โครงการความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร "หลักสูตรอบรมสำหรับพนักงาน บจก.แบรนด์ ซันโตรี่ (ประเทศไทย)"

โครงการความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร “หลักสูตรอบรมสำหรับพนักงาน บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด”

 

ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 ถึง เมษายน 2562

ชื่อ
ผศ.นิธิ บุรณจันทร์
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
สถานที่ทำงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เบอร์โทร
0969393579
ชื่อ
รศ.สุวรรณา สมบุญสุโข
ตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์/รองคณบดีฝ่ายบริหาร
สถานที่ทำงาน
สาขาวิชาครุศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เบอร์โทร
0814002842
ประวัติการทำงาน
อาจารย์ประจำภาควิชาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ชื่อ
ผศ.สุริยงค์ เลิศกุลวณิชย์
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานที่ทำงาน
สาขาวิชาครุศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อ
นางสาวเบญจมาศ ว่องวรกิจ
อีเมล์
benjamas.von@kmutt.ac.th
บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
150/50 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2 ม.9 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โครงการความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 5 พ.ย 6

โครงการความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 5 พ.ย 6
โครงการความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 5 พ.ย 6
โครงการความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 5 พ.ย 6
โครงการความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 5 พ.ย 6
โครงการความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 5 พ.ย 6
โครงการความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 5 พ.ย 6
โครงการความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 5 พ.ย 6
โครงการความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 5 พ.ย 6
โครงการความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 5 พ.ย 6
โครงการความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 5 พ.ย 6
โครงการความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 5 พ.ย 6
โครงการความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 5 พ.ย 6
โครงการความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 5 พ.ย 6
โครงการความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 5 พ.ย 6
โครงการความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 5 พ.ย 6
โครงการความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 5 พ.ย 6
โครงการความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 5 พ.ย 6
โครงการความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 5 พ.ย 6
โครงการความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 5 พ.ย 6
โครงการความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 5 พ.ย 6
โครงการความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 5 พ.ย 6


วันทีเปิดรับสมัคร
26/10/2018
วันที่อบรม
01/11/2018 - 30/04/2019
วันที่หมดเขตลงทะเบียน
26/10/2018
ราคา
0 บาท

ติดตามเรา