บุคลากร

ดร.อรกัญญาณี เลี้ยงอิสสระ

ดร.อรกัญญาณี เลี้ยงอิสสระ รักษาการหัวหน้าศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

นางวิยะดา บุญเพ็ชร

นางวิยะดา บุญเพ็ชร นักบริการการศึกษา

นางสาวสราวรรณ น้อยเรืองฤทธิ์

นางสาวสราวรรณ น้อยเรืองฤทธิ์ พนักงานช่วยบริหาร

นายธนะศักดิ์ ทวนทอง

นายธนะศักดิ์ ทวนทอง นักบริการการศึกษา

นายยงยุทธ บุญเขียน

นายยงยุทธ บุญเขียน เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์

นางวรารักษ์  วิลัย

นางวรารักษ์ วิลัย นักบริการการศึกษา

นางสาวอรยา  นามะโส

นางสาวอรยา นามะโส นักบริการการศึกษา

นางสาวสุรีรัตน์  จันทร

นางสาวสุรีรัตน์ จันทร นักบริการการศึกษา

นางสาวระภีพัฒน์  บู่สุวรรณ

นางสาวระภีพัฒน์ บู่สุวรรณ พนักงานช่วยบริหาร

นางสาวเบญจมาศ  ว่องวรกิจ

นางสาวเบญจมาศ ว่องวรกิจ นักบริการการศึกษา

นางสาวกาญจนา นามะโส

นางสาวกาญจนา นามะโส นักบริหารงานทั่วไป

ติดตามเรา