ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ได้จัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ หลักสูตร การบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2565

วันที่
16 มีนาคม 2022
รายละเอียด

ติดตามเรา