หลักสูตร “เทคนิคการใช้ภาษาและการจดรายงานการประชุมเชิงบูรณาการ”

                                                                      

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

จัดการอบรม

หลักสูตร “เทคนิคการใช้ภาษาและการจดรายงานการประชุมเชิงบูรณาการ”

                                                                                                       

หลักการและเหตุผล
 

การทำงานในปัจจุบันจะต้องใช้การประชุมเพื่อปรึกษาหารือ  รับทราบความคิดเห็น  แก้ไขปัญหาต่างๆ  และในระหว่างการประชุมจะต้องมีการบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ที่อภิปรายในที่ประชุม  ซึ่งโดยทั่วไปเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการ  หรือมอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใดทำหน้าที่ดังกล่าว  การบันทึกการประชุมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับใช้ในการอ้างอิงหรือใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน  ผู้จดบันทึกการประชุมจึงควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประชุมเป็นอย่างดี  สามารถจดจำผู้เข้าร่วมประชุมได้  เนื่องจากจะช่วยทำให้บันทึกการประชุมได้อย่างไม่ผิดพลาด   นอกจากนั้น สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ  ผู้จดบันทึกการประชุมต้องมีสมาธิในการทำงานสูง  เพราะการประชุมมักดำเนินต่อเนื่องไปโดยตลอด  และมีการถกเถียงหรืออภิปรายใช้เวลานาน  ถึงจะสรุปเป็นมติได้  จึงต้องอาศัยการติดตามอย่างตั้งใจ  หากผู้ทำหน้าที่จดบันทึกขาดสมาธิ  จะทำให้บันทึกข้อมูลได้ไม่ครบถ้วนหรืออาจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง  ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติงานได้

ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร ในการรับผิดชอบงานด้านนี้ ซึ่งทุกองค์กรล้วนมีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านนี้ ทั้งในตำแหน่งงานที่รับผิดชอบโดยตรง หรือตำแหน่งงานอื่นที่ต้องมาปฏิบัติหน้าที่ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี จึงได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร “เทคนิคการใช้ภาษาและการจดรายงานการประชุมเชิงบูรณาการ” เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านนี้ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับงานที่ดำเนินการอยู่ และปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องให้เกิดประสิทธิภาพแก่หน่วยงานสูงสุด

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจสาระสำคัญของระเบียบงานสารบรรณที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงาน
การประชุม

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานการประชุม

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเทคนิค วิธีการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมในการจดรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

 

กลุ่มเป้าหมาย

เลขานุการ เจ้าหน้าที่ธุรการผู้ปฏิบัติงานและผู้สนใจที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน รัฐวิสาหกิจ
องค์การมหาชน องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน่วยงานอิสระของรัฐ

เนื้อหาวิชา

            1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่เกี่ยวข้องกับการจดรายงานการประชุม

            2. หลักการ รูปแบบ และการใช้ภาษาในการเขียนระเบียบวาระการประชุม และการจดรายงานการประชุม โดยเน้นการฝึกปฏิบัติและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้


ระยะเวลาในการฝึกอบรม

ระหว่างวันที่ 26 - 27 เมษายน  2561 (รวมระยะเวลา 2 วัน)  ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น.

ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 3 ชั้น 11 อาคาร 1 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ   

 

วิทยากร

 1. อาจารย์พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ

อดีตรองคณบดีฝ่ายวิชาการ, อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, กรรมการคัดเลือกหนังสือรางวัลสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ปี พ.ศ.2558

การศึกษา: ภาษาไทย (อม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 1. ดร. เจด็จ คชฤทธิ์

อาจารย์พิเศษและนักวิชาการอิสระ

การศึกษา: ไทยศึกษา (ปร.ด.) มหาวิทยาลัยบูรพา

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารึก สงวนพงษ์

การศึกษา: จารึกตะวันออก (ศศ.ม.)

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 

 1. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้ภาษาที่ดีและถูกต้องเหมาะสม
 2. ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจในหลักการต่างๆ ในการจัดทำรายงานการประชุม
 3. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

ค่าลงทะเบียน

 • ค่าลงทะเบียนในหลักสูตรเป็นเงิน 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) ราคานี้รวม เฉพาะค่าเอกสาร ค่าอาหารกลางวัน  และอาหารว่าง เท่านั้น (ไม่รวมค่าที่พัก)
 • โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชี มจธ.-บริการวิชาการ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

            สาขาย่อยถนนประชาอุทิศ เลขที่ 330-1-16927-2

 • เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย “มจธ.-บริการวิชาการ”และ Fax ใบ Pay in มาที่เบอร์ 0-2427-9633

 

หมายเหตุ :         

 1. กรุณาส่งใบสมัครก่อนการชำระเงินเพื่อสำรองที่นั่ง (รับสมัครจำนวนไม่เกิน 100 คน)
 2. ชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อน วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
  ในการเข้าร่วมการอบรม

 

สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

            คุณวรารักษ์  วิลัย

            ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

            โทร. 0-2470-9631  โทรสาร. 0-2427-9633

            (ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)

กำหนดการฝึกอบรม

เทคนิคการใช้ภาษาและการจดรายงานการประชุมเชิงบูรณาการ

ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2561

ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 3 ชั้น 11 อาคาร 1 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ   

.......................................................

 

วันพฤหัสบดีที่  26  เมษายน 2561

 

08.30 น. - 09.00 น.               ลงทะเบียนรับเอกสาร

09.00 น - 10.30 น.               ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
                                         ที่เกี่ยวข้องกับรายงานการประชุม

10.30 น. - 10.45 น.              พักรับประทานอาหารว่าง 

10.45 น. – 12.00 น.              รูปแบบและวิธีการจดรายงานการประชุม

12.00 น. – 13.00 น.              พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. – 14.30 น.              การเขียนระเบียบวาระการประชุม

14.30 น. – 14.45 น.              พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 น. – 16.00 น.              หลักการจดรายงานการประชุมที่ดี : ตัวอย่างและการวิเคราะห์เพื่อการประยุกต์ใช้

 เน้นบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
  

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561

 

09.00 - 10.30 น.                    เทคนิคการจดรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ  

10.30 - 10.45 น.                    รับประทานอาหารว่าง

10.00- 12.00 น.                    ฝึกทักษะการจดรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ (วิธีที่ 1)

12.00 - 13.00 น.                   รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.30 น.                    ฝึกทักษะการจดรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ (วิธีที่ 2)
14.30 - 14.45 น.                    รับประทานอาหารว่าง
14.45 - 16.00 น.                    วิเคราะห์ผลงานจากการฝึกทักษะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เน้นฝึกทักษะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

                                                         -----------------------------------

 

ชื่อ
วรารักษ์ วิลัย
อีเมล์
wararuck.wil@kmutt.ac.th
เบอร์โทร
0-2470-9631
รายละเอียด

....

โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

1.ผ่านธนาคาร


กรุณาโอนเงินเเข้าบัญชี    มจธ.  – บริการวิชาการ  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 330-1-16927-2   

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  สาขาย่อย ถนนประชาอุทิศ

หรือแคชเชียรเช็ค :  สั่งจ่ายในนาม   มจธ.  – บริการวิชาการ 

วันทีเปิดรับสมัคร
00/00/0000
วันที่อบรม
05/02/2018 - 09/04/2018
จำนวนที่รับได้
100 คน
วันที่หมดเขตลงทะเบียน
00/00/0000
ราคา
4,000 บาท
รายละเอียดไฟล์เพิ่มเติม
ดาวน์โหลด

ติดตามเรา