หลักสูตร “การปฏิบัติงานสารบรรณภาครัฐ และการเขียนหนังสือราชการเชิงบูรณาการ” รุ่นที่ 2

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

จัดการอบรม

หลักสูตร “การปฏิบัติงานสารบรรณภาครัฐ และการเขียนหนังสือราชการเชิงบูรณาการ” รุ่นที่ 2

                                                                                                       

หลักการและเหตุผล
 

กลไกที่สำคัญอย่างหนึ่งของการปฏิบัติงานราชการ คือ การติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน ซึ่งงานราชการนั้นการติดต่อสื่อสารจำเป็นต้องใช้ในรูปแบบที่เป็นทางการ และเป็นลายลักษณ์อักษร  ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการหรือผู้ที่ทำงานสายสนับสนุนทั้งการบริหารงาน งานวิชาการ ฯลฯ จำเป็นต้องมีความรู้ ความสามารถและทักษะของการทำงานสารบรรณอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถเขียนหนังสือราชการ โต้ตอบหนังสือ บันทึกรายงาน ได้ซึ่งจำเป็นต้องมีความเข้าใจภาษาในการเขียน การเลือกใช้ถ้อยคำ ให้มีความเหมาะสม รวมทั้งเข้าใจระเบียบงานสารบรรณ อย่างถูกต้อง

ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร ในด้านงานสารบรรณภาครัฐ ซึ่งทุกองค์กรล้วนมีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านนี้ ทั้งในตำแหน่งงานที่รับผิดชอบโดยตรง หรือตำแหน่งงานอื่นที่ต้องมาปฏิบัติหน้าที่งานสารบรรณ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จึงได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานสารบรรณภาครัฐ และการเขียนหนังสือราชการเชิงบูรณาการ” รุ่นที่ 2 เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านนี้ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับงานที่ดำเนินการอยู่ และปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ ให้เกิดประสิทธิภาพแก่หน่วยงานสูงสุด

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้และเข้าใจในสาระสำคัญและหลักการปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณได้อย่างถูกต้อง
 2. เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจหลักสำคัญของการเขียนหนังสือราชการ การใช้ภาษาในการเขียนให้มีความกระชับ ถูกต้องชัดเจน
 3. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานสารบรรณ ของผู้เข้าร่วมการอบรม อันจะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้และสร้างเป็นกลุ่มเครือข่ายผู้ทำงานด้านงานสารบรรณ

 

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหารงานสารบรรณ เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ เลขานุการ เจ้าหน้าที่ธุรการผู้ปฏิบัติงานและผู้สนใจที่เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณภาครัฐ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หน่วยงานอิสระของรัฐ

 

เนื้อหาวิชา

 1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้านงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
 2. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 3. รูปแบบและหลักการเขียนหนังสือราชการประเภทต่างๆ ตามหลักการเขียนที่ดี


ระยะเวลาในการฝึกอบรม

ระหว่างวันที่ 18 - 19 มกราคม  2561 (รวมระยะเวลา 2 วัน)  ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น.

            ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 2 ชั้น 11 อาคาร 1 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ   

 

วิทยากร

 1. ดร.เจด็จ  คชฤทธิ์  
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ไทยศึกษา)
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารึก  สงวนพงศ์

ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (จารึกตะวันออก)

 1. อาจารย์พิชญาณี  เชิงคีรี ไชยยะ

อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต (ภาษาไทย)

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 

 1. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณภาครัฐ
 2. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเขียนหนังสือราชการให้มีความถูกต้องตามหลักการเขียนที่ดี
 3. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

ค่าลงทะเบียนศึกษาอบรมในหลักสูตร

 • ค่าลงทะเบียนในหลักสูตรเป็นเงิน 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) ราคานี้รวม เฉพาะค่าเอกสาร ค่าอาหารกลางวัน  และอาหารว่าง เท่านั้น (ไม่รวมค่าที่พัก)
 • โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชี มจธ.-บริการวิชาการ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

            สาขาย่อยถนนประชาอุทิศ เลขที่ 330-1-16927-2

 • เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย “มจธ.-บริการวิชาการ”และ Fax ใบ Pay in มาที่เบอร์ 0-2427-9633

 

หมายเหตุ :         

 1. กรุณาส่งใบสมัครก่อนการชำระเงินเพื่อสำรองที่นั่ง (รับสมัครจำนวนไม่เกิน 100 คน)
 2. ชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อน วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
  ในการเข้าร่วมการอบรม

 

สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

            คุณวรารักษ์  วิลัย

            ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

            โทร. 0-2470-9631  โทรสาร. 0-2427-9633

            (ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)

กำหนดการฝึกอบรม

การปฏิบัติงานสารบรรณภาครัฐ และการเขียนหนังสือราชการเชิงบูรณาการ” รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2561

ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 2 ชั้น 11 อาคาร 1 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ   

.......................................................

 

วันพฤหัสบดีที่  18  มกราคม 2561

 

08.30 - 08.50 น.                     ลงทะเบียนรับเอกสาร           

09.00 - 10.30 น.                     ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้านงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

10.30 - 10.45 น.                    พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 - 12.00 น.                    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

12.00 - 13.00 น.                    พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.30 น.                     หลักการเขียนหนังสือราชการที่ดี

14.30 - 14.45 น.                    พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 - 16.00 น.                    การวิเคราะห์และโต้ตอบหนังสืออย่างมีประสิทธิภาพ

 

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561

 

09.00 - 10.30 น.                     เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ ประเภทต่างๆ

10.30 - 10.45 น.                     รับประทานอาหารว่าง

10.45 - 12.00 น.                     เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ ประเภทต่างๆ  (ต่อ)

12.00 - 13.00 น.                     รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.30 น.                     ทดลองฝึกการเขียน
14.30 - 14.45 น.                     รับประทานอาหารว่าง
14.45 - 16.00 น.                     วิเคราะห์การเขียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน

 

 

                                                         -----------------------------------

ชื่อ
วรารักษ์ วิลัย
อีเมล์
wararuck.wil@kmutt.ac.th
เบอร์โทร
0-2470-9631
รายละเอียด

....

โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

หลักสูตร การปฏิบัติงานสารบรรณภาครัฐ และการเขียนหนังสือราชการเชิงบูรณาการ วันที่ 7-8 ก.ย 60

หลักสูตร การปฏิบัติงานสารบรรณภาครัฐ และการเขียนหนังสือราชการเชิงบูรณาการ วันที่ 7-8 ก.ย 60
หลักสูตร การปฏิบัติงานสารบรรณภาครัฐ และการเขียนหนังสือราชการเชิงบูรณาการ วันที่ 7-8 ก.ย 60
หลักสูตร การปฏิบัติงานสารบรรณภาครัฐ และการเขียนหนังสือราชการเชิงบูรณาการ วันที่ 7-8 ก.ย 60
หลักสูตร การปฏิบัติงานสารบรรณภาครัฐ และการเขียนหนังสือราชการเชิงบูรณาการ วันที่ 7-8 ก.ย 60
หลักสูตร การปฏิบัติงานสารบรรณภาครัฐ และการเขียนหนังสือราชการเชิงบูรณาการ วันที่ 7-8 ก.ย 60
หลักสูตร การปฏิบัติงานสารบรรณภาครัฐ และการเขียนหนังสือราชการเชิงบูรณาการ วันที่ 7-8 ก.ย 60
หลักสูตร การปฏิบัติงานสารบรรณภาครัฐ และการเขียนหนังสือราชการเชิงบูรณาการ วันที่ 7-8 ก.ย 60
หลักสูตร การปฏิบัติงานสารบรรณภาครัฐ และการเขียนหนังสือราชการเชิงบูรณาการ วันที่ 7-8 ก.ย 60
หลักสูตร การปฏิบัติงานสารบรรณภาครัฐ และการเขียนหนังสือราชการเชิงบูรณาการ วันที่ 7-8 ก.ย 60
หลักสูตร การปฏิบัติงานสารบรรณภาครัฐ และการเขียนหนังสือราชการเชิงบูรณาการ วันที่ 7-8 ก.ย 60
หลักสูตร การปฏิบัติงานสารบรรณภาครัฐ และการเขียนหนังสือราชการเชิงบูรณาการ วันที่ 7-8 ก.ย 60
หลักสูตร การปฏิบัติงานสารบรรณภาครัฐ และการเขียนหนังสือราชการเชิงบูรณาการ วันที่ 7-8 ก.ย 60
หลักสูตร การปฏิบัติงานสารบรรณภาครัฐ และการเขียนหนังสือราชการเชิงบูรณาการ วันที่ 7-8 ก.ย 60
หลักสูตร การปฏิบัติงานสารบรรณภาครัฐ และการเขียนหนังสือราชการเชิงบูรณาการ วันที่ 7-8 ก.ย 60
หลักสูตร การปฏิบัติงานสารบรรณภาครัฐ และการเขียนหนังสือราชการเชิงบูรณาการ วันที่ 7-8 ก.ย 60
หลักสูตร การปฏิบัติงานสารบรรณภาครัฐ และการเขียนหนังสือราชการเชิงบูรณาการ วันที่ 7-8 ก.ย 60


1.ผ่านธนาคาร


กรุณาโอนเงินเเข้าบัญชี    มจธ.  – บริการวิชาการ  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 330-1-16927-2   

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  สาขาย่อย ถนนประชาอุทิศ

หรือแคชเชียรเช็ค :  สั่งจ่ายในนาม   มจธ.  – บริการวิชาการ 

วันทีเปิดรับสมัคร
00/00/0000
วันที่อบรม
30/11/2017 - 08/01/2018
จำนวนที่รับได้
100 คน
วันที่หมดเขตลงทะเบียน
00/00/0000
ราคา
4,000 บาท
รายละเอียดไฟล์เพิ่มเติม
ดาวน์โหลด

ติดตามเรา