หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้ควบคุมการผลิต (Retort Supervisors)

 

หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้ควบคุมการผลิต (Retort Supervisors)

ในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด

 

ระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม 2561

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ

 

หลักการและเหตุผล

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ. 2556  เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำ และชนิดที่ปรับกรด ได้กำหนดให้อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำ และชนิดที่ปรับกรดเป็นอาหารที่กำหนดวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารเป็นการเฉพาะ และต้องจัดให้มี “ผู้ควบคุมการผลิต”อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำ และชนิดที่ปรับกรดที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และมีหลักสูตรไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในบัญชีหมายเลข 3 ท้ายประกาศฉบับดังกล่าว โดยหลักสูตรนั้นต้องมีระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 5 วันต่อเนื่อง และผ่านการทดสอบความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรผู้ควบคุมการผลิต (Retort supervisors) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำ และชนิดที่ปรับกรด จึงได้ขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เพื่อจัดการอบรมดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และมาตรฐานสากล

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ เพิ่มพูนทักษะ เกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำและ/หรืออาหารปรับกรด สามารถสอบผ่านเกณฑ์เพื่อการปฏิบัติงานในการควบคุมการผลิต (Retort supervisors) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ. 2556  เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำ และชนิดที่ปรับกรด
  2. เพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน และสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร  เทคโนโลยีทางอาหาร  วิศวกรรมอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ควบคุมการผลิต (Retort supervisors) หรือ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด

 

ระยะเวลาการอบรม

วันที่ 6-10 สิงหาคม 2561 (รวม 5 วัน)

 

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 8,500 บาท

 

ประกาศนียบัตรการฝึกอบรม

ผู้เข้าอบรมต้องเข้าร่วมกิจกรรมและมีระยะเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และสอบผ่านข้อเขียนร้อยละ 70 (โดยสอบซ่อมได้ 1 ครั้ง) ใน 6 หัวข้อหลัก (หัวข้อที่ 1-6) จึงจะได้รับ “ประกาศนียบัตรการสอบผ่านและสำเร็จหลักสูตร”การฝึกอบรม ส่วนอีก 8 หัวข้อของการอบรม (หัวข้อที่ 7-14)  กรณีที่สอบผ่านข้อเขียนร้อยละ 70 (โดยสอบซ่อมได้ 1 ครั้ง) จะระบุเฉพาะหัวข้อที่สอบผ่านไว้ในประกาศนียบัตรเพิ่มเติมจาก 6 หัวข้อหลัก

หมายเหตุ กรณีเป็นผู้ผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำ ต้องสอบเพิ่มเติมในหัวข้อเครื่องฆ่าเชื้อและหลักการทำงาน ตามชนิดที่มีการใช้งานจริง ณ สถานที่ผลิต

 

ส่วนผู้เข้าอบรมที่สอบไม่ผ่านร้อยละ 70 (รวมการสอบซ่อม 1 ครั้งแล้ว) ใน 6 หัวข้อหลัก จะได้รับเพียง “ประกาศนียบัตรการเข้าอบรม”ซึ่งไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณสมบัติผู้ควบคุมการผลิต (Retort supervisors) ตามที่กำหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ. 2556 ได้

 

คณะวิทยากร

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร   อยู่วิทยา         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์  ตั้งดวงดี         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.นภาพร   เชี่ยวชาญ        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  4. รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  5. ดร.พัชทรา  มณีสินธุ์                                สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
  6. คุณปรีดา  นพบุตรกานต์                            บริษัท สวอน อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด
  7. คุณดาลัด  ปโยราศิสกุล                             บริษัท สวอน อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด
  8. คุณนฤมล ฉัตรสง่า                                    สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สถานที่การจัดอบรม

          ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 2

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมกล้าธนบุรี

ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

หัวข้อการอบรมภาคทฤษฎี

1. จุลชีววิทยาของการฆ่าเชื้ออาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

2. หลักการสุขาภิบาลโรงงานอาหาร

3. หลักการใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้ออาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

4. การจัดการดูแลภาชนะบรรจุอาหาร

5. บันทึกข้อมูลและการจัดเก็บเอกสาร

6. อุปกรณ์ เครื่องมือวัด และ การดำเนินการของระบบฆ่าเชื้อด้วยความร้อน

7. อาหารปรับกรด

8. เครื่องฆ่าเชื้อแบบนิ่งที่ใช้ไอน้ำ

9. เครื่องฆ่าเชื้อแบบนิ่งที่ใช้ความดันเพิ่ม

10. ระบบเครื่องฆ่าเชื้อแบบหมุนที่ทำงานเป็นชุดและเครื่องฆ่าเชื้อที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง

11. ระบบการผลิตและบรรจุแบบปลอดเชื้อ

12. บรรจุภัณฑ์โลหะและพลาสติกแบบตะเข็บสองชั้น

13. บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวและกึ่งคงรูป

14. บรรจุภัณฑ์แก้ว

15. กฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักการเบื้องต้นของการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

 

การอบรมภาคปฏิบัติ

          กิจกรรม Workshop แบ่งกลุ่มทำงาน อภิปรายในหัวข้อที่กำหนด และนำเสนอข้อสรุปจากการอภิปราย

 

ผู้ดำเนินการจัดอบรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง  สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โทร. 02 470 9630-4   โทรสาร  02 427 9633

E-mail : icec@kmutt.ac.th

ชื่อ
วรารักษ์ วิลัย
อีเมล์
wararuck.wil@kmutt.ac.th
เบอร์โทร
0-2470-9631
รายละเอียด

....

มจธ. - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

1.ผ่านธนาคาร


กรุณาโอนเงินเเข้าบัญชี    มจธ.  – บริการวิชาการ  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 330-1-16927-2   

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  สาขาย่อย ถนนประชาอุทิศ

หรือแคชเชียรเช็ค :  สั่งจ่ายในนาม   มจธ.  – บริการวิชาการ 

วันทีเปิดรับสมัคร
00/00/0000
วันที่อบรม
06/08/2018 - 10/08/2018
จำนวนที่รับได้
100 คน
วันที่หมดเขตลงทะเบียน
00/00/0000
ราคา
8,500 บาท
รายละเอียดไฟล์เพิ่มเติม
ดาวน์โหลด

ติดตามเรา