การบริหารงานพัสดุเบื้องต้น รุ่นที่ 5

 

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

จัดการอบรม

หลักสูตร “การบริหารงานพัสดุเบื้องต้น” รุ่นที่ 5

                                                                                                       

หลักการและเหตุผล
 

กระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นกระบวนการดำเนินงานที่สำคัญ และเป็นสิ่งที่จะสะท้อนถึงผลสำเร็จของการบริหารจัดการภาครัฐ และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งที่ผ่านมา ได้มีการประเมินมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริง ตลอดจนปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น ซึ่งจากการศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินได้สะท้อนภาพของกระบวนการของการปฏิบัติงานในด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่มีลักษณะการดำเนินการที่ซ้ำซ้อนกันหลายขั้นตอน ขาดความคล่องตัวในกระบวนการปฏิบัติงาน และไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งที่ใช้ กฎหมาย/ระเบียบ ที่มาจากบทบัญญัติหรือกติกากลางเดียวกัน คือพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พร้อมด้วยกฎกระทรวง ประกาศคณะกรรมการที่ออกตามพระชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และแนวทางปฏิบัติในการบันทึกข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-gp)

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จึงได้จัดอบรมหลักสูตร
“การบริหารงานพัสดุเบื้องต้น” รุ่นที่ 5 เพื่อสร้างความรู้งานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยรวมสูงสุด

วัตถุประสงค์
 

 1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานพัสดุได้รับทราบถึงหลักการ เหตุผลตลอดจนวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ประกาศคณะกรรมการ ตลอดจนหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติคำวินิจฉัยแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาได้พิจารณาตอบข้อหารือแก่หน่วยงานภาครัฐ
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติ การแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลในระบบ
  อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนกฎหมายระเบียบ กฎกระทรวง ประกาศคณะกรรมการต่าง ๆ หรือมติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ การตรวจงานจ้าง การบริหารพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุที่ยังขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานหรือไม่เคยอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุมาก่อน หรือเคยอบรมมาแล้วประสงค์ที่จะเพิ่มพูนองค์ความรู้ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ ไปทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อนำไปปรับปรุงการทำงาน ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
 4. เพื่อให้สามารถลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆในการบริหารงานการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุของเจ้าหน้าที่และผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ

กลุ่มเป้าหมาย

เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับการบรรจุใหม่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุของหน่วยงานภาครัฐ องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ มาแล้วไม่เกิน 3 ปี หรือเกินกว่า 3 ปี ที่ต้องการเสริมสร้างองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานพัสดุเพิ่มเติม

 

เนื้อหาวิชา

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ
 2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุที่สำคัญ
 3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กร
 4. แนวทางการจัดทำราคากลาง
 5. การกำหนด SPEC / การกำหนด TOR
 6. ขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-market และ
  e-bidding วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง
 7. การจัดทำและการบริหารสัญญา
 8. การบริหารพัสดุ
 9. การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวการพัสดุ
 10. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ E-GP ) และการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ E-GP
 11. กรณีศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อยๆ        

     

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2561 (รวมระยะเวลา 3 วัน)  ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น.

ณ ห้องรัตนโกสินทร์ (ชั้น 1)  โรงแรมนารายณ์ ถ.สีลม กรุงเทพฯ  

วิทยากร

1. อาจารย์เชิดชัย  มีคำ
               - อดีตนิติกรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานระบบพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                 สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
               - อดีตอุปนายกสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

2. วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 

 1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุได้รับทราบกระบวนการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามกฎหมายระเบียบ กฎกระทรวง ประกาศคณะกรรมการต่าง ๆ หรือมติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ การตรวจงานจ้าง การบริหารพัสดุ และสามารถนำไปปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานขององค์กร
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  (E-GP) การแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-GP) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆในการบริหารงานพัสดุของเจ้าหน้าที่และผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ

 

ค่าลงทะเบียนศึกษาอบรมในหลักสูตร

 • ค่าลงทะเบียนในหลักสูตรเป็นเงิน 5,500 บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ราคานี้รวม เฉพาะค่าเอกสาร ค่าอาหารกลางวัน  และอาหารว่าง เท่านั้น (ไม่รวมค่าที่พัก)
 • โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชี มจธ.-บริการวิชาการ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สาขาย่อยถนนประชาอุทิศ เลขที่ 330-1-16927-2

 • เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย “มจธ.-บริการวิชาการ”แล้ว(Fax ใบ Pay in มาที่เบอร์ 0-2427-9633)

หมายเหตุ :         

 1. กรุณาส่งใบสมัครก่อนการชำระเงินเพื่อสำรองที่นั่ง (รับสมัครจำนวนไม่เกิน 100 คน)
 2. ชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อน วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
  ในการเข้าร่วมการอบรม

 

สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

            คุณวรารักษ์  วิลัย

            ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

            โทร. 0-2470-9631  โทรสาร. 0-2427-9633

            (ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)

กำหนดการฝึกอบรม

“การบริหารงานพัสดุเบื้องต้น” รุ่นที่ 5

ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2561

ณ ห้องรัตนโกสินทร์ (ชั้น 1)  โรงแรมนารายณ์ ถ.สีลม กรุงเทพฯ 

.......................................................

วันจันทร์ที่ 10  กันยายน 2561

 

08.30 – 08.50 น.     ลงทะเบียนรับเอกสาร         

09.00 – 10.30 น.     ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงิน การคลังขององค์กร          

                               กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ

10.30 – 10.45 น.     พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.      ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ

- ความหมาย

- หลักการจัดหาพัสดุ

- บทบาทหน้าที่และจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานพัสดุ

- การแต่งตั้งและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

- การมอบอำนาจ

- การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการพัสดุ

12.00 – 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.     การกำหนด SPEC /  TOR

14.30 – 14.45 น.     พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น.     แนวทงปฏิบัติในการจัดทำราคากลาง

 

วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561
           

09.00 – 10.30 น.     กระบวนการจัดหาพัสดุ

                               ขั้นตอนการจัดหาพัสดุโดย วิธีการ e-market และ e-bidding

                               กรณีศึกษา ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อยๆ

10.30 – 10.45 น.     พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.     กระบวนการจัดหาพัสดุ (ต่อ)

                               ขั้นตอนการจัดหาพัสดุโดย วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง

                               กรณีศึกษา ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อยๆ

12.00 – 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00 น.     การจัดทำและการบริการสัญญา

                               - การจัดทำสัญญา   

                               - การแก้ไขสัญญา

                               - การบอกเลิกสัญญา

                               - การปรับ การงด ลดค่าปรับและการขยายเวลาทำการตามสัญญา

                               - กรณีศึกษา ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อยๆ

14.30 – 14.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น.   การบริหารพัสดุ

                             กรณีศึกษา ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อยๆ

วันพุธที่  12  กันยายน 2561

 

09.00 – 10.30 น.  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบ e-GP

10.30 – 10.45 น.  รับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.  กฎหมาย ป.ป.ช ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง (มาตรา 103/7)

                            การบันทึกข้อมูลในระบบ  e-GP วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก

                            วิธีเฉพาะเจาะจง และการบริหารสัญญา

12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.  ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  e-market  และ  e-Bidding

14.30 – 14.45 น.  รับประทานอาหารว่าง

14.45 – 15.30 น.  ตัวอย่างระบบงาน e-market  และ  e-bidding

15.30 – 16.00 น.  ถาม-ตอบ ปัญหาการใช้งาน    

                             กรณีศึกษา ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อยๆ

 

                                                         -----------------------------------

ชื่อ
นายเชิดชัย มีคำ
ตำแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานประจำประธาน กสทช. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สถานที่ทำงาน
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
อีเมล์
e-mail : cherdchai_m@ymail.com
ประวัติการศึกษา

นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ประวัติการทำงาน

1. ผู้อำนวยการส่วนกฎหมายและระเบียบ 2

2. ผู้อำนวยการกลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

3. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานระบบพัสดุ (นิติกรเชี่ยวชาญ)

4. สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง

หัวข้อ / หลักสูตรที่เคยบรรยาย

1. วิทยากรฝึกอบรม กรมบัญชีกลาง

2. หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง  กรมบัญชีกลาง

3. หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

   รุ่นที่ 3  กระทรวงศึกษาธิการ

4. หลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 20  กระทรวงสาธารณสุข

ชื่อ
วรารักษ์ วิลัย
อีเมล์
wararuck.wil@kmutt.ac.th
เบอร์โทร
0-2470-9631
รายละเอียด

....

โรงแรมนารายณ์ ถ.สีลม กรุงเทพ ฯ

 

การบริหารงานพัสดุเบื้องต้น รุ่นที่ 4

การบริหารงานพัสดุเบื้องต้น รุ่นที่ 4
การบริหารงานพัสดุเบื้องต้น รุ่นที่ 4
การบริหารงานพัสดุเบื้องต้น รุ่นที่ 4
การบริหารงานพัสดุเบื้องต้น รุ่นที่ 4
การบริหารงานพัสดุเบื้องต้น รุ่นที่ 4
การบริหารงานพัสดุเบื้องต้น รุ่นที่ 4
การบริหารงานพัสดุเบื้องต้น รุ่นที่ 4
การบริหารงานพัสดุเบื้องต้น รุ่นที่ 4
การบริหารงานพัสดุเบื้องต้น รุ่นที่ 4
การบริหารงานพัสดุเบื้องต้น รุ่นที่ 4
การบริหารงานพัสดุเบื้องต้น รุ่นที่ 4
การบริหารงานพัสดุเบื้องต้น รุ่นที่ 4
การบริหารงานพัสดุเบื้องต้น รุ่นที่ 4


1.ผ่านธนาคาร


กรุณาโอนเงินเเข้าบัญชี    มจธ.  – บริการวิชาการ  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 330-1-16927-2   

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  สาขาย่อย ถนนประชาอุทิศ

หรือแคชเชียรเช็ค :  สั่งจ่ายในนาม   มจธ.  – บริการวิชาการ 

วันทีเปิดรับสมัคร
00/00/0000
วันที่อบรม
10/09/2018 - 12/09/2018
จำนวนที่รับได้
100 คน
วันที่หมดเขตลงทะเบียน
00/00/0000
ราคา
5,500 บาท
รายละเอียดไฟล์เพิ่มเติม
ดาวน์โหลด

ติดตามเรา