**NEW** Better Process Control School 2018

Better Process Control School (BPCS)

ครั้งที่ 11 (11 – 15 ธันวาคม 2561)

           

หลักสูตร Better Process Control School (BPCS) เป็นหลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (US-FDA) ใช้เป็นข้อบังคับสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารกระป๋องที่มีความเป็นกรดต่ำ (Low-acid canned food: LACF) และที่ปรับกรด (Acidified food) ว่าจะต้องปฏิบัติงานภายใต้การดูแลของบุคลากรที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตร BPCS และสอบผ่านตามเกณฑ์กำหนด หน่วยงานที่สามารถจัดอบรมได้ จะต้องเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรอง (Certifying Institution) จาก US-FDA เท่านั้น และ อาจมีเจ้าหน้าที่จาก US-FDA เข้าร่วมสังเกตการณ์

 

การอบรม BPCS ในกำกับของ US-FDA ครั้งนี้ จัดขึ้นโดย ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรอง (Certifying Institution) จาก US-FDA เรียบร้อยแล้วและเป็นการจัดครั้งที่ 11 ในประเทศไทย ซึ่งการจัดทั้ง 10 ครั้งที่ผ่านมาได้รับการรับรองจาก US-FDA ทุกครั้ง

           

การจัดอบรมหลักสูตร BPCS ที่ได้รับการยอมรับจาก US-FDA ขึ้นในประเทศไทย มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อการสร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารของไทย ให้มีความรู้ในด้านการผลิตอาหารที่เป็นกรดต่ำและที่ปรับกรดบรรจุในภาชนะปิดสนิท ตามมาตรฐานสากล และได้รับการยอมรับจากนานาประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาในเรื่องการส่งออกอาหารกระป๋อง นับเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยให้กับอาหารกระป๋องที่มีความเป็นกรดต่ำและที่ปรับกรด ของไทยว่า มีหลักประกันด้านคุณภาพ มีระบบการอบรมและรับรองผู้ปฏิบัติงาน / ผู้ประกอบการในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ในการต่อรองกับประเทศผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ LACF/AF จากไทยได้

 

การจัดอบรมหลักสูตร BPCS ในครั้งนี้ ดร.ทิพาพร อยู่วิทยา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ทำหน้าที่เป็น School administrator การดำเนินงานประกอบด้วย การบรรยายจากวิทยากรชาวไทยที่ได้รับความเห็นชอบจาก US-FDA จำนวน 10 ท่าน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์เป็นที่ยอมรับทั้งจากวงการการศึกษาและอุตสาหกรรม มีการสอบประเมินและวัดผลความเข้าใจของผู้เข้าอบรมด้วยข้อสอบมาตรฐาน ในกรณีที่สอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด (เกณฑ์สอบผ่านอยู่ที่ 70%) สามารถสอบแก้ตัวได้ 2 ครั้ง และเมื่อสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับประกาศนียบัตรที่ได้รับการรับรองจาก US-FDA

 

การอบรมใช้ระยะเวลา 5 วัน  สถานที่อบรมคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีหัวข้อการอบรม 16 หัวข้อ ภาษาที่ใช้ในการบรรยาย คือภาษาไทย ทั้งนี้ข้อสอบ ตำรา และ สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน เป็นลิขสิทธิ์ของ Grocery Manufacturers Association (GMA) Science and Education Foundation ประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นภาษา อังกฤษทั้งหมด ทั้งนี้เฉพาะข้อสอบจะแปลเป็นภาษาไทยฉายขึ้น Overhead projector ให้ในระหว่างการสอบ

 

จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม รับได้จำนวนจำกัดเท่านั้น และต้องมาจากภาคอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 75 % ทั้งนี้ โรงงานที่ได้ทำเรื่องขอนำเข้าอาหารกระป๋องไว้แล้วกับ US-FDA จะได้รับการพิจารณาก่อน

 

ค่าลงทะเบียนอบรมท่านละ 15,000 บาท  เป็นค่าบรรยาย  ค่าอาหาร และ ค่าหนังสือ Canned Food 1 เล่ม ตามข้อกำหนดของการอบรมท่านจะได้รับหนังสือเพื่อศึกษาล่วงหน้าประมาณ 2-3 อาทิตย์ก่อนการอบรม และเนื่องจากหนังสือต้องส่งมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา จึงจำเป็นต้องให้ท่านชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

 

เนื่องจากปัจจุบัน อย.ของไทยได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ. 2556 มีข้อกำหนดให้ผู้ผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำ และชนิดที่ปรับกรดต้องจัดให้มี “ผู้ควบคุมการผลิต (Retort supervisors)” ที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งหลักสูตร BPCS มีเนื้อหาครอบคลุมหลักสูตร ผู้ควบคุมการผลิต ขาดเฉพาะหัวข้อ “กฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักการเบื้องต้นของการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท” ดังนั้นจึงได้เพิ่มหัวข้อนี้ไว้สำหรับผู้ที่ต้องการจะให้การอบรมครั้งนี้เทียบเท่ากับหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิต ของ อย.ด้วย โดยชำระค่าอบรมเพิ่มอีกเพียง 500 บาท

ชื่อ
วรารักษ์ วิลัย
อีเมล์
wararuck.wil@kmutt.ac.th
เบอร์โทร
0-2470-9631
รายละเอียด

....

มจธ. - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

BPCS 2015 14-18 December 2015

BPCS 2015 14-18 December 2015
BPCS 2015 14-18 December 2015
BPCS 2015 14-18 December 2015
BPCS 2015 14-18 December 2015
BPCS 2015 14-18 December 2015
BPCS 2015 14-18 December 2015
BPCS 2015 14-18 December 2015
BPCS 2015 14-18 December 2015
BPCS 2015 14-18 December 2015
BPCS 2015 14-18 December 2015
BPCS 2015 14-18 December 2015
BPCS 2015 14-18 December 2015
BPCS 2015 14-18 December 2015
BPCS 2015 14-18 December 2015
BPCS 2015 14-18 December 2015
BPCS 2015 14-18 December 2015
BPCS 2015 14-18 December 2015
BPCS 2015 14-18 December 2015
BPCS 2015 14-18 December 2015
BPCS 2015 14-18 December 2015
BPCS 2015 14-18 December 2015


1.ผ่านธนาคาร


กรุณาโอนเงินเเข้าบัญชี    มจธ.  – บริการวิชาการ  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 330-1-16927-2   

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  สาขาย่อย ถนนประชาอุทิศ

หรือแคชเชียรเช็ค :  สั่งจ่ายในนาม   มจธ.  – บริการวิชาการ 

วันทีเปิดรับสมัคร
01/10/2018 - 07/12/2018
วันที่อบรม
11/12/2018 - 15/12/2018
จำนวนที่รับได้
100 คน
วันที่หมดเขตลงทะเบียน
07/12/2018
ราคา
15,000 บาท
รายละเอียดไฟล์เพิ่มเติม
ดาวน์โหลด

ติดตามเรา