หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และวิธีปฏิบัติทางอิเล็กทรอนิกส์”

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

จัดการอบรม

หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และวิธีปฏิบัติทางอิเล็กทรอนิกส์”

                                                                                                       

หลักการและเหตุผล
 

เดิมส่วนราชการต้องดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ควบคู่ไปกับประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Market :  e-market และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)   รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในการบังคับบัญชาหรือกำกับดูแลของฝ่ายบริหารก็ต้องดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยถือปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานนั้น ๆ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 กรุงเทพมหานครถือปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวข้อง 

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 24 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อพ้น 180 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป คือ วันที่ 23 สิงหาคม 2560  ประกอบกับกฎกระทรวง และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ประกาศใช้บังคับแล้ว

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุที่มีหน้าที่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ และวิธีปฏิบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ อันเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทันต่อเวลา  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวซึ่งเป็นเรื่องใหม่ แก่ผู้บริหารงานด้านการพัสดุ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุที่เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรงหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้บริหารของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ในการควบคุม กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ ได้ศึกษา ทำความเข้าใจ และเป็นการเพิ่มพูนความรู้ เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

            ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เห็นความสำคัญในการฝึกอบรมดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 และวิธีปฏิบัติทางอิเล็กทรอนิกส์”   ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้แก่บุคคลากรภาครัฐเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด

 

วัตถุประสงค์
 

 1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ให้แก่บุคลากรขององค์กรที่ปฏิบัติงานพัสดุให้สามารถเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุและสามารถนำไปปฏิบัติได้ถูกต้อง
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบและเข้าใจถึงความสำคัญหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และขั้นตอนในการปฏิบัติด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในด้านการพัสดุให้สามารถเตรียมการด้านเอกสารในการจัดทำโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ และการดำเนินการด้านพัสดุได้อย่างถูกต้อง
 4. ได้มีโอกาสรับทราบเหตุของความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุของเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงาน
 5. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น การแก้ไขปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมและวิทยากร

 

กลุ่มเป้าหมาย

เจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หน่วยงานอิสระของรัฐ ผู้บริหารงานด้านการพัสดุ ผู้ปฏิบัติงานและผู้สนใจที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ

 

เนื้อหาวิชา

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
  1. 1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560
  2. 2 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560
  3. 3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 2. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ การกำหนดขอบเขตของงาน
 3. การจัดทำราคากลางตามกฎหมาย ปปช.
 4. กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. การจัดทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
 6. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
 7. การทิ้งงาน
 8. การบริหารพัสดุ
 9. การร้องเรียนและการอุทธรณ์
 10. วิธีปฏิบัติทางอิเล็กทรอนิกส์
 11. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ
 12. กรณีศึกษาจากคำพิพากษาศาลปกครอง  อภิปราย และซักถามปัญหา   

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน  2560 (รวมระยะเวลา 3 วัน)  ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น.

            ณ ห้องรัตนโกสินทร์-สุโขทัย (ชั้น 1)  โรงแรมนารายณ์  ถ.สีลม  กรุงเทพฯ

วิทยากร

1. อาจารย์เชิดชัย  มีคำ
               - อดีตนิติกรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานระบบพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                 สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
               -  อดีตอุปนายกสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

2. วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 

 1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำหลักปฏิบัติไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้อง
 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แนวทางแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ
 3. ลดความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ

 

ค่าลงทะเบียนศึกษาอบรมในหลักสูตร

 • ค่าลงทะเบียนในหลักสูตรเป็นเงิน 5,500 บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ราคานี้รวม เฉพาะค่าเอกสาร ค่าอาหารกลางวัน  และอาหารว่าง เท่านั้น (ไม่รวมค่าที่พัก)
 • โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชี มจธ.-บริการวิชาการ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สาขาย่อยถนนประชาอุทิศ เลขที่ 330-1-16927-2

 • เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย “มจธ.-บริการวิชาการ”แล้ว (Fax ใบ Pay in มาที่เบอร์ 0-2427-9633)

 

หมายเหตุ :         

 1. กรุณาส่งใบสมัครก่อนการชำระเงินเพื่อสำรองที่นั่ง (รับสมัครจำนวนไม่เกิน 100 คน)
 2. ชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อน วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมการอบรม

 

สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

            คุณวรารักษ์  วิลัย

            ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

            โทร. 0-2470-9631  โทรสาร. 0-2427-9633

            (ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)

กำหนดการฝึกอบรม

“แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และวิธีปฏิบัติทางอิเล็กทรอนิกส์”

ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน 2560

ห้องรัตนโกสินทร์-สุโขทัย (ชั้น 1)  โรงแรมนารายณ์  ถ.สีลม  กรุงเทพฯ

.......................................................

 

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560

 

08.30 - 08.50 น.       ลงทะเบียนรับเอกสาร           

09.00 - 10.30 น.       บรรยายหัวข้อ “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ”                                             

 •  ความหมาย
 • ระบบการเงินการคลังขององค์กร
 • กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • การจัดทำราคากลาง

10.30 - 10.45 น.     พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 - 12.00 น.     บรรยายหัวข้อ “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพัสดุ” (ต่อ)

 • การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
 • การกำหนดขอบเขตของงาน
 • ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ

12.00 - 13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.30 น.    บรรยายหัวข้อ “การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ”

14.30 - 14.45 น.     พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 - 16.00 น.     บรรยายหัวข้อ “การทิ้งงาน”

 

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน  2560

 

09.00 - 10.30 น.      บรรยายหัวข้อ “กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง”

 • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 • วิธีคัดเลือก
 • วิธีเฉพาะเจาะจง
 • วิธีการจ้างที่ปรึกษา
 • วิธีการจ้างออกแบบและควบคุมงาน
 • กรณีศึกษา

10.30 - 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง

10.00 - 12.00 น. บรรยายหัวข้อ “กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง”(ต่อ)

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.30 น. บรรยายหัวข้อ ”การจัดทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ”

 • การจัดทำสัญญา
 • การแก้ไขสัญญา
 • การงด การลดค่าปรับ การขยายเวลาการทำงาน
 • การตรวจรับพัสดุ
 • กรณีศึกษา

14.30 - 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง

14.45 - 16.00 น. บรรยายหัวข้อ ”การจัดทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ”(ต่อ)

 

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน  2560

09.00 - 10.30 น. บรรยายหัวข้อ “วิธีปฏิบัติทางอิเล็กทรอนิกส์”

 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบ e-gp
 • กฎหมาย ป.ป.ช ที่เกี่ยวข้องกับระบบ e-GP (มาตรา 103/7)
 • การบันทึกข้อมูลวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 • การบันทึกข้อมูลวิธีคัดเลือก
 • การบันทึกข้อมูลวิธีเฉพาะเจาะจง
 • การบันทึกข้อมูลวิธีการจ้างที่ปรึกษา
 • การบันทึกข้อมูลวิธีการจ้างออกแบบและควบคุมงาน
 • กรณีศึกษา

10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 - 12.00 น. บรรยายหัวข้อ “วิธีปฏิบัติทางอิเล็กทรอนิกส์”(ต่อ)

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.30 น. บรรยายหัวข้อ “วิธีปฏิบัติทางอิเล็กทรอนิกส์”(ต่อ)

14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 - 16.00 น. บรรยายหัวข้อ “วิธีปฏิบัติทางอิเล็กทรอนิกส์”(ต่อ)

 

                                                         -----------------------------------

ชื่อ
นายเชิดชัย มีคำ
ตำแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานประจำประธาน กสทช. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สถานที่ทำงาน
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
อีเมล์
e-mail : cherdchai_m@ymail.com
ประวัติการศึกษา

นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ประวัติการทำงาน

1. ผู้อำนวยการส่วนกฎหมายและระเบียบ 2

2. ผู้อำนวยการกลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

3. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานระบบพัสดุ (นิติกรเชี่ยวชาญ)

4. สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง

หัวข้อ / หลักสูตรที่เคยบรรยาย

1. วิทยากรฝึกอบรม กรมบัญชีกลาง

2. หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง  กรมบัญชีกลาง

3. หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

   รุ่นที่ 3  กระทรวงศึกษาธิการ

4. หลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 20  กระทรวงสาธารณสุข

ชื่อ
วรารักษ์ วิลัย
อีเมล์
wararuck.wil@kmutt.ac.th
เบอร์โทร
0-2470-9631
รายละเอียด

....

โรงแรมนารายณ์ ถ.สีลม กรุงเทพ ฯ

 

1.ผ่านธนาคาร


กรุณาโอนเงินเเข้าบัญชี    มจธ.  – บริการวิชาการ  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 330-1-16927-2   

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  สาขาย่อย ถนนประชาอุทิศ

หรือแคชเชียรเช็ค :  สั่งจ่ายในนาม   มจธ.  – บริการวิชาการ 

วันทีเปิดรับสมัคร
00/00/0000
วันที่อบรม
22/09/2017 - 01/11/2017
จำนวนที่รับได้
100 คน
วันที่หมดเขตลงทะเบียน
00/00/0000
ราคา
5,500 บาท
รายละเอียดไฟล์เพิ่มเติม
ดาวน์โหลด

ติดตามเรา