ชื่อและลักษณะโครงการ

ชื่อภาษาไทย : ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ชื่อภาษาอังกฤษ: Continuing Education Center KMUTT

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปรัชญา

“The Trained Man Wins”

ประวัติ

       ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มจธ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2532 ทำหน้าที่จัดอบรม สัมมนาและประชุมวิชาการ รวมทั้งประสานงานและดำเนินการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว และอำนวยความสะดวกในการจัดการอบรม สัมมนาและประชุมวิชาการทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ และได้โอนมาสังกัดสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2540

วิสัยทัศน์ของสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

       ศูนย์กลางการยกระดับทักษะและสมรรถนะกำลังคนทุกช่วงวัยในรูปแบบการศึกษาต่อเนื่องและการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม อันดับ 1ในภูมิภาคอาเซียนในกลุ่มมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พันธกิจ

   1. พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม ให้กับองค์กรทุกภาคส่วน
   2. ผู้จัดการและให้บริการการจัดอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ
   3. ศูนย์อำนวยความสะดวกการใช้พื้นที่แบบครบวงจร

  วัตถุประสงค์

         เป็นหน่วยงานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้สามารถเพิ่มความรู้และประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และโดยอาศัยการศึกษาต่อเนื่องทั้งก่อนการปฏิบัติงาน และระหว่างการปฏิบัติงาน และการบริการแก่สังคมและชุมชน

   1.