การปฏิบัติงานสารบรรณภาครัฐ และการเขียนหนังสือราชการเชิงบูรณาการ รุ่นที่ 3

                                                                                  

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

จัดการอบรม

หลักสูตร “การปฏิบัติงานสารบรรณภาครัฐ และการเขียนหนังสือราชการเชิงบูรณาการ” รุ่นที่ 3

                                                                                                       

หลักการและเหตุผล

กลไกที่สำคัญอย่างหนึ่งของการปฏิบัติงานราชการ คือ การติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน ซึ่งงานราชการนั้นการติดต่อสื่อสารจำเป็นต้องใช้ในรูปแบบที่เป็นทางการ และเป็นลายลักษณ์อักษร  ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการหรือผู้ที่ทำงานสายสนับสนุนทั้งการบริหารงาน งานวิชาการ ฯลฯ จำเป็นต้องมีความรู้ ความสามารถและทักษะของการทำงานสารบรรณอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถเขียนหนังสือราชการ โต้ตอบหนังสือ บันทึกรายงาน ได้ซึ่งจำเป็นต้องมีความเข้าใจภาษาในการเขียน การเลือกใช้ถ้อยคำ ให้มีความเหมาะสม รวมทั้งเข้าใจระเบียบงานสารบรรณ อย่างถูกต้อง

ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร ในด้านงานสารบรรณภาครัฐ ซึ่งทุกองค์กรล้วนมีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านนี้ ทั้งในตำแหน่งงานที่รับผิดชอบโดยตรง หรือตำแหน่งงานอื่นที่ต้องมาปฏิบัติหน้าที่งานสารบรรณ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จึงได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานสารบรรณภาครัฐ และการเขียนหนังสือราชการเชิงบูรณาการ” รุ่นที่ 3 เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านนี้ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับงานที่ดำเนินการอยู่ และปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ ให้เกิดประสิทธิภาพแก่หน่วยงานสูงสุด

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้และเข้าใจในสาระสำคัญและหลักการปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณได้อย่างถูกต้อง
 2. เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจหลักสำคัญของการเขียนหนังสือราชการ การใช้ภาษาในการเขียนให้มีความกระชับ ถูกต้องชัดเจน
 3. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานสารบรรณ ของผู้เข้าร่วมการอบรม อันจะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้และสร้างเป็นกลุ่มเครือข่ายผู้ทำงานด้านงานสารบรรณ

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหารงานสารบรรณ เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ เลขานุการ เจ้าหน้าที่ธุรการผู้ปฏิบัติงานและผู้สนใจที่เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณภาครัฐ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หน่วยงานอิสระของรัฐ

เนื้อหาวิชา

 1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้านงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
 2. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 3. รูปแบบและหลักการเขียนหนังสือราชการประเภทต่างๆ ตามหลักการเขียนที่ดี

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

ระหว่างวันที่ 20 - 21 ธันวาคม  2561 (รวมระยะเวลา 2 วัน)  ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น.

            ณ  ห้องวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ   

วิทยากร

 1. ดร.เจด็จ  คชฤทธิ์  
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ไทยศึกษา)
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารึก  สงวนพงษ์
  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จารึกตะวันออก)
 3. อาจารย์พิชญาณี  เชิงคีรี ไชยยะ
  อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต (ภาษาไทย)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณภาครัฐ
 2. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเขียนหนังสือราชการให้มีความถูกต้องตามหลักการเขียนที่ดี
 3. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ค่าลงทะเบียนศึกษาอบรมในหลักสูตร

 • ค่าลงทะเบียนในหลักสูตรเป็นเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ราคานี้รวม เฉพาะค่าเอกสาร ค่าอาหารกลางวัน  และอาหารว่าง เท่านั้น (ไม่รวมค่าที่พัก)
 • โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชี มจธ.-บริการวิชาการ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

            สาขาย่อยถนนประชาอุทิศ เลขที่ 330-1-16927-2

 • เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย “มจธ.-บริการวิชาการ”และ Fax ใบ Pay in มาที่เบอร์ 0-2427-9633

หมายเหตุ :         

 1. กรุณาส่งใบสมัครก่อนการชำระเงินเพื่อสำรองที่นั่ง (รับสมัครจำนวนไม่เกิน 100 คน)
 2. ชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อน วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
  ในการเข้าร่วมการอบรม

สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

            คุณวรารักษ์  วิลัย

            ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

            โทร. 0-2470-9631  โทรสาร. 0-2427-9633

            (ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)

กำหนดการฝึกอบรม

การปฏิบัติงานสารบรรณภาครัฐ และการเขียนหนังสือราชการเชิงบูรณาการ” รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2561

ณ  ห้องวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ      

.......................................................

 

วันพฤหัสบดีที่  20  ธันวาคม 2561

08.30 - 08.50 น.                   ลงทะเบียนรับเอกสาร           

09.00 - 10.30 น.                   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้านงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

10.30 - 10.45 น.                    พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 - 12.00 น.                    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

12.00 - 13.00 น.                    พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.30 น.                    หลักการเขียนหนังสือราชการที่ดี

14.30 - 14.45 น.                    พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 - 16.00 น.                    การวิเคราะห์และโต้ตอบหนังสืออย่างมีประสิทธิภาพ

 

วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561

09.00 - 10.30 น.                     เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ ประเภทต่างๆ

10.30 - 10.45 น.                     รับประทานอาหารว่าง

10.45 - 12.00 น.                     เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ ประเภทต่างๆ  (ต่อ)

12.00 - 13.00 น.                     รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.30 น.                     ทดลองฝึกการเขียน

14.30 - 14.45 น.                     รับประทานอาหารว่าง

14.45 - 16.00 น.                     วิเคราะห์การเขียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน

                                                         -----------------------------------

ชื่อ
วรารักษ์ วิลัย
อีเมล์
wararuck.wil@kmutt.ac.th
เบอร์โทร
0-2470-9631
รายละเอียด

....

“การปฏิบัติงานสารบรรณภาครัฐ และการเขียนหนังสือราชการเชิงบูรณาการ” รุ่นที่ 2 วันที่ 18-19 ม.ค 61

“การปฏิบัติงานสารบรรณภาครัฐ และการเขียนหนังสือราชการเชิงบูรณาการ” รุ่นที่ 2 วันที่ 18-19 ม.ค 61
“การปฏิบัติงานสารบรรณภาครัฐ และการเขียนหนังสือราชการเชิงบูรณาการ” รุ่นที่ 2 วันที่ 18-19 ม.ค 61
“การปฏิบัติงานสารบรรณภาครัฐ และการเขียนหนังสือราชการเชิงบูรณาการ” รุ่นที่ 2 วันที่ 18-19 ม.ค 61
“การปฏิบัติงานสารบรรณภาครัฐ และการเขียนหนังสือราชการเชิงบูรณาการ” รุ่นที่ 2 วันที่ 18-19 ม.ค 61
“การปฏิบัติงานสารบรรณภาครัฐ และการเขียนหนังสือราชการเชิงบูรณาการ” รุ่นที่ 2 วันที่ 18-19 ม.ค 61
“การปฏิบัติงานสารบรรณภาครัฐ และการเขียนหนังสือราชการเชิงบูรณาการ” รุ่นที่ 2 วันที่ 18-19 ม.ค 61
“การปฏิบัติงานสารบรรณภาครัฐ และการเขียนหนังสือราชการเชิงบูรณาการ” รุ่นที่ 2 วันที่ 18-19 ม.ค 61
“การปฏิบัติงานสารบรรณภาครัฐ และการเขียนหนังสือราชการเชิงบูรณาการ” รุ่นที่ 2 วันที่ 18-19 ม.ค 61
“การปฏิบัติงานสารบรรณภาครัฐ และการเขียนหนังสือราชการเชิงบูรณาการ” รุ่นที่ 2 วันที่ 18-19 ม.ค 61
“การปฏิบัติงานสารบรรณภาครัฐ และการเขียนหนังสือราชการเชิงบูรณาการ” รุ่นที่ 2 วันที่ 18-19 ม.ค 61
“การปฏิบัติงานสารบรรณภาครัฐ และการเขียนหนังสือราชการเชิงบูรณาการ” รุ่นที่ 2 วันที่ 18-19 ม.ค 61
“การปฏิบัติงานสารบรรณภาครัฐ และการเขียนหนังสือราชการเชิงบูรณาการ” รุ่นที่ 2 วันที่ 18-19 ม.ค 61
“การปฏิบัติงานสารบรรณภาครัฐ และการเขียนหนังสือราชการเชิงบูรณาการ” รุ่นที่ 2 วันที่ 18-19 ม.ค 61
“การปฏิบัติงานสารบรรณภาครัฐ และการเขียนหนังสือราชการเชิงบูรณาการ” รุ่นที่ 2 วันที่ 18-19 ม.ค 61
“การปฏิบัติงานสารบรรณภาครัฐ และการเขียนหนังสือราชการเชิงบูรณาการ” รุ่นที่ 2 วันที่ 18-19 ม.ค 61
“การปฏิบัติงานสารบรรณภาครัฐ และการเขียนหนังสือราชการเชิงบูรณาการ” รุ่นที่ 2 วันที่ 18-19 ม.ค 61
“การปฏิบัติงานสารบรรณภาครัฐ และการเขียนหนังสือราชการเชิงบูรณาการ” รุ่นที่ 2 วันที่ 18-19 ม.ค 61


1.ผ่านธนาคาร


กรุณาโอนเงินเเข้าบัญชี    มจธ.  – บริการวิชาการ  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 330-1-16927-2   

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  สาขาย่อย ถนนประชาอุทิศ

หรือแคชเชียรเช็ค :  สั่งจ่ายในนาม   มจธ.  – บริการวิชาการ 

วันทีเปิดรับสมัคร
18/10/2018 - 03/12/2018
วันที่อบรม
20/12/2018 - 21/12/2018
จำนวนที่รับได้
100 คน
วันที่หมดเขตลงทะเบียน
03/12/2018
ราคา
5,000 บาท
รายละเอียดไฟล์เพิ่มเติม
ดาวน์โหลด

ติดตามเรา