หลักสูตร “การบริหารจัดการโครงการชั้นสูง (Project Life-Cycle Management)”

 

 

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร “การบริหารจัดการโครงการชั้นสูง (Project Life-Cycle Management)”

 

หลักการและเหตุผล
 

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตระหนักถึงปัญหาหลักในการดำเนินการโครงการ ได้แก่ ผลลัพธ์ที่ได้ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดตั้งโครงการ (Benefit Realization) คุณภาพในภาพรวมของโครงการ (Quality) ประสิทธิภาพในการดำเนินการ (Project Performance) ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการ (Effectiveness of Project Management) รวมถึงการจัดการทรัพยากร (Resource Management) การจัดการปัญหาบุคลากร และข้อขัดแย้งจากการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน (People and Conflict Management) และความต้องการในการพัฒนาบุคลากรให้สามารถบริหารจัดการโครงการ และปัญหาหลักดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งไม่เฉพาะความรู้ความเข้าใจหลักการและมาตรฐานบริหารจัดการโครงการเพียงเท่านั้น  ยังประกอบด้วยทักษะในการประยุกต์ใช้หลักการและมาตรฐานบริหารจัดการโครงการ บริหารจัดการทั่วไป ความรู้ความเข้าใจสภาพแวดล้อมโครงการ ความเป็นผู้นำ และ อื่น ๆ จึงได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการโครงการชั้นสูง (Project Life-Cycle Management)”  ขึ้น เพื่อให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการโครงการ ได้ศึกษาทำความเข้าใจหลักการ และเทคนิคการบริหารจัดการโครงการในเชิงลึก พร้อมกรณีศึกษาและทดลองปฏิบัติจริง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

 

วัตถุประสงค์
 

 1. ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบและเข้าใจถึงความสำคัญของการบริหารจัดการโครงการอย่างเป็นระบบ รวมถึงกระบวนการต่าง ๆ ในการบริหารจัดการโครงการ และแนวทางหรือเทคนิคในประยุกต์ใช้กระบวนการ อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในการดำเนินการโครงการ และการปฏิบัติงานอื่น ๆ 
 2. ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ หลักการบริหารจัดการโครงการเชิงลึก และทักษะในการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ผู้เข้ารับการอบรมได้ทดลองปฏิบัติ การประยุกต์ใช้หลักการบริหารจัดการโครงการ และเข้าใจถึงการเลือกใช้เทคนิคและวิธีการ ในสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
 4. ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น การดำเนินการโครงการและการบริหารจัดการโครงการในสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมต่าง ๆ รวมถึงแนวทางในการกอบกู้หรือแก้ไข (Recover) โครงการที่ล้มเหลวหรือที่ประสบปัญหา

 

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้จัดการโครงการ ผู้ได้รับมอบหมายหน้าที่ในการบริหารจัดการโครงการ ผู้ผ่านการอบรมการบริหารจัดการโครงการขั้นพื้นฐานและต้องการพัฒนาทักษะเพิ่มเติม หรือผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการที่มีประสบการณ์จากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน สถาบันการศึกษา และอื่น ๆ

 

เนื้อหาวิชา

 

 1. หลักการบริหารจัดการโครงการ และสภาพแวดล้อมของโครงการโดยทั่วไป
  1. 1 การบริหารจัดการโครงการ คำนิยามและตัวแปรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. 2 บทบาทหน้าที่ และองค์ความรู้ของผู้จัดการโครงการ
  3. 3 หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องกับโครงการและการบริหารจัดการโครงการ
  4. 4 สภาพแวดล้อมและปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการโครงการ
  5. 5 ทำความเข้าใจในวัฏจักรหรือไลฟ์ไซเคิล (Life Cycle) ในการบริการจัดการโครงการเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  6. 6 กระบวนการบริการจัดการโครงการ (Project Management Processes)
  7. 7 การจัดตั้งโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ (Project Initiation)
  8. 8 ความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ และการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ
 2. การวางแผนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ (Planning)
  1. 1 การวางแผนโครงการให้ครอบคลุมความต้องการในการบริหารจัดการโครงการด้านต่าง ๆ รวมถึง แผนการบริหารจัดการความต้องการ แผนการบริหารจัดการขอบเขต แผนการบริหารจัดการเวลา แผนการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย แผนการบริหารจัดการคุณภาพ แผนการบริหารจัดการทรัพยากร แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง แผนการบริหารจัดการการสื่อสาร แผนการบริหารจัดการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ และอื่น ๆ
  2. 2 การจัดทำขอบเขตของโครงการให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
  3. 3 การประมาณการโครงการในมิติต่าง ๆ อาทิ เวลา ค่าใช้จ่าย และทรัพยากร ให้ถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้
  4. 4 การจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างในโครงการ
 3. การขับเคลื่อนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ (Executing)
  1. 1 การบริหารจัดการโครงการด้านต่าง ๆ ตามแผนงาน รวมถึง การบริหารจัดการความต้องการ การบริหารจัดการขอบเขต การบริหารจัดการเวลา การบริหารจัดการค่าใช้จ่าย การบริหารจัดการคุณภาพ การบริหารจัดการทรัพยากร แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง การบริหารจัดการการสื่อสาร การบริหารจัดการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ และอื่น ๆ
  2. 2 การบริหารจัดการ การเปลี่ยนแปลงในโครงการ
  3. 3 การประเมินคัดเลือกผู้นำเสนอโครงการ และข้อเสนอโครงการ (Proposal Evaluation)
  4. 4 การบริหารจัดการบุคลากร ทีมงาน รวมถึงการพัฒนาบุคลากร ทีมงาน โครงการ
  5. 5 การจัดการประเด็น ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโครงการ
 4. การกำกับดูแล และประเมินวัดผลโครงการ (Monitoring and Controlling)
  1. 1 ขั้นตอนการตรวจสอบ และประเมินวัดผลโครงการ
  2. 2 การวัดประสิทธิภาพของโครงการ และการจัดการแก้ไข
 5. การปิดโครงการ (Closing)
  1. 1 ขั้นตอนการปิดโครงการ
  2. 2 การตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของขอบเขตโครงการ
  3. 3 การตรวจรับโครงการ
  4. 4 การปิดสัญญา เอกสารงานจัดซื้อของโครงการ
 6. อื่น ๆ เช่น การจัดทำเอกสาร รายงานที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ และการใช้เครื่องมืออย่างเหมาะสม

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

ระหว่างวันที่ 20 – 21, 27-28 กันยายน  2561 และ 4-5 ตุลาคม 2561 (รวมระยะเวลา 6 วัน)  
ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.30 น.

 

วิทยากร

อาจารย์เรืองฤทธิ์ รุ่งเรืองวัฒน์

 • ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการโครงการทั้งในและต่างประเทศจากองค์กรที่ปรึกษานานาชาติ
 • ประสบการณ์ฝึกอบรมการบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น การบริหารจัดการโครงการระดับสูง การบริหารจัดการโครงการสำหรับการทดสอบเพื่อประกาศนียบัตรตามมาตรฐานสากล
 • อาจารย์พิเศษ นักศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันการศึกษาของรัฐ

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 

 1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักการมาตรฐาน และการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการบริหารจัดการโครงการ และแนวทางการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพิ่มพูนทักษะการประยุกต์ใช้หลักการการบริหารจัดการโครงการ การใช้เทคนิคต่าง ๆ  จากการทดลองปฏิบัติ โดยการจำลองโครงการและสถานการณ์จริง

 

ค่าลงทะเบียนศึกษาอบรมในหลักสูตร

 • ค่าลงทะเบียนในหลักสูตรเป็นเงิน 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) ราคานี้รวม
  เฉพาะค่าเอกสาร ค่าอาหารกลางวัน  และอาหารว่าง เท่านั้น (ไม่รวมค่าที่พัก)
 • โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชี มจธ.-บริการวิชาการ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

            สาขาย่อยถนนประชาอุทิศ เลขที่ 330-1-16927-2

 • เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย “มจธ.-บริการวิชาการ”แล้ว (Fax ใบ Pay in มาที่เบอร์ 0-2427-9633)

 

หมายเหตุ :    

 1. กรุณาส่งใบสมัครก่อนการชำระเงินเพื่อสำรองที่นั่ง (รับสมัครจำนวนไม่เกิน 25 คน)
 2. ชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อน วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมการอบรม

 

สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

            คุณวรารักษ์  วิลัย

            ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

            โทร. 0-2470-9631  โทรสาร. 0-2427-9633

            (ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)

กำหนดการฝึกอบรม

“การบริหารจัดการโครงการชั้นสูง (Project Life-Cycle Management)”

ระหว่างวันที่ 20 – 21, 27-28 กันยายน  2561 และ 4-5 ตุลาคม 2561

ณ ห้องพุทธรักษา ชั้น 3  อาคารสัมมนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

.......................................................

 

วันที่ 1

08.30 - 08.50 น.                  ลงทะเบียนรับเอกสาร           

09.00 - 10.30 น.                  หลักการบริหารจัดการโครงการ และสภาพแวดล้อมของโครงการโดยทั่วไป

10.30 - 10.45 น.                 พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 - 12.00 น.                 หลักการบริหารจัดการโครงการ และสภาพแวดล้อมของโครงการโดยทั่วไป (ต่อ)

12.00 - 13.00 น.                 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.30 น.                 การจัดตั้งโครงการ (Project Initiation)

14.30 - 14.45 น.                พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 - 16.00 น.                 การจัดตั้งโครงการ (Project Initiation) (ต่อ)

                กรณีศึกษาและลงมือปฏิบัติ

 

วันที่ 2

09.00 - 10.30 น.                 การวางแผนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ (Planning)

10.30 - 10.45 น.                 พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 - 12.00 น.                 การวางแผนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ (Planning) (ต่อ)

12.00 - 13.00 น.                 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.30 น.                 กรณีศึกษาและลงมือปฏิบัติ

14.30 - 14.45 น.                 พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 - 16.00 น.                กรณีศึกษาและลงมือปฏิบัติ

 

วันที่ 3

09.00 - 10.30 น.                 การวางแผนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ (Planning) (ต่อ)

10.30 - 10.45 น.                 พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 - 12.00 น.                 กรณีศึกษาและลงมือปฏิบัติ

12.00 - 13.00 น.                 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.30 น.                  การวางแผนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ (Planning) (ต่อ)

14.30 - 14.45 น.                 พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 - 16.00 น.                กรณีศึกษาและลงมือปฏิบัติ

 

 

วันที่ 4

09.00 - 10.30 น.                 การวางแผนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ (Planning) (ต่อ)

10.30 - 10.45 น.                 พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 - 12.00 น.                 กรณีศึกษาและลงมือปฏิบัติ

12.00 - 13.00 น.                 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.30 น.                 การขับเคลื่อนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ (Executing)

14.30 - 14.45 น.                 พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 - 16.00 น.                การขับเคลื่อนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ (Executing) (ต่อ)

 

วันที่ 5

09.00 - 10.30 น.                 การขับเคลื่อนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ (Executing) (ต่อ)

10.30 - 10.45 น.                 พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 - 12.00 น.                 กรณีศึกษาและลงมือปฏิบัติ

12.00 - 13.00 น.                 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.30 น.                 การกำกับดูแล และประเมินวัดผลโครงการ (Monitoring and Controlling)

14.30 - 14.45 น.                 พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 - 16.00 น.                 กรณีศึกษาและลงมือปฏิบัติ

 

วันที่ 6

09.00 - 10.30 น.                 การกำกับดูแล และประเมินวัดผลโครงการ (Monitoring and Controlling) (ต่อ)

10.30 - 10.45 น.                 พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 - 12.00 น.                 กรณีศึกษาและลงมือปฏิบัติ

12.00 - 13.00 น.                 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.30 น.                  การปิดโครงการ (Closing)

14.30 - 14.45 น.                 พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 - 16.00 น.                 กรณีศึกษาและลงมือปฏิบัติ

 

 

                                                         -----------------------------------

ชื่อ
อาจารย์เรืองฤทธิ์ รุ่งเรืองวัฒน์
ประวัติการทำงาน
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการโครงการทั้งในและต่างประเทศจากองค์กรที่ปรึกษานานาชาติ
 • ประสบการณ์ฝึกอบรมการบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น การบริหารจัดการโครงการระดับสูง การบริหารจัดการโครงการสำหรับการทดสอบเพื่อประกาศนียบัตรตามมาตรฐานสากล
 • อาจารย์พิเศษ หลักสูตรนักศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันการศึกษาของรัฐ
ชื่อ
วรารักษ์ วิลัย
อีเมล์
wararuck.wil@kmutt.ac.th
เบอร์โทร
0-2470-9631
รายละเอียด

....

มจธ. - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

1.ผ่านธนาคาร


กรุณาโอนเงินเเข้าบัญชี    มจธ.  – บริการวิชาการ  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 330-1-16927-2   

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  สาขาย่อย ถนนประชาอุทิศ

หรือแคชเชียรเช็ค :  สั่งจ่ายในนาม   มจธ.  – บริการวิชาการ 

วันทีเปิดรับสมัคร
00/00/0000
วันที่อบรม
20/09/2018 - 09/10/2018
จำนวนที่รับได้
25 คน
วันที่หมดเขตลงทะเบียน
00/00/0000
ราคา
22,000 บาท
รายละเอียดไฟล์เพิ่มเติม
ดาวน์โหลด

ติดตามเรา