หลักสูตร “การบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น (Project Management Fundamental)” รุ่นที่ 2

 

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

จัดการอบรม

หลักสูตร “การบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น (Project Management Fundamental)” รุ่นที่ 2

 

 

หลักการและเหตุผล
               ปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนมีการดำเนินการในรูปแบบโครงการในจำนวนที่ค่อนข้างสูง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการพัฒนาปรับปรุงองค์กร และ/หรือเพื่อจัดการข้อจำกัดต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กร เนื่องจากการดำเนินการในรูปแบบโครงการทำให้เกิดความคล่องตัว ทั้งในด้านการจัดตั้ง การจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณ การบริหารจัดการ และการกำกับดูแล ในขณะที่องค์กรส่วนใหญ่ต่างประสบปัญหาและมีความกังวลคล้ายกัน ในส่วนของความสำเร็จของโครงการ ซึ่งโครงการอาจดำเนินการแล้วเสร็จ แต่อาจไม่ได้รับผลลัพธ์หรือคุณภาพตามความต้องการองค์กรอย่างแท้จริง และต่างประสบปัญหาต่าง ๆ ในการดำเนินการ เช่น การประมาณการงบประมาณและเวลาคลาดเคลื่อน การเปลี่ยนแปลงความต้องการตลอดเวลา การตรวจสอบวัดผลและการรายงานสถานะโครงการไม่มีประสิทธิภาพ การประสานงาน/ทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ตลอดจนการสื่อสาร/การบริหารจัดการผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และอื่น ๆ ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นซ้ำซ้อนสม่ำเสมอ และต่างไม่สามารถป้องกันหรือแก้ไขได้อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้เป็นผลจากสาเหตุหลักที่หลากหลาย โดยสาเหตุหลักอย่างหนึ่งคือการขาดกรอบในการบริหารจัดการโครงการอย่างเป็นระบบ และบุคลากรในโครงการโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ถูกตั้งให้เป็นผู้จัดการโครงการ ขาดความรู้ความเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารจัดการโครงการที่เป็นมาตรฐาน การดำเนินการโครงการเป็นไปตามความถนัด ความเคยชิน และความเชื่อจากประสบการณ์ในการปฏิบัติ (Operation)  

               ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตระหนักถึงสาเหตุหลักของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น (Project Management Fundamental)”   ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการโครงการ และผู้สนใจทั่วไป เข้าใจหลักการเบื้องต้นในการบริหารจัดการโครงการ และการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการบริหารจัดการโครงการ ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนให้การบริหารจัดการโครงการมีประสิทธิภาพสูงขึ้นแล้ว ยังช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หรือการดำเนินการอื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสม

 

วัตถุประสงค์
 

 1. พัฒนาความรู้ความเข้าใจหลักการเบื้องต้นในการบริหารจัดการโครงการให้แก่บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการโครงการ และผู้สนใจทั่วไป
 2. ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบและเข้าใจถึงความสำคัญของการบริหารจัดการโครงการอย่างเป็นระบบ รวมถึงกระบวนการต่าง ๆ ในการบริหารจัดการโครงการ และแนวทางหรือเทคนิคในประยุกต์ใช้กระบวนการ อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในการดำเนินการโครงการ และการปฏิบัติงานอื่น ๆ  โดยทั่วไป
 3. แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น การดำเนินการโครงการและการบริหารจัดการโครงการในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ รวมถึงแนวทางในการกอบกู้หรือแก้ไข (Recover) โครงการที่ล้มเหลวหรือที่ประสบปัญหา

กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการโครงการ และผู้สนใจหลักการเบื้องต้นในการบริหารจัดการโครงการ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในโครงการหรือการปฏิบัติหน้าที่ประจำจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และสถาบันการศึกษา

 

เนื้อหาวิชา

 1. หลักการเบื้องต้นในการบริหารจัดการโครงการ
  • การบริหารจัดการโครงการ คำนิยามและตัวแปรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • บทบาทหน้าที่ และองค์ความรู้ของผู้จัดการโครงการ
  • หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องกับโครงการและการบริหารจัดการโครงการ
  • สภาพแวดล้อมและปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการโครงการ
 2. วัฏจักรหรือไลฟ์ไซเคิล (Life Cycle) ในการบริการจัดการโครงการ
 3. กระบวนการบริการจัดการโครงการในภาพรวม (Project Management Processes)
 4. การจัดตั้งโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ (Project Initiation)
 5. การวางแผนการดำเนินการโครงการ (Project Planning)
 • การกำหนดความต้องการและขอบเขตของโครงการให้ครอบคลุมและถูกต้อง
 • การประมาณการโครงการให้มีประสิทธิภาพทั้งในด้านกรอบเวลา การใช้ทรัพยากร และงบประมาณ
 • การวางแผนการดำเนินการ และบริหารจัดการโครงการ รวมถึงแผนการขับเคลื่อน แผนการกำกับดูแล แผนการตรวจสอบวัดผลโครงการ และแผนการควบคุมคุณภาพโครงการ
 • การวางแผนการบริหารจัดการส่วนสำคัญอื่น ๆ ได้แก่ แผนการจัดการความเสี่ยง แผนการสื่อสารทั้งภายในภายนอก แผนการบริหารจัดการทรัพยากรและบุคลากรของโครงการ แผนการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการ และแผนการจัดการ/ประสานงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
 1. การขับเคลื่อน ดำเนินการ และบริหารจัดการโครงการ (Project Execution)
  • การขับเคลื่อน ดำเนินการ และบริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินการโครงการ
  • บริหารจัดการตามแผนงานอื่น ๆ ได้แก่ การจัดการความเสี่ยง การสื่อสาร การบริหารจัดการทรัพยากรและบุคลากรของโครงการ การจัดซื้อจัดจ้างในโครงการ และการจัดการ/ประสานงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
  • การพัฒนาบุคลากรในโครงการ และการพัฒนาทีมงาน
  • การจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโครงการ
 2. การตรวจสอบและวัดผลโครงการ (Project Monitoring & Controlling)
  • การตรวจสอบวัดผลโครงการและผลผลิตของโครงการ
  • การวัดและควบคุมคุณภาพโครงการและผลผลิตของโครงการ
 3. การตรวจรับและปิดโครงการ (Project Closing)
 4. การดำเนินการอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการโครงการ
  • การจัดการการประชุมในโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การบริหารจัดการประเด็น ปัญหา และข้อขัดแย้งในโครงการ
  • ตัวอย่างเครื่องมือ (Tools & Templates) และการใช้งาน

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

               ระหว่างวันที่ 21-22  สิงหาคม  2561 (รวมระยะเวลา 2 วัน)  ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น.

               ณ ห้องพุทธรักษา ชั้น 3  อาคารสัมมนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

วิทยากร

อาจารย์เรืองฤทธิ์ รุ่งเรืองวัฒน์

 • ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการโครงการทั้งในและต่างประเทศจากองค์กรที่ปรึกษานานาชาติ
 • ประสบการณ์ฝึกอบรมการบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น การบริหารจัดการโครงการระดับสูง การบริหารจัดการโครงการสำหรับการทดสอบเพื่อประกาศนียบัตรตามมาตรฐานสากล
 • อาจารย์พิเศษ หลักสูตรนักศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันการศึกษาของรัฐ

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 

 1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักการและเทคนิคเบื้องต้นในการบริหารจัดการโครงการ และหลักการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการโครงการ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในการบริหารจัดการโครงการ และในการปฏิบัติงานทั่วไป
 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจ สามารถพัฒนาความรู้ความเข้าใจบริหารจัดการโครงการเพิ่มเติมในระดับสูงและสำหรับการทดสอบเพื่อประกาศนียบัตรตามมาตรฐานสากล

 

ค่าลงทะเบียนศึกษาอบรมในหลักสูตร

 • ค่าลงทะเบียนในหลักสูตรเป็นเงิน 5,900 บาท (ห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ราคานี้รวม เฉพาะค่าเอกสาร ค่าอาหารกลางวัน  และอาหารว่าง เท่านั้น (ไม่รวมค่าที่พัก)
 • โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชี มจธ.-บริการวิชาการ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สาขาย่อยถนนประชาอุทิศ เลขที่ 330-1-16927-2

 • เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย “มจธ.-บริการวิชาการ”แล้ว (Fax ใบ Pay in มาที่เบอร์ 0-2427-9633)

 

หมายเหตุ :       

 1. กรุณาส่งใบสมัครก่อนการชำระเงินเพื่อสำรองที่นั่ง (รับสมัครจำนวนไม่เกิน 45 คน)
 2. ชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อน วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2561 มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมการอบรม

 

สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

            คุณวรารักษ์  วิลัย

            ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

            โทร. 0-2470-9631  โทรสาร. 0-2427-9633

            (ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)

กำหนดการฝึกอบรม

หลักสูตร “การบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น (Project Management Fundamental)” รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2561

ณ ห้องพุทธรักษา ชั้น 3  อาคารสัมมนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

.......................................................

 

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561

08.30 - 08.50 น.                  ลงทะเบียนรับเอกสาร           

09.00 - 10.30 น.                  บรรยายหัวข้อ

 • หลักการเบื้องต้นในการบริหารจัดการโครงการ
 • วัฏจักรหรือไลฟ์ไซเคิล (Life Cycle) ในการบริการจัดการโครงการ

10.00- 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง

10.45- 12.00 น.  บรรยายหัวข้อ

 • กระบวนการบริการจัดการโครงการในภาพรวม (Project Management Processes)
 • การจัดตั้งโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ (Project Initiation)

12.00- 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.30 น. บรรยายหัวข้อ การวางแผนการดำเนินการโครงการ (Project Planning)

14.30 - 14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 - 16.00 น.  บรรยายหัวข้อ การวางแผนการดำเนินการโครงการ (Project Planning) (ต่อ)

 

วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561

09.00 - 10.30 น.  บรรยายหัวข้อ การขับเคลื่อน ดำเนินการ และบริหารจัดการโครงการ (Project Execution)

10.00 - 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง

10.45- 12.00 น.   บรรยายหัวข้อ การตรวจสอบและวัดผลโครงการ (Project Monitoring & Controlling)

12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.30 น.  บรรยายหัวข้อ การตรวจรับและปิดโครงการ (Project Closing)

14.30 - 14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 - 16.00 น.  บรรยายหัวข้อ การดำเนินการอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการโครงการ

ชื่อ
อาจารย์เรืองฤทธิ์ รุ่งเรืองวัฒน์
ประวัติการทำงาน
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการโครงการทั้งในและต่างประเทศจากองค์กรที่ปรึกษานานาชาติ
 • ประสบการณ์ฝึกอบรมการบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น การบริหารจัดการโครงการระดับสูง การบริหารจัดการโครงการสำหรับการทดสอบเพื่อประกาศนียบัตรตามมาตรฐานสากล
 • อาจารย์พิเศษ หลักสูตรนักศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันการศึกษาของรัฐ
ชื่อ
วรารักษ์ วิลัย
อีเมล์
wararuck.wil@kmutt.ac.th
เบอร์โทร
0-2470-9631
รายละเอียด

....

ห้องพุทธรักษา อาคารสัมมานา ชั้น 3
หลักสูตร การบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น (Project Management Fundamental) วันที่ 3-4 พ.ค 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หลักสูตร การบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น (Project Management Fundamental) วันที่ 3-4 พ.ค 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตร การบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น (Project Management Fundamental) วันที่ 3-4 พ.ค 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตร การบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น (Project Management Fundamental) วันที่ 3-4 พ.ค 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตร การบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น (Project Management Fundamental) วันที่ 3-4 พ.ค 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตร การบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น (Project Management Fundamental) วันที่ 3-4 พ.ค 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตร การบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น (Project Management Fundamental) วันที่ 3-4 พ.ค 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตร การบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น (Project Management Fundamental) วันที่ 3-4 พ.ค 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตร การบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น (Project Management Fundamental) วันที่ 3-4 พ.ค 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตร การบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น (Project Management Fundamental) วันที่ 3-4 พ.ค 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตร การบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น (Project Management Fundamental) วันที่ 3-4 พ.ค 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตร การบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น (Project Management Fundamental) วันที่ 3-4 พ.ค 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตร การบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น (Project Management Fundamental) วันที่ 3-4 พ.ค 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตร การบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น (Project Management Fundamental) วันที่ 3-4 พ.ค 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตร การบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น (Project Management Fundamental) วันที่ 3-4 พ.ค 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตร การบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น (Project Management Fundamental) วันที่ 3-4 พ.ค 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตร การบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น (Project Management Fundamental) วันที่ 3-4 พ.ค 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตร การบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น (Project Management Fundamental) วันที่ 3-4 พ.ค 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตร การบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น (Project Management Fundamental) วันที่ 3-4 พ.ค 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตร การบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น (Project Management Fundamental) วันที่ 3-4 พ.ค 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตร การบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น (Project Management Fundamental) วันที่ 3-4 พ.ค 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตร การบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น (Project Management Fundamental) วันที่ 3-4 พ.ค 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตร การบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น (Project Management Fundamental) วันที่ 3-4 พ.ค 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตร การบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น (Project Management Fundamental) วันที่ 3-4 พ.ค 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตร การบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น (Project Management Fundamental) วันที่ 3-4 พ.ค 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตร การบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น (Project Management Fundamental) วันที่ 3-4 พ.ค 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตร การบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น (Project Management Fundamental) วันที่ 3-4 พ.ค 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตร การบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น (Project Management Fundamental) วันที่ 3-4 พ.ค 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตร การบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น (Project Management Fundamental) วันที่ 3-4 พ.ค 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตร การบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น (Project Management Fundamental) วันที่ 3-4 พ.ค 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตร การบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น (Project Management Fundamental) วันที่ 3-4 พ.ค 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตร การบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น (Project Management Fundamental) วันที่ 3-4 พ.ค 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตร การบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น (Project Management Fundamental) วันที่ 3-4 พ.ค 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตร การบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น (Project Management Fundamental) วันที่ 3-4 พ.ค 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตร การบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น (Project Management Fundamental) วันที่ 3-4 พ.ค 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตร การบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น (Project Management Fundamental) วันที่ 3-4 พ.ค 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตร การบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น (Project Management Fundamental) วันที่ 3-4 พ.ค 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตร การบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น (Project Management Fundamental) วันที่ 3-4 พ.ค 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตร การบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น (Project Management Fundamental) วันที่ 3-4 พ.ค 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตร การบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น (Project Management Fundamental) วันที่ 3-4 พ.ค 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตร การบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น (Project Management Fundamental) วันที่ 3-4 พ.ค 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


1.ผ่านธนาคาร


กรุณาโอนเงินเเข้าบัญชี    มจธ.  – บริการวิชาการ  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 330-1-16927-2   

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  สาขาย่อย ถนนประชาอุทิศ

หรือแคชเชียรเช็ค :  สั่งจ่ายในนาม   มจธ.  – บริการวิชาการ 

วันทีเปิดรับสมัคร
00/00/0000
วันที่อบรม
21/08/2018 - 22/08/2018
จำนวนที่รับได้
45 คน
วันที่หมดเขตลงทะเบียน
00/00/0000
ราคา
5,900 บาท
รายละเอียดไฟล์เพิ่มเติม
ดาวน์โหลด

ติดตามเรา