อบรมระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 Requirements และ Internal Audit”

วันที่
02 ธันวาคม 2021
รายละเอียด

วันที่ 1 ธันวาคม 2564ได้มีการอบรมหลักสูตร  ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 

Requirements และ Internal Audit

ณ ห้องพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารสัมมนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

จัดโดย สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ติดตามเรา