เปิดรับสมัคร หลักสูตร “การบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์” (Electronic Government Procurement : e-GP) รุ่นที่ 3

วันที่
09 พฤษภาคม 2023
รายละเอียด

ติดตามเรา