หลักสูตร “กฎหมายและระเบียบสำหรับงานการคลัง” รุ่นที่ 7

 

 

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

จัดการอบรม

หลักสูตร “กฎหมายและระเบียบสำหรับงานการคลัง” รุ่นที่ 7

-----------------------------

หลักการและเหตุผล


          รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้มีข้อกำหนดให้มีกฎหมายการเงิน การคลังของรัฐ เพื่อกำหนดกรอบวินัยการเงินการคลังซึ่งรวมถึงการกำหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการจัดหารายได้ การใช้จ่ายเงิน แนวทางการจัดทำแผนงบประมาณและการกำหนดวัตถุประสงค์ กิจกรรม แผนงาน โครงการในแต่ละรายการของการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมให้เกิดวินัยทางการเงินการคลังแก่ส่วนราชการภาครัฐ

การบริหารงานด้านการเงิน การคลัง จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการรวมถึงหลักเกณฑ์ แนวทางการปฏิบัติที่หน่วยงานรับผิดชอบได้กำหนดไว้  ตลอดจนข้อยกเว้นต่างๆ ซึ่งมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับให้มีการจ่ายและควบคุมตามที่กฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับกำหนดไว้

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จึงได้จัดอบรมหลักสูตร
“กฎหมายและระเบียบสำหรับงานการคลัง” รุ่นที่ 7 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการด้านการเงินและการคลัง ของหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งยังทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานด้านการเงินและการคลัง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยรวมสูงสุด

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังสามารถนำความรู้ เพื่อนำไปปรับปรุงการทำงานขององค์กร
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินจากคลัง กฎหมาย ระเบียบที่อนุญาตให้จ่ายได้
 3. สามารถลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆในการบริหารงานการเงินการคลังของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่การเงิน

ผู้ตรวจสอบภายใน

 

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้บริหาร ผู้ควบคุม ผู้มีอำนาจอนุมัติในหน่วยงานภาครัฐ
 2. เจ้าหน้าที่การเงิน ผู้ตรวจสอบ ผู้บริหารโครงการ
 3. ผู้ตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบ
 4.  
 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานคลัง และการบริหารความเสี่ยงด้านการเบิกจ่ายเงิน
 2. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง
 3. ค่าตอบแทนและสวัสดิการของทางราชการ
 4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและต่างประเทศ
 5. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ 2553
 6. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจัดงาน การประชุมระหว่างประเทศ  
   

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

          ระหว่างวันที่  6 - 7  กรกฎาคม  2561 (2 วัน) ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น.

          ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 3 ชั้น 11 อาคาร 1 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ  

วิทยากร

          นายเชิดชัย  มีคำ
          อดีต ผู้อำนายการส่วนกฎหมายและระเบียบ 2

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ (นิติกรเชี่ยวชาญ)
         สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
          อาจารย์กิตติมา  อังกินันทน์
          นิติกรชำนาญการพิเศษ  กรมบัญชีกลาง    

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้ปฏิบัติงานสามารถนำความรู้เพื่อนำไปปรับปรุงการทำงานขององค์กร
 2. ผู้เข้ารับการอบรมมีหลักในการบริหารงานด้านการเงินการคลัง
 3. สามารถลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆในการบริหารงานการเงินการคลัง

 

ค่าลงทะเบียนศึกษาอบรมในหลักสูตร

 • ค่าลงทะเบียนในหลักสูตรเป็นเงิน  4,000 บาท  (สี่พันบาทถ้วน) ราคานี้รวม     

ค่าเอกสาร ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง

 • โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชี มจธ.-บริการวิชาการ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สาขาย่อยถนนประชาอุทิศ เลขที่ 330-1-16927-2

 • เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย “มจธ.-บริการวิชาการ”

แล้ว (Fax ใบ Pay in มาที่เบอร์ 0-2427-9633)

 

 

 

หมายเหตุ :      

 1. กรุณาส่งใบสมัครก่อนการชำระเงินเพื่อสำรองที่นั่ง  (รับสมัครจำนวนไม่เกิน 120 ท่าน)
 2. กรุณาชำระเงินก่อน วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน  2561  มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าร่วม
  การอบรม

สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          คุณวรารักษ์  วิลัย

          ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

          โทร. 0-2470-9630-4  โทรสาร. 0-2427-9633

          (ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)

 

==========================

กำหนดการฝึกอบรม

“กฎหมายและระเบียบสำหรับงานการคลัง” รุ่นที่ 7 

ระหว่างวันที่ 6–7 กรกฎาคม 2561

ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 3 ชั้น 11 อาคาร 1 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ     

.......................................................

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 

 

               08.30 – 08.50 น.                  ลงทะเบียนรับเอกสาร

               09.00 - 10.30 น.                    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานคลังและการบริหารความเสี่ยงด้านการเบิกจ่ายเงิน

               10.30 – 10.45 น.                    พักรับประทานอาหารว่าง

               10.45 – 12.00 น.                   ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาและการนำเงินส่งคลัง

               12.00 – 13.00 น.                    พักรับประทานอาหารกลางวัน

               13.00 – 14.30 น.                   ค่าตอบแทนและสวัสดิการของทางราชการ                                        

               14.30 – 14.45 น.                   พักรับประทานอาหารว่าง

               14.45 – 16.00 น.                   ค่าตอบแทนและสวัสดิการของทางราชการ (ต่อ)     กรณีศึกษา ถาม-ตอบ ประเด็นปัญหา

 

วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561

 

                08.30 – 08.50 น.                   ลงทะเบียนรับเอกสาร

                09.00 - 10.30 น.                    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและต่างประเทศ

                10.30 – 10.45 น.                   พักรับประทานอาหารว่าง

                10.45 – 12.00 น.                   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและต่างประเทศ (ต่อ)

                12.00 – 13.00 น.                   พักรับประทานอาหารกลางวัน

                13.00 - 14.30 น.                    ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553

                14.30 – 14.45 น.                   พักรับประทานอาหารว่าง     

                14.45 – 16.00 น.                   ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจัดงาน การประชุมระหว่างประเทศ             

                                                              กรณีศึกษา ถาม-ตอบ ประเด็นปัญหา

                                                      

   -----------------------------------

ชื่อ
นายสมศักดิ์ ภู่สกุล
ประวัติการศึกษา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

-  นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ  สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

-  เป็นคณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อน ติดตาม กำกับดูแลการดำเนินการและ
  แก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
  และการจัดทำบัญชีรับจ่ายของโครงการที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยภาครัฐ 
 (พ.ร.บ. ปปช. มาตรา 103/7)

ชื่อ
วรารักษ์ วิลัย
อีเมล์
wararuck.wil@kmutt.ac.th
เบอร์โทร
0-2470-9631
รายละเอียด

....

โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

1.ผ่านธนาคาร


กรุณาโอนเงินเเข้าบัญชี    มจธ.  – บริการวิชาการ  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 330-1-16927-2   

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  สาขาย่อย ถนนประชาอุทิศ

หรือแคชเชียรเช็ค :  สั่งจ่ายในนาม   มจธ.  – บริการวิชาการ 

วันทีเปิดรับสมัคร
00/00/0000
วันที่อบรม
08/05/2018 - 18/06/2018
จำนวนที่รับได้
100 คน
วันที่หมดเขตลงทะเบียน
00/00/0000
ราคา
4,000 บาท
รายละเอียดไฟล์เพิ่มเติม
ดาวน์โหลด

ติดตามเรา