บุคลากร

ดร.อรกัญญาณี เลี้ยงอิสสระ

ดร.อรกัญญาณี เลี้ยงอิสสระ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และหัวหน้าศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มจธ

นางวิยะดา บุญเพ็ชร

นางวิยะดา บุญเพ็ชร นักบริการการศึกษา

นางสาวสราวรรณ น้อยเรืองฤทธิ์

นางสาวสราวรรณ น้อยเรืองฤทธิ์ พนักงานช่วยบริหาร

นายธนะศักดิ์ ทวนทอง

นายธนะศักดิ์ ทวนทอง นักบริการการศึกษา

นายยงยุทธ บุญเขียน

นายยงยุทธ บุญเขียน เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์

นางวรารักษ์  วิลัย

นางวรารักษ์ วิลัย นักบริการการศึกษา

นางสาวอรยา  นามะโส

นางสาวอรยา นามะโส นักบริการการศึกษา

นางสาวสุรีรัตน์  จันทร

นางสาวสุรีรัตน์ จันทร นักบริการการศึกษา ( IT & PR )

นางสาวเบญจมาศ  ว่องวรกิจ

นางสาวเบญจมาศ ว่องวรกิจ นักบริการการศึกษา ( IT & PR )

นางสาวกาญจนา นามะโส

นางสาวกาญจนา นามะโส นักบริหารงานทั่วไป

นางสาวพรนิภา นามะโส

นางสาวพรนิภา นามะโส เลขานุการ

นางสาวนราวดี รองพล

นางสาวนราวดี รองพล ผู้ประสานงานโครงการคนพิการ มจธ.

ติดตามเรา