เปิดรับสมัครหลักสูตร การจัดซื้อจดัจ้างพสัดุและการบริหารสญัญาในวกิฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” รุ่นที่ 2

วันที่
25 พฤศจิกายน 2021
รายละเอียด

เปิดรับสมัครหลักสูตร การจัดซื้อจดัจ้างพสัดุและการบริหารสญัญาในวกิฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2565 รับจำนวน 100 ท่าน (ดาวน์โหลดใบสมัครด้านขวามือ)

กรอกใบสมัครมายัง (เจ้าหน้าที่) ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มจธ.

โทรศัพท์ 0-2470-9630-4 โดยทาง E-mail : icec@kmutt.ac.th โทรสาร 0-2470-9636

ติดตามเรา