เปิดรับสมัคร การบันทกึข้อมูลในระบบการจัดซอื้จัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนกิส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) รุ่นที่ 2

วันที่
24 พฤษภาคม 2022
รายละเอียด

สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณวรารักษ์ วิลัย
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โทร 0-2470-9630-4, 084-572-5656 โทรสาร 0-2470-9636

(ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)

ติดตามเรา