ดร.อรกัญญาณี เลี้ยงอิสสระ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และหัวหน้าศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

email-sornkanya.yao@kmutt.ac.th

tel02-4709630-5

ฝ่ายการเงินพัสดุและการจัดการทรัพย์สิน

คุณวิยะดา บุญเพ็ชรบุคคลากร

ตำแหน่ง นักบริการการศึกษา

email-swiyada.boo@kmutt.ac.th

tel02-4709633

คุณสราวรรณ น้อยเรืองฤทธิ์

ตำแหน่ง พนักงานช่วยบริหาร

email-ssarawan.noi@kmutt.ac.th

tel02-4709632

คุณรมิดา พิชยวศิน

ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป

email-sRamida.pich@kmutt.ac.th

tel02-4709630

คุณอภิญญา มนต์อิ่น

ตำแหน่ง พนักงานช่วยบริการ

email-sApinya.moni@kmutt.ac.th

tel02-4709630

คุณวรรณฤดี ระย้าทอง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงาน

email-swanruedee.wpd8@gmail.com

tel02-4709630

คุณยงยุทธ บุญเขียน

ตำแหน่ง โสตทัศนูปกรณ์

email-syongyoott.boo@kmutt.ac.th

tel02-4709634

ฝ่ายโครงการภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

คุณอรยา นามะโส

ตำแหน่ง นักบริการการศึกษา

email-sJaae.oraya@gmail.com

tel02-4709635

คุณเมราณี นามะโส

ตำแหน่ง นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ

email-skarnchanamay@gmail.com

tel02-4709635

คุณภาวิณี บินรามัน

ตำแหน่ง นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ

email-sPawinee.bin@kmutt.ac.th

tel02-4709635

ฝ่ายโครงการฝึกอบรมลูกค้าทั่วไป

คุณวรารักษ์ วิลัย

ตำแหน่ง นักบริการการศึกษา

email-sWararuck.wil@kmutt.ac.th

tel02-4709632

คุณธีรศักดิ์ ศตพรศรัณย์

ตำแหน่ง นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ

email-sTeerasak.sata@kmutt.ac.th

tel02-4709632

ฝ่ายโครงการพิเศษ

คุณธนะศักดิ์ ทวนทอง

ตำเเหน่ง นักบริการการศึกษา

email-sTanasak.tua@kmutt.ac.th

tel02-4709634

คุณนราวดี รองพล

ตำเเหน่ง ผู้ประสานงานโครงการคนพิการ

email-saimrong1991@gmail.com

tel02-4709630-5

คุณพรนิภา นามะโส

ตำเเหน่ง ผู้ประสานงานโครงการคนพิการ

email-soil.pornnipa11@gmail.com

tel02-4709630-5

ฝ่ายสนับสนุนเทคโนโลยีและสารสนเทศ

คุณเบญจมาศ ว่องวรกิจ

ตำแหน่ง นักบริการการศึกษา

email-sbenjamas.von@kmutt.ac.th

tel02-4709634

คุณสุรีรัตน์ จันทร

ตำแหน่ง นักบริการการศึกษา

email-sSureerat.jan@kmutt.ac.th

tel02-4709634

คุณอุบลลดา นันทกสิกร

ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีการศึกษา

email-subollada.nant@kmutt.ac.th

tel02-4709634