กฎหมายและระเบียบสำหรับงานการคลัง รุ่นที่ 8

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

จัดการอบรม

หลักสูตร “กฎหมายและระเบียบสำหรับงานการคลัง” รุ่นที่ 8

-----------------------------

                                                                                  

หลักการและเหตุผล


          รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้มีข้อกำหนดให้มีกฎหมายการเงิน การคลังของรัฐ เพื่อกำหนดกรอบวินัยการเงินการคลังซึ่งรวมถึงการกำหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการจัดหารายได้ การใช้จ่ายเงิน แนวทางการจัดทำแผนงบประมาณและการกำหนดวัตถุประสงค์ กิจกรรม แผนงาน โครงการในแต่ละรายการของการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมให้เกิดวินัยทางการเงินการคลังแก่ส่วนราชการภาครัฐ

การบริหารงานด้านการเงิน การคลัง จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการรวมถึงหลักเกณฑ์ แนวทางการปฏิบัติที่หน่วยงานรับผิดชอบได้กำหนดไว้  ตลอดจนข้อยกเว้นต่างๆ ซึ่งมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับให้มีการจ่ายและควบคุมตามที่กฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับกำหนดไว้

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จึงได้จัดอบรมหลักสูตร
“กฎหมายและระเบียบสำหรับงานการคลัง” รุ่นที่ 8 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการด้านการเงินและการคลัง ของหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งยังทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานด้านการเงินและการคลัง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยรวมสูงสุด

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังสามารถนำความรู้ เพื่อนำไปปรับปรุงการทำงานขององค์กร
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินจากคลัง กฎหมาย ระเบียบที่อนุญาตให้จ่ายได้
 3. สามารถลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆในการบริหารงานการเงินการคลังของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่การเงิน

ผู้ตรวจสอบภายใน

 

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้บริหาร ผู้ควบคุม ผู้มีอำนาจอนุมัติในหน่วยงานภาครัฐ
 2. เจ้าหน้าที่การเงิน ผู้ตรวจสอบ ผู้บริหารโครงการ
 3. ผู้ตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบ
 •  
 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานคลัง และการบริหารความเสี่ยงด้านการเบิกจ่ายเงิน
 2. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง
 3. ค่าตอบแทนและสวัสดิการของทางราชการ
 4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและต่างประเทศ
 5. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ 2553
 6. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจัดงาน การประชุมระหว่างประเทศ  

 

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

          ระหว่างวันที่ 23 -24  พฤศจิกายน  2561 (2 วัน) ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น.

          ณ ห้องพัชราวดี 1 ชั้น 11 อาคาร 2 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ  

วิทยากร

          นายเชิดชัย  มีคำ
          อดีต ผู้อำนายการส่วนกฎหมายและระเบียบ 2

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ (นิติกรเชี่ยวชาญ)
         สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
          อาจารย์กิตติมา  อังกินันทน์
          นิติกรชำนาญการพิเศษ  กรมบัญชีกลาง    

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้ปฏิบัติงานสามารถนำความรู้เพื่อนำไปปรับปรุงการทำงานขององค์กร
 2. ผู้เข้ารับการอบรมมีหลักในการบริหารงานด้านการเงินการคลัง
 3. สามารถลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆในการบริหารงานการเงินการคลัง

 

ค่าลงทะเบียนศึกษาอบรมในหลักสูตร

 • ค่าลงทะเบียนในหลักสูตรเป็นเงิน  5,000 บาท  (ห้าพันบาทถ้วน) ราคานี้รวม     

ค่าเอกสาร ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง

 • โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชี มจธ.-บริการวิชาการ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สาขาย่อยถนนประชาอุทิศ เลขที่ 330-1-16927-2

 • เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย “มจธ.-บริการวิชาการ”

แล้ว (Fax ใบ Pay in มาที่เบอร์ 0-2427-9633)

 

หมายเหตุ :     

 1. กรุณาส่งใบสมัครก่อนการชำระเงินเพื่อสำรองที่นั่ง  (รับสมัครจำนวนไม่เกิน 100 ท่าน)
 2. กรุณาชำระเงินก่อน วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน  2561  มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าร่วม
  การอบรม

สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          คุณวรารักษ์  วิลัย

          ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

          โทร. 0-2470-9630-4  โทรสาร. 0-2427-9633

          (ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)

 

กำหนดการฝึกอบรม

“กฎหมายและระเบียบสำหรับงานการคลัง” รุ่นที่ 8 

ระหว่างวันที่  23 -24  พฤศจิกายน  2561

ณ ห้องพัชราวดี 1 ชั้น 11 อาคาร 2  โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ     

.......................................................

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 

 

        08.30 – 08.50 น.  ลงทะเบียนรับเอกสาร

        09.00 - 10.30 น.  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานคลังและการบริหารความเสี่ยงด้านการเบิกจ่ายเงิน

        10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง

       10.45 – 12.00 น.  ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาและการนำเงินส่งคลัง

        12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

        13.00 – 14.30 น.  ค่าตอบแทนและสวัสดิการของทางราชการ                         

        14.30 – 14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง

        14.45 – 16.00 น.  ค่าตอบแทนและสวัสดิการของทางราชการ (ต่อ)   กรณีศึกษา ถาม-ตอบ ประเด็นปัญหา

 

วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561

 

08.30 – 08.50 น.  ลงทะเบียนรับเอกสาร

09.00 - 10.30 น.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและต่างประเท 

10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและต่างประเทศ (ต่อ)

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.30 น.   ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553

14.30 – 14.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง         

14.45 – 16.00 น.   ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจัดงาน การประชุมระหว่างประเทศ   

                             กรณีศึกษา ถาม-ตอบ ประเด็นปัญหา

                                                     

   -----------------------------------

ชื่อ
นายเชิดชัย มีคำ
ตำแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานประจำประธาน กสทช. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สถานที่ทำงาน
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
อีเมล์
e-mail : cherdchai_m@ymail.com
ประวัติการศึกษา

นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ประวัติการทำงาน

1. ผู้อำนวยการส่วนกฎหมายและระเบียบ 2

2. ผู้อำนวยการกลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

3. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานระบบพัสดุ (นิติกรเชี่ยวชาญ)

4. สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง

หัวข้อ / หลักสูตรที่เคยบรรยาย

1. วิทยากรฝึกอบรม กรมบัญชีกลาง

2. หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง  กรมบัญชีกลาง

3. หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

   รุ่นที่ 3  กระทรวงศึกษาธิการ

4. หลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 20  กระทรวงสาธารณสุข

ชื่อ
วรารักษ์ วิลัย
อีเมล์
wararuck.wil@kmutt.ac.th
เบอร์โทร
0-2470-9631
รายละเอียด

....

โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

อบรม หลักสูตร กฏหมายและระเบียบสำหรับงานการคลัง รุ่นที่ 7 วันที่ 6-7 ก.ค 61 ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ มหานาค กรุงเทพ

อบรม หลักสูตร กฏหมายและระเบียบสำหรับงานการคลัง รุ่นที่ 7 วันที่ 6-7 ก.ค 61 ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ มหานาค กรุงเทพ
อบรม หลักสูตร กฏหมายและระเบียบสำหรับงานการคลัง รุ่นที่ 7 วันที่ 6-7 ก.ค 61 ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ มหานาค กรุงเทพ
อบรม หลักสูตร กฏหมายและระเบียบสำหรับงานการคลัง รุ่นที่ 7 วันที่ 6-7 ก.ค 61 ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ มหานาค กรุงเทพ
อบรม หลักสูตร กฏหมายและระเบียบสำหรับงานการคลัง รุ่นที่ 7 วันที่ 6-7 ก.ค 61 ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ มหานาค กรุงเทพ
อบรม หลักสูตร กฏหมายและระเบียบสำหรับงานการคลัง รุ่นที่ 7 วันที่ 6-7 ก.ค 61 ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ มหานาค กรุงเทพ
อบรม หลักสูตร กฏหมายและระเบียบสำหรับงานการคลัง รุ่นที่ 7 วันที่ 6-7 ก.ค 61 ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ มหานาค กรุงเทพ
อบรม หลักสูตร กฏหมายและระเบียบสำหรับงานการคลัง รุ่นที่ 7 วันที่ 6-7 ก.ค 61 ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ มหานาค กรุงเทพ
อบรม หลักสูตร กฏหมายและระเบียบสำหรับงานการคลัง รุ่นที่ 7 วันที่ 6-7 ก.ค 61 ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ มหานาค กรุงเทพ
อบรม หลักสูตร กฏหมายและระเบียบสำหรับงานการคลัง รุ่นที่ 7 วันที่ 6-7 ก.ค 61 ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ มหานาค กรุงเทพ
อบรม หลักสูตร กฏหมายและระเบียบสำหรับงานการคลัง รุ่นที่ 7 วันที่ 6-7 ก.ค 61 ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ มหานาค กรุงเทพ
อบรม หลักสูตร กฏหมายและระเบียบสำหรับงานการคลัง รุ่นที่ 7 วันที่ 6-7 ก.ค 61 ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ มหานาค กรุงเทพ
อบรม หลักสูตร กฏหมายและระเบียบสำหรับงานการคลัง รุ่นที่ 7 วันที่ 6-7 ก.ค 61 ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ มหานาค กรุงเทพ
อบรม หลักสูตร กฏหมายและระเบียบสำหรับงานการคลัง รุ่นที่ 7 วันที่ 6-7 ก.ค 61 ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ มหานาค กรุงเทพ
อบรม หลักสูตร กฏหมายและระเบียบสำหรับงานการคลัง รุ่นที่ 7 วันที่ 6-7 ก.ค 61 ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ มหานาค กรุงเทพ
อบรม หลักสูตร กฏหมายและระเบียบสำหรับงานการคลัง รุ่นที่ 7 วันที่ 6-7 ก.ค 61 ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ มหานาค กรุงเทพ
อบรม หลักสูตร กฏหมายและระเบียบสำหรับงานการคลัง รุ่นที่ 7 วันที่ 6-7 ก.ค 61 ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ มหานาค กรุงเทพ
อบรม หลักสูตร กฏหมายและระเบียบสำหรับงานการคลัง รุ่นที่ 7 วันที่ 6-7 ก.ค 61 ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ มหานาค กรุงเทพ
อบรม หลักสูตร กฏหมายและระเบียบสำหรับงานการคลัง รุ่นที่ 7 วันที่ 6-7 ก.ค 61 ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ มหานาค กรุงเทพ
อบรม หลักสูตร กฏหมายและระเบียบสำหรับงานการคลัง รุ่นที่ 7 วันที่ 6-7 ก.ค 61 ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ มหานาค กรุงเทพ
อบรม หลักสูตร กฏหมายและระเบียบสำหรับงานการคลัง รุ่นที่ 7 วันที่ 6-7 ก.ค 61 ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ มหานาค กรุงเทพ
อบรม หลักสูตร กฏหมายและระเบียบสำหรับงานการคลัง รุ่นที่ 7 วันที่ 6-7 ก.ค 61 ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ มหานาค กรุงเทพ
อบรม หลักสูตร กฏหมายและระเบียบสำหรับงานการคลัง รุ่นที่ 7 วันที่ 6-7 ก.ค 61 ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ มหานาค กรุงเทพ
อบรม หลักสูตร กฏหมายและระเบียบสำหรับงานการคลัง รุ่นที่ 7 วันที่ 6-7 ก.ค 61 ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ มหานาค กรุงเทพ
อบรม หลักสูตร กฏหมายและระเบียบสำหรับงานการคลัง รุ่นที่ 7 วันที่ 6-7 ก.ค 61 ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ มหานาค กรุงเทพ


1.ผ่านธนาคาร


กรุณาโอนเงินเเข้าบัญชี    มจธ.  – บริการวิชาการ  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 330-1-16927-2   

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  สาขาย่อย ถนนประชาอุทิศ

หรือแคชเชียรเช็ค :  สั่งจ่ายในนาม   มจธ.  – บริการวิชาการ 

วันทีเปิดรับสมัคร
03/10/2018 - 05/11/2018
วันที่อบรม
23/11/2018 - 24/11/2018
จำนวนที่รับได้
100 คน
วันที่หมดเขตลงทะเบียน
05/11/2018
ราคา
5,000 บาท
รายละเอียดไฟล์เพิ่มเติม
ดาวน์โหลด

ติดตามเรา