เมื่อวันที่ 29-30 เมษายน 65 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ได้จัดอบรม หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการบริหารสัญญา ในวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)รุ่นที่ 3

วันที่
03 พฤษภาคม 2022
รายละเอียด

ติดตามเรา