ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เพื่อการทำงาน

  1. ชื่อโครงการ  ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เพื่อการทำงาน

 

  1. ประเภทโครงการ  การบริการวิชาการ

 

  1. แผนงาน  พัฒนานักศึกษา

 

  1. ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางสาวสุรีรัตน์  จันทร

ตำแหน่ง  นักบริการการศึกษา

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

      5.  ผู้สนับสนุนโครงการ   ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

      6.  หลักการและเหตุผล 

 

ปัจจุบันมีผู้รู้และเชี่ยวชาญภาษาญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันประเทศญี่ปุ่นได้เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยในรูปแบบที่หลากหลายกว่าแต่ก่อนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้สืบเนื่องจากการที่ประเทศญี่ปุ่นได้ยกเลิกวีซ่าให้แก่ชาวไทยที่เดินทางไปพำนักในระยะสั้นนับตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา ทำให้มีผู้สนใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่สนใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นอยู่แล้ว เมื่อมีโอกาสจึงอยากเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อใช้ในการสื่อสารมากขึ้น

ดังนั้นภาษาญี่ปุ่นถือเป็นภาษาที่สำคัญ ภาษาหนึ่งที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการทำงานหรือใช้ชีวิตประจำวันในปัจจุบันและเตรียมการพัฒนาเพิ่มศักยภาพ เพื่อรองรับการแข่งขันในทุกรูปแบบ ซึ่งนักศึกษาซึ่งกำลังจะเข้าไปเป็นบุคลากรของภาคอุตสาหกรรม จำเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงและเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ

 

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดอบรม หลักสูตภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เพื่อการทำงาน ขึ้นเพื่อให้นักศึกษา ได้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป

 

7. วัตถุประสงค์

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ ให้นักศึกษาได้รู้จักภาษาญี่ปุ่นว่ามีลักษณะอย่างไร  สามารถทักทาย ฟังคำสั่งง่ายๆ  และพูดโต้ตอบอย่างง่ายๆ ในสถานการณ์การทำงานในบริษัทหรือโรงงาน   ร่วมกับชาวญี่ปุ่นได้อย่างเหมาะสม   พร้อมทั้งเรียนรู้วัฒนธรรมในการทำงานร่วมกับชาวญี่ปุ่น เช่น การตรงต่อเวลา, การขอโทษ, การรายงานความคืบหน้าเป็นระยะๆ  เป็นต้น 

 

8.  กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 15-20 คน

 

     9.  ขั้นตอนการดำเนินงาน

9.1 ขั้นการวางแผน

                                9.1.1 สำรวจข้อมูลนักศึกษาที่จะเข้ารับการฝึกอบรม     

                                9.1.2 นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลเพื่อดำเนินการ

                9.2 ขั้นตอนการดำเนินงาน

9.2.1 ประชุมปรึกษาวางแผนการประชาสัมพันธ์

 9.2.2 รับสมัครผู้เข้าอบรม

                9.3 สรุปและประเมินผลโครงการ

จัดทำรายงานสรุปและประเมินผล / แบบทดสอบความเข้าใจ (ปรนัยหรืออัตนัย)  และการแสดงบทบาทสมมุติ

9.4 เนื้อห่าการอบรม

1. แนะนำลักษณะของภาษาญี่ปุ่น, ตัวอักษร, โครงสร้างประโยค

2. คำทักทาย

3. การเรียกชื่อคนญี่ปุ่น

4. การแนะนำตัว,การแลกนามบัตร

5. ชื่อตำแหน่งและแผนกต่างๆ ภายในบริษัท

6. คำชี้สิ่งของ (นี่, นั่น, โน่น) และสถานที่ (ที่นี่, ที่นั่น, ที่โน่น)

7. คำศัพท์เกี่ยวกับอุปกรณ์และเอกสารต่างๆ ในสำนักงานและโรงงาน   

8. ตัวเลข

9. วัน เดือน ปี เวลา การนัดหมาย

10. การสอบราคา

11. สำนวนขอร้อง,คำสั่งอย่างง่ายๆ

12. วัฒนธรรมในการทำงานร่วมกับชาวญี่ปุ่น

9.5 วิธีการอบรม

                                - บรรยาย / กิจกรรม

9.6  ระยะเวลา

                -  เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน รวม  6 ครั้ง / ครั้งละ 2 ชั่วโมง  เวลา 13.30 น – 15.30 น

9.7 สถานที่ 

- ห้องพุทธรักษา  อาคารสัมมนา  ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

10. งบประมาณ  

              -

11. การประเมินผลโครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

11.1 เชิงปริมาณ

                  มีผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ 80 % ของกลุ่มเป้าหมาย

              11.2 เชิงคุณภาพ

                                -                

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

              12.1  นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจภาษาญี่ปุ่น

              12.2  นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการทำงานหรือชีวิตประจำวันต่อไป

 

 

ชื่อ
นางสาวสุรีรัตน์ จันทร
อีเมล์
sureerat.jan@kmutt.ac.th
เบอร์โทร
02-4709630-4
รายละเอียด
ห้องพุทธรักษา อาคารสัมมานา ชั้น 3
1.ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย (สำหรับนักศึกษา มจธ.)
วันทีเปิดรับสมัคร
00/00/0000
วันที่อบรม
13/09/2017 - 29/09/2017
จำนวนที่รับได้
20 คน
วันที่หมดเขตลงทะเบียน
00/00/0000
ราคา
0 บาท

ติดตามเรา