หลักสูตร ผู้กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (Process Authority)

  

 

หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (Process Authority)

ในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด

 

ระหว่างวันที่ 21-25 พฤษภาคม 2561

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ

 

หลักการและเหตุผล

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ. 2556  เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำ และชนิดที่ปรับกรด ได้กำหนดให้อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำ และชนิดที่ปรับกรดเป็นอาหารที่กำหนดวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารเป็นการเฉพาะ และต้องจัดให้มี “ผู้กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน” ที่ต้องผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และมีหลักสูตรไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในบัญชีหมายเลข 3 ท้ายประกาศฉบับดังกล่าว โดยหลักสูตรนั้นต้องมีระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 5 วันต่อเนื่อง และผ่านการทดสอบความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรผู้กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสำหรับอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำ และชนิดที่ปรับกรด (Process authority)  จึงได้ขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เพื่อจัดการอบรมดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และมาตรฐานสากล

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด (Process authority) มีความรู้ความสามารถในการดำเนินการทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการกำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน รวมทั้งการกำหนดปัจจัยวิกฤตต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการฆ่าเชื้อสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตามที่กฎหมายกำหนด
  2. เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ เพิ่มพูนทักษะ เกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำและ/หรืออาหารปรับกรด สามารถสอบผ่านเกณฑ์เพื่อการปฏิบัติงานในการกำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ. 2556  เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำ และชนิดที่ปรับกรด
  3. เพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน และสร้างเครือข่ายผู้กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร  เทคโนโลยีทางอาหาร  วิศวกรรมอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องในการกำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด

 

ระยะเวลาการอบรม

วันที่ 21-25 พฤษภาคม 2561 (รวม 5 วัน)

 

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 17,500 บาท

 

ประกาศนียบัตรการฝึกอบรม

ผู้เข้าอบรมต้องเข้าร่วมกิจกรรม และมีระยะเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และ  สอบผ่านข้อเขียนร้อยละ 70 (โดยสอบซ่อมได้ 1 ครั้ง) ในทุกหัวข้อ (หัวข้อที่ 1-10) จึงจะได้รับ “ประกาศนียบัตรการสอบผ่านและสำเร็จหลักสูตร”การฝึกอบรม

 

ส่วนผู้เข้าอบรมที่สอบไม่ผ่านร้อยละ 70 ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง (รวมการสอบซ่อม 1 ครั้งแล้ว) จะได้รับเพียง “ประกาศนียบัตรการเข้าอบรม”ซึ่งไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณสมบัติผู้กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (Process authority) ตามที่กำหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ. 2556 ได้

 

คณะวิทยากร

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร   อยู่วิทยา                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์  ตั้งดวงดี                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.นภาพร   เชี่ยวชาญ                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  4. รศ. ดร.วาณี  ชนเห็นชอบ                                         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  5. คุณธนัฐ  เกศรินทร์                                                  สถาบันอาหาร
  6. คุณธิดา  ทวีฤทธิ์                                                     สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 

สถานที่การจัดอบรม

อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมกล้าธนบุรี

ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ

หัวข้อการอบรมภาคทฤษฎี

1. จุลชีววิทยาของการฆ่าเชื้ออาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

2. หลักการใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้ออาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

3. การคำนวณเพื่อกำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน

4. อุปกรณ์และระบบการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน-ระบบแบบเป็นชุดและระบบต่อเนื่อง

5. อาหารปรับกรด

6. ระบบการผลิตและบรรจุแบบปลอดเชื้อ

7. การศึกษาการกระจายอุณหภูมิในเครื่องฆ่าเชื้อ และการแทรกผ่านความร้อนในอาหาร

8. การประเมินกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนกรณีเบี่ยงเบน

9. การจัดการกับบรรจุภัณฑ์อาหารหลังการฆ่าเชื้อ

10. บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารในภาชนะปิดสนิท

หัวข้อบรรยายเสริม

            กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การอบรมภาคปฏิบัติ

  • 3 บท ต่อไปนี้

3. การคำนวณเพื่อกำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน

6. ระบบการผลิตและบรรจุแบบปลอดเชื้อ

7. การศึกษาการกระจายอุณหภูมิในเครื่องฆ่าเชื้อ และการแทรกผ่านความร้อนในอาหาร

กิจกรรมภาคปฏิบัติ

การคำนวณเพื่อหาค่า  และ Pasteurization valu

 Fluid flow in a holding tube of aseptic processing and thermal process calculation 

ศึกษาการกระจายอุณหภูมิในเครื่องฆ่าเชื้อ และการแทรกผ่านความร้อนในอาหาร

        

ผู้ดำเนินการจัดอบรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง  สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โทร. 02 470 9630-4   โทรสาร  02 427 9633  E-mail : icec@kmutt.ac.th

***หมายเหตุ ดาวโหลดไฟท์เพิ่มเติมด้านขวามือ ใบสมัคร คุณสมบัติของผู้สมัคร โครงการกำหนดการ และส่งใบสมัครกลับมาที่ Email : icec@kmutt.ac.th เพื่อพิจารณาคุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม 

กำหนดการ หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (Process Authority)

ในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด

ระหว่างวันที่ 21-25 พฤษภาคม 2561

ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 2

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) กรุงเทพฯ

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561

07.45-08.15

ลงทะเบียน

 

30 นาที

08.15-08.30

พิธีเปิดการอบรม

 

15 นาที

08.30-08.45

การชี้แจงหลักสูตรในภาพรวม และหลักเกณฑ์การประเมินผล

รศ. ดร.ทิพาพร อยู่วิทยา

15 นาที

08.45-10.15

1. จุลชีววิทยาของการฆ่าเชื้ออาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

รศ. ดร.นภาพร เชี่ยวชาญ

1.5 ชม.

10.15-10.30

พักรับประทานอาหารว่าง (15 นาที)

 

 

10.30-11.05

ทบทวน (10 นาที) + สอบความรู้หัวข้อ 1 (20 นาที)

 

35 นาที

11.05-12.05

2. หลักการใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้ออาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

รศ. ดร.ทิพาพร อยู่วิทยา

1 ชม.

12.05-12.55

----- พักรับประทานอาหารกลางวัน -----

 

50 นาที

12.55-14.25

2. หลักการใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้ออาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท(ต่อ)

รศ. ดร.ทิพาพร อยู่วิทยา

1.5 ชม.

14.25-15.00

ทบทวน (10 นาที) + สอบความรู้หัวข้อ 2 (20 นาที)

 

35 นาที

15.00-15.15

พักรับประทานอาหารว่าง

 

15 นาที

15.15-17.15

3. การคำนวณเพื่อกำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน

   (General method)

รศ. ดร.ทิพาพร อยู่วิทยา

2 ชม.

17.20-18.20

ติวหัวข้อ 1 และ 2 + สอบซ่อม

 

1 ชม.

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561

08.00-08.15

ลงทะเบียน

 

15 นาที

08.15-10.45

3. การคำนวณเพื่อกำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (ต่อ)

   (Formula method)

ผศ. ดร.ชัยรัตน์ ตั้งดวงดี

2.5 ชม.

10.45-11.00

พักรับประทานอาหารว่าง (15 นาที)

 

15 นาที

11.00-11.45

ทบทวน (10 นาที) + สอบความรู้หัวข้อ 3 (30 นาที)

 

45 นาที

11.45-12.15

4. อุปกรณ์และระบบการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน-ระบบแบบเป็นชุดและ

ผศ. ดร.ชัยรัตน์ ตั้งดวงดี

30 นาที

 

   ระบบต่อเนื่อง

 

 

12.15-13.00

----- พักรับประทานอาหารกลางวัน-----

 

45 นาที

13.00-14.30

4. อุปกรณ์และระบบการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน ฯ (ต่อ)

ผศ. ดร.ชัยรัตน์ ตั้งดวงดี

1.5 ชม.

14.30-15.05

ทบทวน (10 นาที) + สอบความรู้หัวข้อ 4 (20 นาที)

 

35 นาที

15.05-15.20

พักรับประทานอาหารว่าง

 

15 นาที

15.20-16.50

5. อาหารปรับกรด

รศ. ดร.ทิพาพร อยู่วิทยา

1.5 ชม.

16.50-17.25

ทบทวน (10 นาที) + สอบความรู้หัวข้อ 5 (20 นาที)

 

35 นาที

17.30-18.40

ติวหัวข้อ 3 และ 4 + สอบซ่อม

 

1 ชม.

10 นาที

กำหนดการ หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (Process Authority)

ในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด

ระหว่างวันที่ 21-25 พฤษภาคม 2561

ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 2

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) กรุงเทพฯ

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561

08.00-08.15

ลงทะเบียน

 

15 นาที

08.15-09.45

6. ระบบการผลิตและบรรจุแบบปลอดเชื้อ

ผศ. ดร.ชัยรัตน์ ตั้งดวงดี

1.5 ชม.

09.45-10.00

พักรับประทานอาหารว่าง

 

15 นาที

10.00-10.35

ทบทวน (10 นาที) + สอบความรู้หัวข้อ 6 (20 นาที)

 

35 นาที

10.35-12.05

8. การประเมินกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนกรณีเบี่ยงเบน

คุณธนัฐ  เกศรินทร์

1.5 ชม.

12.05-13.00

----- พักรับประทานอาหารกลางวัน----

 

1 ชม.

13.00-13.15

สอบความรู้หัวข้อ 8 (10 นาที)

 

15 นาที

13.15-15.15

7. การศึกษาการกระจายอุณหภูมิในเครื่องฆ่าเชื้อ และการแทรกผ่านความร้อนในอาหาร

คุณธนัฐ  เกศรินทร์

 

2 ชม.

15.15-16.05

พักรับประทานอาหารว่าง (15 นาที)  ทบทวน (10 นาที) + สอบความรู้หัวข้อ 7 (20 นาที)

50 นาที

16.05-17.05

9. การจัดการกับบรรจุภัณฑ์อาหารหลังการฆ่าเชื้อ

รศ. ดร.ทิพาพร อยู่วิทยา

1 ชม.

17.05-17.30

 ทบทวน (10 นาที) + สอบความรู้หัวข้อ 9 (10 นาที)

 

25 นาที

17.35-18.35

ติวหัวข้อ 5, 6, 8 + สอบซ่อม

 

1 ชม.

     วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 (ภาคปฏิบัติ)

08.15-08.30

ลงทะเบียน

 

15 นาที

08.30-12.15

กลุ่ม 1. การศึกษาการกระจายอุณหภูมิในเครื่องฆ่าเชื้อ และการแทรก

          ผ่านความร้อนในอาหาร (ภาคปฏิบัติ)

คุณธนัฐ  เกศรินทร์

 

3.5 ชม.

08.30-12.15

กลุ่ม 2 - ศึกษาการเขียนรายงานผลการทดสอบการกระจายอุณหภูมิ

           และการแทรกผ่านความร้อน

         - Guide to Inspections of Aseptic System

         -  Fluid Flow in a Holding Tube of Aseptic Processing

            and Thermal Process Calculation

ผศ. ดร.ชัยรัตน์ ตั้งดวงดี

3.5 ชม

13.00-16.35

กลุ่ม 2. การศึกษาการกระจายอุณหภูมิในเครื่องฆ่าเชื้อ และการแทรก

          ผ่านความร้อนในอาหาร (ภาคปฏิบัติ)

คุณธนัฐ  เกศรินทร์

 

3.5 ชม.

13.00-16.35

กลุ่ม 1 - ศึกษาการเขียนรายงานผลการทดสอบการกระจายอุณหภูมิ

           และการแทรกผ่านความร้อน

         - Guide to Inspections of Aseptic System

         -  Fluid Flow in a Holding Tube of Aseptic Processing

            and Thermal Process Calculation

ผศ. ดร.ชัยรัตน์ ตั้งดวงดี

3.5 ชม

16.35-17.00

สรุป ผลการศึกษาการกระจายอุณหภูมิในเครื่องฆ่าเชื้อ และการแทรกผ่านความร้อนในอาหาร

25 นาที

    หมายเหตุ        พักรับประทานอาหารว่าง  10.00-10.15 น.และ  15.00-15.15 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.15-13.00

17.05-18.05

ติวหัวข้อ 7, 9 + สอบซ่อม

 

1 ชม.

กำหนดการ หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (Process Authority)

ในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด

ระหว่างวันที่ 21-25 พฤษภาคม 2561

ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 2

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) กรุงเทพฯ

    วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561

08.00-08.15

ลงทะเบียน

 

15 นาที

08.15-10.15

10. บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารในภาชนะปิดสนิท

รศ. ดร.วาณี  ชนเห็นชอบ

2 ชม.

10.15-10.30

พักรับประทานอาหารว่าง

 

15 นาที

10.30-11.20

ทบทวน (20 นาที) + สอบความรู้หัวข้อ 10 (25 นาที)

 

50 นาที

11.20-12.20

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คุณธิดา  ทวีฤทธิ์

1 ชม.

12.20-13.20

----- พักรับประทานอาหารกลางวัน-----

 

1 ชม.

13.20-14.00

พิธีปิดและแจกประกาศนียบัตร (สำหรับผู้ที่ไม่ต้องสอบซ่อม)

 

40 นาที

14.00-14.40

ติวหัวข้อ 10 + สอบซ่อม

 

40 นาที

ชื่อ
วรารักษ์ วิลัย
อีเมล์
wararuck.wil@kmutt.ac.th
เบอร์โทร
0-2470-9631
รายละเอียด

....

มจธ. - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

Process Autrority 15-19 พ.ค 2560

Process Autrority 15-19 พ.ค 2560
Process Autrority 15-19 พ.ค 2560
Process Autrority 15-19 พ.ค 2560
Process Autrority 15-19 พ.ค 2560
Process Autrority 15-19 พ.ค 2560
Process Autrority 15-19 พ.ค 2560
Process Autrority 15-19 พ.ค 2560
Process Autrority 15-19 พ.ค 2560
Process Autrority 15-19 พ.ค 2560
Process Autrority 15-19 พ.ค 2560
Process Autrority 15-19 พ.ค 2560
Process Autrority 15-19 พ.ค 2560
Process Autrority 15-19 พ.ค 2560
Process Autrority 15-19 พ.ค 2560
Process Autrority 15-19 พ.ค 2560
Process Autrority 15-19 พ.ค 2560
Process Autrority 15-19 พ.ค 2560
Process Autrority 15-19 พ.ค 2560
Process Autrority 15-19 พ.ค 2560
Process Autrority 15-19 พ.ค 2560
Process Autrority 15-19 พ.ค 2560
Process Autrority 15-19 พ.ค 2560
Process Autrority 15-19 พ.ค 2560
Process Autrority 15-19 พ.ค 2560


1.ผ่านธนาคาร


กรุณาโอนเงินเเข้าบัญชี    มจธ.  – บริการวิชาการ  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 330-1-16927-2   

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  สาขาย่อย ถนนประชาอุทิศ

หรือแคชเชียรเช็ค :  สั่งจ่ายในนาม   มจธ.  – บริการวิชาการ 

วันทีเปิดรับสมัคร
00/00/0000
วันที่อบรม
22/03/2018 - 20/04/2018
จำนวนที่รับได้
55 คน
วันที่หมดเขตลงทะเบียน
00/00/0000
ราคา
17,500 บาท
รายละเอียดไฟล์เพิ่มเติม
ดาวน์โหลด

ติดตามเรา