ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015

 1. ชื่อโครงการ  ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015

 

 1. ประเภทโครงการ  การบริการวิชาการ

 

 1. แผนงาน  พัฒนานักศึกษา

 

 1. ผู้รับผิดชอบโครงการ

                             นางสาวสุรีรัตน์  จันทร

ตำแหน่ง  นักบริการการศึกษา

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

 1. ผู้สนับสนุนโครงการ  ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 1. หลักการและเหตุผล

                มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ  ISO 9001 เป็นมาตรฐานที่มีองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกนำไปใช้อย่างแพร่หลายเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน และการดำเนินงานในหน่วยงาน โดยเป็นหลักประกันของการดำเนินงานที่มีคุณภาพ ซึ่งทุกองค์กรสามารถนำไปใช้ได้ โดยไม่มีข้อจำกัดในประเภทของกิจการและขนาดขององค์กร ระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001:2015) เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพขององค์กร ที่มีมาตรฐานการทำงานที่ชัดเจน การดำเนินงานที่เทียบเท่าและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

                ดังนั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ธุรกิจและอุตสาหกรรมไทย จำเป็นต้องปรับตัว และเรียนรู้ รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และเตรียมการพัฒนาเพิ่มศักยภาพ เพื่อรองรับการแข่งขันในทุกรูปแบบ ซึ่งนักศึกษาซึ่งกำลังจะเข้าไปเป็นบุคลากรของภาคอุตสาหกรรม จำเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงและเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ

                ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดอบรมหลักสูตร ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ขึ้นเพื่อให้นักศึกษา ได้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป

 

 1. วัตถุประสงค์

           โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015

 

 1. เป้าหมายโครงการ

นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย และระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  รุ่นละ 80 คน

 

9.      ขั้นตอนการดำเนินงาน

9.1    ขั้นตอนการวางแผน

         9.1.1    ศึกษาข้อมูลระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015

         9.1.2    สำรวจข้อมูลนักศึกษาที่จะเข้ารับการฝึกอบรม               

         9.1.3    นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลเพื่อดำเนินการ

9.2    ขั้นตอนการดำเนินงาน

         9.2.1    ประชุมปรึกษาวางแผนดำเนินโครงการ
         9.2.2    คัดเลือกวิทยากร

9.3    สรุปและประเมินผลโครงการ

         จัดทำรายงานสรุปและประเมินผล

 1. เนื้อหาในการฝึกอบรม 

           ​     9.4.1    หลักการพื้นฐานการบริหารงานระบบคุณภาพ

9.4.2    ความหมายของอนุกรมมาตรฐานในแต่ละประเภท

9.4.3    ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

9.4.4    การนำ ISO 9001 ไปใช้ และขั้นตอนการขอรับรองระบบ ISO 9001 : 2015

9.4.5    การจัดทำเอกสารในระบบ

 

9.5    วิธีการฝึกอบรม

9.5.1    บรรยาย

9.5.2    ยกตัวอย่าง และกรณีศึกษา

วิทยากร อ.เกษมศักดิ์  ศรีธาราธร

สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 1. ระยะเวลา

6 ชั่วโมง จำนวน 80 คนวันที่ 28 สิงหาคม 2560 และ วันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น – 16.00 น

9.7    สถานที่

ห้องอบรม ชั้น 3 อาคารสัมมนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 1. การประเมินผลโครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

 1. 1 เชิงปริมาณ

 มีผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ 80 % กลุ่มเป้าหมาย

 1. 2 เชิงคุณภาพ

  ผู้อบรมมีความเข้าใจในหลักสูตรระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015   80% ขึ้นไป

          (ได้รับประกาศนียบัตรผ่านการอบรม)

 

 1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1. 1   นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจหลักการใช้ระบบบริหารงานคุณภาพ  ISO 9001 : 2015
  2. 2   นักศึกษาเข้าใจข้อกำหนดและประโยชน์ของการนำระบบบริหารงานคุณภาพ  ISO 9001 : 2015

                   เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป

ชื่อ
อาจารย์เกษมศักดิ์ ศรีธาราธร
ตำแหน่ง
หัวหน้าศูนย์รับรองระบบมาตรฐานนานาชาติ สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ทำงาน
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อีเมล์
kasemsak.sri@kmutt.ac.th
เบอร์โทร
0-2470-9677
ชื่อ
นางสาวสุรีรัตน์ จันทร
อีเมล์
sureerat.jan@kmutt.ac.th
เบอร์โทร
02-4709630-4
รายละเอียด
ห้องพุทธรักษา อาคารสัมมานา ชั้น 3
การบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ระหว่างวันที่ 6 และ 20 ก.พ 60

การบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ระหว่างวันที่ 6 และ 20 ก.พ 60
การบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ระหว่างวันที่ 6 และ 20 ก.พ 60
การบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ระหว่างวันที่ 6 และ 20 ก.พ 60
การบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ระหว่างวันที่ 6 และ 20 ก.พ 60
การบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ระหว่างวันที่ 6 และ 20 ก.พ 60
การบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ระหว่างวันที่ 6 และ 20 ก.พ 60
การบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ระหว่างวันที่ 6 และ 20 ก.พ 60
การบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ระหว่างวันที่ 6 และ 20 ก.พ 60
การบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ระหว่างวันที่ 6 และ 20 ก.พ 60
การบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ระหว่างวันที่ 6 และ 20 ก.พ 60
การบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ระหว่างวันที่ 6 และ 20 ก.พ 60
การบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ระหว่างวันที่ 6 และ 20 ก.พ 60
การบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ระหว่างวันที่ 6 และ 20 ก.พ 60
การบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ระหว่างวันที่ 6 และ 20 ก.พ 60
การบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ระหว่างวันที่ 6 และ 20 ก.พ 60
การบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ระหว่างวันที่ 6 และ 20 ก.พ 60
การบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ระหว่างวันที่ 6 และ 20 ก.พ 60
การบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ระหว่างวันที่ 6 และ 20 ก.พ 60
การบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ระหว่างวันที่ 6 และ 20 ก.พ 60
การบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ระหว่างวันที่ 6 และ 20 ก.พ 60
การบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ระหว่างวันที่ 6 และ 20 ก.พ 60
การบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ระหว่างวันที่ 6 และ 20 ก.พ 60
การบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ระหว่างวันที่ 6 และ 20 ก.พ 60
การบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ระหว่างวันที่ 6 และ 20 ก.พ 60
การบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ระหว่างวันที่ 6 และ 20 ก.พ 60
การบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ระหว่างวันที่ 6 และ 20 ก.พ 60
การบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ระหว่างวันที่ 6 และ 20 ก.พ 60
การบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ระหว่างวันที่ 6 และ 20 ก.พ 60
การบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ระหว่างวันที่ 6 และ 20 ก.พ 60
การบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ระหว่างวันที่ 6 และ 20 ก.พ 60
การบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ระหว่างวันที่ 6 และ 20 ก.พ 60


1.ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย (สำหรับนักศึกษา มจธ.)
วันทีเปิดรับสมัคร
00/00/0000
วันที่อบรม
31/07/2017 - 25/08/2017
จำนวนที่รับได้
80 คน
วันที่หมดเขตลงทะเบียน
00/00/0000
ราคา
0 บาท
รายละเอียดไฟล์เพิ่มเติม
ดาวน์โหลด

ติดตามเรา