คำถามที่ถูกถามบ่อย

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มจธ เป็นหน่วยงานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ในหลายสาขาวิชาชีพ ซึ่งอาศัยนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย โดยใช้กระบวนการศึกษาต่อเนื่องทั้งก่อนและระหว่างปฏิบัติงาน โดย มีพันธกิจ คือ 
- พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม ให้กับองค์กรทุกภาคส่วน 
- ผู้จัดการและให้บริการการจัดอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ 
- ศูนย์อำนวยความสะดวกการใช้พื้นที่แบบครบวงจร

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มจธ เป็นหน่วยงานเผยแพร่ความรู้ ในรูปของการศึกษาต่อเนื่อง คือ ในรูปแบบการอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ ซึ่ง ไม่ได้เป็นหน่วยงานในการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย เหมือน สำนักบัณฑิตการศึกษา 

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มจธ. จัดแบ่งกลุ่มหลักสูตรการอบรมหลักๆ ดังนี้ 
- หมวด การพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพ (Advanced Professional Competence) 
- หมวด การพัฒนาและบริหารธุรกิจเชิงกลยุทธ์(Strategic Business Management and Development) 
- หมวด เทคโนโลยีสารสนเทศยุคโลกาภิวัฒน์ (Global Information Technology) 
- หมวด การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ(Talent Improvement

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มจธ รับจัดอบรมให้กับหน่วยงานต่างๆ ในรูปแบบ In-house Training ทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด

วิทยากร ส่วนใหญ่ของ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มจธ จะเป็น อาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี แต่ทางศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มจธ ได้เชิญวิทยากรจากภายนอกมาร่วมบรรยายเช่นกัน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ ร่วมกันทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ นอกจากนี้เรายังได้เชิญวิทยากรจากภายนอกมาร่วมบรรยายในหลักสูตรทางด้าน การบริหาร และการจัดการ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านวิชาชีพและสังคม เป็นต้น 

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มจธ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2532 ทำหน้าที่จัด อบรม สัมมนาและประชุมวิชาการ รวมทั้งประสานงานและดำเนินการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว และอำนวยความสะดวกในการจัดการ อบรม สัมมนาและประชุมวิชาการ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ และได้โอนมาสังกัดสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2540 จนถึงปัจจุบัน

สามารถหาข้อมูล และสมัครข่าวสาร หลักสูตรการอบรม ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มจธ ได้ที่ www.cec.kmutt.ac.th

สามารถทำได้หลายวิธี และหลายช่องทาง ดังนี้ 
- ติดต่อสำนักงาน ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มจธ อาคารสัมมนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตามที่อยู่ เลขที่ 126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
- ติดต่อทางระบบโทรศัพท์ โทรศัพท์ : 02-470-8271 โทรสาร : 02-427-9633 
- ติดต่อทาง E-mail ที่ icec@kmutt.ac.th

ติดตามเรา