หลักสูตร “กฎหมายและระเบียบสำหรับงานการคลัง” รุ่นที่ 6

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

จัดการอบรม

หลักสูตร “กฎหมายและระเบียบสำหรับงานการคลัง” รุ่นที่ 6

-----------------------------

                                                                                  

หลักการและเหตุผล


          รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้มีข้อกำหนดให้มีกฎหมายการเงิน การคลังของรัฐ เพื่อกำหนดกรอบวินัยการเงินการคลังซึ่งรวมถึงการกำหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการจัดหารายได้ การใช้จ่ายเงิน แนวทางการจัดทำแผนงบประมาณและการกำหนดวัตถุประสงค์ กิจกรรม แผนงาน โครงการในแต่ละรายการของการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมให้เกิดวินัยทางการเงินการคลังแก่ส่วนราชการภาครัฐ

การบริหารงานด้านการเงิน การคลัง จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการรวมถึงหลักเกณฑ์ แนวทางการปฏิบัติที่หน่วยงานรับผิดชอบได้กำหนดไว้  ตลอดจนข้อยกเว้นต่างๆ ซึ่งมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับให้มีการจ่ายและควบคุมตามที่กฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับกำหนดไว้

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จึงได้จัดอบรมหลักสูตร
“กฎหมายและระเบียบสำหรับงานการคลัง” รุ่นที่ 6 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการด้านการเงินและการคลัง ของหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งยังทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานด้านการเงินและการคลัง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยรวมสูงสุด

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังสามารถนำความรู้ เพื่อนำไปปรับปรุงการทำงานขององค์กร
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินจากคลัง กฎหมาย ระเบียบที่อนุญาตให้จ่ายได้
 3. สามารถลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆในการบริหารงานการเงินการคลังของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่การเงิน

ผู้ตรวจสอบภายใน

 

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้บริหาร ผู้ควบคุม ผู้มีอำนาจอนุมัติในหน่วยงานภาครัฐ
 2. เจ้าหน้าที่การเงิน ผู้ตรวจสอบ ผู้บริหารโครงการ
 3. ผู้ตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบ

 

 

 •  
 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานคลัง และการบริหารความเสี่ยงด้านการเบิกจ่ายเงิน
 2. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง
 3. ค่าตอบแทนและสวัสดิการของทางราชการ
 4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและต่างประเทศ
 5. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ 2553
 6. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจัดงาน การประชุมระหว่างประเทศ  


 

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

          ระหว่างวันที่  26 - 27  มกราคม  2561 (2 วัน) ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น.

          ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ  

วิทยากร

          นายเชิดชัย  มีคำ
          อดีต ผู้อำนายการส่วนกฎหมายและระเบียบ 2

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ (นิติกรเชี่ยวชาญ)
         สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
          อาจารย์กิตติมา  อังกินันทน์
          นิติกรชำนาญการพิเศษ  กรมบัญชีกลาง    

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้ปฏิบัติงานสามารถนำความรู้เพื่อนำไปปรับปรุงการทำงานขององค์กร
 2. ผู้เข้ารับการอบรมมีหลักในการบริหารงานด้านการเงินการคลัง
 3. สามารถลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆในการบริหารงานการเงินการคลัง

 

ค่าลงทะเบียนศึกษาอบรมในหลักสูตร

 • ค่าลงทะเบียนในหลักสูตรเป็นเงิน  4,000 บาท  (สี่พันบาทถ้วน) ราคานี้รวม     

ค่าเอกสาร ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง

 • โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชี มจธ.-บริการวิชาการ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สาขาย่อยถนนประชาอุทิศ เลขที่ 330-1-16927-2

 • เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย “มจธ.-บริการวิชาการ”

แล้ว (Fax ใบ Pay in มาที่เบอร์ 0-2427-9633)

 

 

 

หมายเหตุ :     

 1. กรุณาส่งใบสมัครก่อนการชำระเงินเพื่อสำรองที่นั่ง  (รับสมัครจำนวนไม่เกิน 120 ท่าน)
 2. กรุณาชำระเงินก่อน วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561  มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าร่วม
  การอบรม

สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          คุณวรารักษ์  วิลัย

          ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

          โทร. 0-2470-9630-4  โทรสาร. 0-2427-9633

          (ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)

 

===========================

กำหนดการฝึกอบรม

“กฎหมายและระเบียบสำหรับงานการคลัง” รุ่นที่ 6 

ระหว่างวันที่ 26–27 มกราคม 2561

ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ     

.......................................................

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 

 

 08.30 – 08.50 น.                     ลงทะเบียนรับเอกสาร

 09.00 - 10.30 น.                      ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานคลังและการบริหารความเสี่ยงด้านการเบิกจ่ายเงิน

 10.30 – 10.45 น.                     พักรับประทานอาหารว่าง

 10.45 – 12.00 น.                     ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาและการนำเงินส่งคลัง

 12.00 – 13.00 น.                     พักรับประทานอาหารกลางวัน

 13.00 – 14.30 น.                     ค่าตอบแทนและสวัสดิการของทางราชการ                                        

 14.30 – 14.45 น.                     พักรับประทานอาหารว่าง

 14.45 – 16.00 น.                     ค่าตอบแทนและสวัสดิการของทางราชการ (ต่อ)                                                                                                                                                                 กรณีศึกษา ถาม-ตอบ ประเด็นปัญหา

วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561

 

08.30 – 08.50 น.                     ลงทะเบียนรับเอกสาร

09.00 - 10.30 น.                      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและต่างประเทศ

10.30 – 10.45 น.                     พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.                     ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและต่างประเทศ (ต่อ)

12.00 – 13.00 น.                     พักรับประทานอาหารว่าง

13.00 - 14.30 น.                      ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553

14.30 – 14.45 น.                     พักรับประทานอาหารว่าง     

14.45 – 16.00 น.                     ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจัดงาน การประชุมระหว่างประเทศ           

                                                กรณีศึกษา ถาม-ตอบ ประเด็นปัญหา

                                                      

   -----------------------------------

ชื่อ
วรารักษ์ วิลัย
อีเมล์
wararuck.wil@kmutt.ac.th
เบอร์โทร
0-2470-9631
รายละเอียด

....

โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพ ฯ

aaaaaaaaaa

 

เส้นทางสะดวกสาหรับการเดินทางมายัง โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์

1. จากถนนพระราม 1 ผ่านด้านหน้าสนามกีฬาแห่งชาติ (สนามศุภชลาศัย) ตรงและผ่านแยกเจริญผล เตรียมชิดซ้าย ผ่านปั๊มเชลล์ จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่ถนนใต้ทางด่วน (มีทางด่วนพาดผ่านสี่แยก) ขับตรงมาประมาณ 200 เมตร โรงแรมฯ จะอยู่ทางด้านขวามือติดถนน เลี้ยวขวาเข้าโรงแรมฯ

2. จากถนนพระราม 4 (หัวลาโพง) ขับตรงมาทางจะไปสามย่าน จะพบสี่แยกชื่อ สี่แยกมหานคร (มีทางด่วนพาดผ่านสี่แยก) ให้เลี้ยวซ้าย และขับตรงมาประมาณ 800 เมตร โรงแรมฯ จะอยู่ทางด้านซ้ายมือติดถนน เลี้ยวซ้ายเข้าโรงแรมฯ

3. จากถนนพระราม 4 (สามย่าน) ขับตรงมาทางจะไปหัวลาโพง ผ่านแยกบรรทัดทอง ให้ชิดขวาพบสี่แยกข้างหน้า (สี่แยกมหานคร – มีทางด่วนพาดผ่านสี่แยก) ให้เลี้ยวขวา และขับตรงมาประมาณ 800 เมตร โรงแรมฯ จะอยู่ทางด้านซ้ายมือติดถนน

4. จากอนุสาวรีย์ชัยฯ ให้มาทางราชเทวี ผ่านสะพานหัวช้าง จะพบสี่แยก ปทุมวัน (มาบุญครอง) ให้เลี้ยวขวา ขับผ่านหน้าสนามกีฬาแห่งชาติ ผ่านแยกเจริญผล เตรียมชิดซ้าย ผ่านปั๊มเชลล์ จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่ถนนใต้ทางด่วน (มีทางด่วนพาดผ่านสี่แยก) ขับตรงมาประมาณ 200 เมตร โรงแรมฯ จะอยู่ทางด้านขวามือติดถนน เลี้ยวขวาเข้าโรงแรมฯ

5. จากสะพานพระปิ่นเกล้า ตรงมาทางหลานหลวง เลี้ยวขวาเข้าแม้นศรี วิ่งตรงมาจนถึงแยกแม้นศรี ให้เลี้ยวซ้าย ผ่านหน้าโรงพยาบาลหัวเฉียว จากนั้นเลี้ยวขวาที่แยกไฟแดง ผ่านหน้าโรงเรียนเทพศิรินทร์ และเลี้ยวซ้ายข้ามสะพานนพวงศ์ วิ่งเรียบทางรถไฟ เลี้ยวซ้ายผ่านหน้าหัวลาโพง แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนรองเมือง (ถนนข้างทางด่วน) ขับตรงมา ถนนจะบังคับให้เลี้ยวขวา พบแยกไฟแดง (แยกแรก) เลี้ยวซ้ายวิ่งขนานใต้ทางด่วน ขับตรงมา ประมาณ 500 เมตร โรงแรมฯ จะอยู่ซ้ายมือ

6. ทางด่วนขั้นที่ 1 (บางโคล่-แจ้งวัฒนะ) ช่วงพระราม 4 วิ่งตรงมาทางหัวลำโพง จะพบแยกมหานครตัดใหม่ (สังเกตง่าย มีทางด่วนพาดผ่าน) ให้เลี้ยวขวาลอดใต้ทางด่วน เข้าถนนพระรามหกตัดใหม่ (จารุเมือง) แยกนี้จะเป็นแยกสุดท้ายก่อนถึงหัวลำโพง ให้วิ่งตรงมา 800 เมตร โรงแรมฯ อยู่ซ้ายมือติดถนนใหญ่

7. ทางด่วนขั้นที่ 2 (แจ้งวัฒนะ-บางโคล่) ผ่านยมราช ลงทางด่วนพระราม 4 (สามย่าน-หัวลาโพง) ให้ชิดขวา กลับรถที่ไฟแดง ขับตรงมาประมาณ 800 เมตร โรงแรมฯ จะอยู่ซ้ายมือ ติดถนนใหญ่  

aaaaaaaaaa

รถประจำทางสายที่ผ่าน :  สาย 15, 47, 48, ปอ.67, ปอ.73, ปอ.73ก, ปอ. 204, ปอ.508

 

 

 

 

กฎหมายการเงิน การคลัง ณ โรงแรม ปริ๊นพาเลซ 21-22 กรฏาคม 2560

กฎหมายการเงิน การคลัง ณ โรงแรม ปริ๊นพาเลซ 21-22 กรฏาคม 2560
กฎหมายการเงิน การคลัง ณ โรงแรม ปริ๊นพาเลซ 21-22 กรฏาคม 2560
กฎหมายการเงิน การคลัง ณ โรงแรม ปริ๊นพาเลซ 21-22 กรฏาคม 2560
กฎหมายการเงิน การคลัง ณ โรงแรม ปริ๊นพาเลซ 21-22 กรฏาคม 2560
กฎหมายการเงิน การคลัง ณ โรงแรม ปริ๊นพาเลซ 21-22 กรฏาคม 2560
กฎหมายการเงิน การคลัง ณ โรงแรม ปริ๊นพาเลซ 21-22 กรฏาคม 2560
กฎหมายการเงิน การคลัง ณ โรงแรม ปริ๊นพาเลซ 21-22 กรฏาคม 2560
กฎหมายการเงิน การคลัง ณ โรงแรม ปริ๊นพาเลซ 21-22 กรฏาคม 2560
กฎหมายการเงิน การคลัง ณ โรงแรม ปริ๊นพาเลซ 21-22 กรฏาคม 2560
กฎหมายการเงิน การคลัง ณ โรงแรม ปริ๊นพาเลซ 21-22 กรฏาคม 2560
กฎหมายการเงิน การคลัง ณ โรงแรม ปริ๊นพาเลซ 21-22 กรฏาคม 2560
กฎหมายการเงิน การคลัง ณ โรงแรม ปริ๊นพาเลซ 21-22 กรฏาคม 2560
กฎหมายการเงิน การคลัง ณ โรงแรม ปริ๊นพาเลซ 21-22 กรฏาคม 2560
กฎหมายการเงิน การคลัง ณ โรงแรม ปริ๊นพาเลซ 21-22 กรฏาคม 2560
กฎหมายการเงิน การคลัง ณ โรงแรม ปริ๊นพาเลซ 21-22 กรฏาคม 2560
กฎหมายการเงิน การคลัง ณ โรงแรม ปริ๊นพาเลซ 21-22 กรฏาคม 2560
กฎหมายการเงิน การคลัง ณ โรงแรม ปริ๊นพาเลซ 21-22 กรฏาคม 2560
กฎหมายการเงิน การคลัง ณ โรงแรม ปริ๊นพาเลซ 21-22 กรฏาคม 2560
กฎหมายการเงิน การคลัง ณ โรงแรม ปริ๊นพาเลซ 21-22 กรฏาคม 2560
กฎหมายการเงิน การคลัง ณ โรงแรม ปริ๊นพาเลซ 21-22 กรฏาคม 2560


1.ผ่านธนาคาร


กรุณาโอนเงินเเข้าบัญชี    มจธ.  – บริการวิชาการ  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 330-1-16927-2   

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  สาขาย่อย ถนนประชาอุทิศ

หรือแคชเชียรเช็ค :  สั่งจ่ายในนาม   มจธ.  – บริการวิชาการ 

วันทีเปิดรับสมัคร
00/00/0000
วันที่อบรม
30/11/2017 - 08/01/2018
จำนวนที่รับได้
120 คน
วันที่หมดเขตลงทะเบียน
00/00/0000
ราคา
4,000 บาท
รายละเอียดไฟล์เพิ่มเติม
ดาวน์โหลด

ติดตามเรา