร “การเขียนแบบก่อสร้างด้วยเทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling) บนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ArchiCAD Version 20” ระดับพื้นฐาน (ArchiCAD BIM Fundamental Level) รุ่นที่ 2

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมฯ สามารถมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความชำนาญเฉพาะทาง ด้านการเขียนแบบก่อสร้างด้วยเทคโนโลยี BIM
 2. เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างสถานประกอบกิจการ-ภาคอุตสาหกรรม ภาควิชาครุศาสตร์โยธา และมหาวิทยาลัยฯ
 3. เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรม ได้มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความชำนาญเฉพาะทาง ด้านการเขียนแบบก่อสร้างด้วยเทคโนโลยี BIM เพิ่มขึ้น
 4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมฯ สามารถได้เรียนรู้ ในเทคโนโลยี BIM ที่มีประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
 5. เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรม มีโอกาสในการจ้างงาน จากกลุ่มผู้เข้าฝึกอบรมฯ เพิ่มขึ้น
 6. เพื่อให้เป็นไปตามพันธะกิจของภาควิชาครุศาสตร์โยธา และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ในการเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ
 7. เพื่อใช้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ ในกลุ่มผู้ใช้ และผู้กำลังศึกษาเทคโนโลยี BIM

 

กลุ่มเป้าหมาย

 1. นักศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์โยธา ระดับปริญญาตรี/โท หลักสูตร ทล.บ. ค.อ.บ. และ ค.อ.ม.
 2. บัณฑิต ระดับปริญญาตรี/โท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 3. บุคคลภายนอกทั่วไป ที่สนใจ

 

คุณสมบัติ และเงื่อนไขของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

 1. เป็นผู้ที่ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมต่างๆ ในการทำงานในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่จะเข้าฝึกอบรม
 2. ผู้ที่จะเข้าฝึกอบรม เฉพาะหลักสูตร ระดับที่ 2 ต้องเป็นผู้มีความรู้ มีพื้นฐาน และ/หรือผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร ระดับที่ 1 และผ่านการเคยใช้งานโปรแกรม ArchiCAD
 3. ต้องสามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาที่จัดการฝึกอบรม กรณีเข้าร่วมฝึกอบรม ไม่ครบตามเวลาที่กำหนด จะไม่มีสิทธิ์ได้รับหนังสือรับรองการผ่านการฝึกอบรมฯ

ในกรณีต้องการยกเลิกการเข้าร่วมการฝึกอบรม ต้องแจ้งขอยกเลิกล่วงหน้าก่อนกำหนดการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 3 วัน ซึ่งจะได้รับเงินค่าลงทะเบียนคืน ร้อยละ 75 ของค่าลงทะเบียนที่ชำระมาแล้ว หากไม่เป็นตามนี้จะไม่ได้รับเงินค่าลงทะเบียนคืน

วิทยากร

 1. อาจารย์วุฒิพงษ์ ประคองวิทยา        อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์โยธา
 2. ดร.ธีระวุฒิ มูฮำหมัด                     อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์โยธา
 3. วิทยากรจาก บริษัท แอพพลิแคด จำกัด

ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมฯ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

 1. นักศึกษา หลักสูตรละ 3,000 บาท
 2. บัณฑิต มจธ. หลักสูตรละ 3,500 บาท
 3. บุคคลภายนอกทั่วไป หลักสูตรละ 4,000 บาท

ค่าลงทะเบียน รวมค่าฝึกอบรม/ค่าเอกสาร/ค่าอาหารว่าง และอาหารกลางวัน) ทั้งนี้ ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

หัวข้อการฝึกอบรม

การฝึกอบรมฯ ครั้งนี้ มีการแบ่งหลักสูตร เป็น 2 ระดับ คือ

 1. ระดับพื้นฐาน (ArchiCAD BIM Fundamental Level) เหมาะสำหรับสถาปนิก และวิศวกร หลักสูตรครอบคลุมการใช้งาน คำสั่งพื้นฐานเพื่อสร้างองค์ประกอบอาคาร เช่น ผนัง พื้น เสา คาน บันได หลังคา การใส่ประตูและหน้าต่าง การใส่พื้นผิวและลวดลาย รวมทั้งการใช้ คำสั่งด้านมุมมองต่างๆ การทำภาพ (Perspective) การทำภาพเสมือนจริง (Rendering) การทำภาพเคลื่อนไหว (Animation)และส่งไฟล์เพื่อไปใช้งาน ร่วมกับโปรแกรมอื่นสามารถสร้าง Drawing ให้โดยอัตโนมัติทั้งแปลน รูปด้าน รูปตัด และทุกมุมที่ต้องการพร้อม ๆ กัน โดยมีหัวข้อ ในการฝึกอบรมฯ ได้แก่
 • คำแนะนำเบื้องต้นสำหรับการใช้งานโปรแกรม ArchiCAD
 • บทที่ 1 : คำแนะนำและการใช้งานเบื้องต้นของโปรแกรม
 • บทที่ 2 : การออกแบบเบื้องต้น (แปลนพื้นชั้นที่ 1)
 • บทที่ 3 : การออกแบบเบื้องต้น (แปลนพื้นชั้นที่ 2)
 • บทที่ 4 : การออกแบบเบื้องต้น (แปลนชั้นหลังคา)
 • บทที่ 5 : การออกแบบเบื้องต้น (ผังบริเวณ)
 • บทที่ 6 : การนำเสนอผลงานโปรเจค
 • บทที่ 7 : กลุ่มคำสั่งการใช้งาน 2D Document
 • บทที่ 8 : การออกแบบเบื้องต้น (แปลนพื้นชั้นที่ 3)
 • บทที่ 9 : การควบคุมการใช้งานการแสดงผลแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ
 • บทที่ 10 : การถอดปริมาณ BOQ (Bill Of Quantities)
 • บทที่ 11 : การใช้คำสั่งสร้าง แก้ไข และออกแบบ
 • บทที่ 12 : การนำเข้าไฟล์และบันทึกไฟล์
 • บทที่ 13 : การสร้างเอกสารแบบจากโหมด Layout Book
 • บทที่ 14 : การทำภาพเคลื่อนไหวแบบ Animation
 • บทที่ 15 : การสอบวัดผลการฝีกอบรมฯ
 1. ระดับประยุกต์ (ArchiCAD BIM Intermediate Level) เหมาะสำหรับสถาปนิก และวิศวกร หลักสูตรครอบคลุมการใช้งาน เพื่อออกแบบอาคาร 3 มิติ ขั้นต่อเนื่องจากหลักสูตรพื้นฐาน ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการเพิ่มความสามารถของการใช้งานของโปรแกรม และจัดระบบของงานสู่การทำงาน อย่างเต็มรูปแบบ และง่ายดายต่อการทำเอกสาร อีกทั้งการแสดงผล เพื่อการนำเสนอ และการสื่อสารในการทำงาน โดยมีหัวข้อ ในการฝึกอบรมฯ ได้แก่
 • คำแนะนำเบื้องต้นสำหรับการใช้งานโปรแกรม ArchiCAD
 • บทที่ 1 : การสร้างสัญลักษณ์เส้น
 • บทที่ 2 : การเพิ่มลวดลายและวัสดุใหม่
 • บทที่ 3 : การสร้าง Building Materials และ Composites
 • บทที่ 4 : การสร้าง และใช้งาน Complex Profile
 • บทที่ 5 : การสร้าง Objects ,Door และ Window
 • บทที่ 6 : การใช้คำสั่ง Revision และ Mark/Up
 • บทที่ 7 : คำสั่ง Property Manager
 • บทที่ 8 : การทำงานในรูปแบบ View Map
 • บทที่ 9 : การสร้าง และบันทึก Template
 • บทที่ 10 : การสร้างเอกสาร แบบ Plotting
 • บทที่ 11 : การสอบวัดผลการฝีกอบรมฯ

ทำให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ สามารถนำเทคนิค วิธีการ และหลักการต่างๆ ที่ได้จากการฝึกอบรมฯ ไปขยายผลภายในองค์กรของตนได้

 

การเขียนแบบก่อสร้างด้วยเทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling) บนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ArchiCAD Version 20  ระดับประยุกต์ (ArchiCAD BIM Intermediate Level) รุ่นที่ 1  

เข้า Link นี้: http://www.cec.kmutt.ac.th/course-detail.php?id=49

 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ แบ่งเป็น 2 ระดับ โดยจะอบรมในวันเสาร์-วันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 08.30น. ถึง 17.30 น.  (16 ชั่วโมง) ดังนี้

 1. หลักสูตรที่ 1 ระดับ “พื้นฐาน (ArchiCAD BIM Fundamental Level)”

- รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2560            - รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2560

- รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2560              - รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 14-15 ตุลาคม 2560

- รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560         - รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2560

2.     หลักสูตรที่ 2 ระดับ “ประยุกต์ (ArchiCAD BIM Intermediate Level)”

- รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2560           - รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2560

- รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2560                        - รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2560

- รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2560         - รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2560

 

สถานที่ดำเนินการ

ณ ห้องพุทธรักษา อาคารสัมมนา ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หรือ ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี อาคารเรียนรวม 3 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

1.เงินสด

จ่ายเมื่อมาอบรม

2.ผ่านธนาคาร


กรุณาโอนเงินเเข้าบัญชี    มจธ.  – บริการวิชาการ  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 330-1-16927-2   

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  สาขาย่อย ถนนประชาอุทิศ

หรือแคชเชียรเช็ค :  สั่งจ่ายในนาม   มจธ.  – บริการวิชาการ 

วันทีเปิดรับสมัคร
00/00/0000
วันที่อบรม
28/07/2017 - 18/08/2017
จำนวนที่รับได้
25 คน
วันที่หมดเขตลงทะเบียน
00/00/0000
ราคา
4,000 บาท

ติดตามเรา